Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 0144-3/2015-6 Ob-1187/16, Stran 137
Na podlagi 86. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: ZUTD), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (Uradni list RS, št. 65/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o koncesijah), Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (Uradni list RS, št. 74/11 in 69/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o standardih in normativih) in Koncesijskega akta za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016–2018 (v nadaljnjem besedilu: Koncesijski akt), objavljenega na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 21. 1. 2016, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: koncedent) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016–2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016–2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbor koncesionarjev za opravljanje storitve za trg dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije.
Storitev vseživljenjske karierne orientacije po tem javnem razpisu obsega izvedbo aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in sicer izvedbo delavnic tipa C in D.
Namen delavnic v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, prepoznavanje možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.
2. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitev za trg dela po javnem razpisu so:
– brezposelne osebe in
– iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za določen čas največ treh let, to je za obdobje 2016–2018, z možnostjo podaljšanja največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje storitev za trg dela (v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba), in sicer pod pogoji, določenimi v Pravilniku o koncesijah in v koncesijski pogodbi.
Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Opredelitev vsebine delavnic v okviru aktivnosti učenje veščin vodenja kariere
Izbrani koncesionarji bodo v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela iz točke 2 javnega razpisa izvajali naslednje delavnice:
– Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem,
– Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela,
– Delavnica tipa D – Svetovalnica.
4.1 Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem
Ciljna skupina za vključitev v delavnico Kariera po petdesetem so osebe iz točke 2 javnega razpisa, ki so starejše od 50 let.
Namen delavnice je aktivacija udeležencev pri prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih in alternativnih oblik zaposlovanja.
Potek delavnice: dva dneva skupinskega dela, en dan premora za samostojno delo, nato še dva dneva skupinskega dela.
V okviru samostojnega dela lahko udeleženci obiščejo Karierno središče, izbranega delodajalca, izdelajo seznam potencialnih delodajalcev, rešijo Vprašalnik časovne perspektive (Vir: https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/VrednoteInMotivi/VprasalnikCasovnePerspektive/) ter samostojno ocenijo kompetence ali pa opravijo drugo aktivnost, namenjeno iskanju zaposlitve ali načrtovanju kariere, za katero se dogovorijo z moderatorjem, ki vodi delavnico.
Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se izvedejo v štirih dneh, po pet pedagoških ur dnevno.
Vsebina skupinskega dela delavnice:
– opis dosedanjih kariernih izkušenj in pridobljenih novih znanj (grafični prikaz poteka kariere);
– osredotočenje na pomemben dosežek v karieri, podroben opis in prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin, ki so se pokazale v situaciji; udeleženec popiše prepoznane kompetence, znanja in veščine;
– prikaz primerov dobre prakse (posnetki ali zgodbe oseb, ki uspešno nadaljujejo kariero tudi v starejših letih, se ob tem ves čas učijo, ipd.); utemeljitev primerov z znanstvenimi ugotovitvami o pomenu aktivacije v vseh starostnih obdobjih;
– nadaljevanje sheme karierne poti – želena situacija v prihodnosti;
– zastavljanje kariernih ciljev in značilnosti teh ciljev – konkretni, dosegljivi, merljivi, etapni, načrtovanje aktivnosti za uresničevanje ciljev ter ugotavljanje potreb na poti do ciljev;
– ocena potrebe po poznavanju informacijske tehnologije ter načrt za pridobivanje teh znanj;
– mreženje – prepoznavanje obstoječe mreže oseb, podjetij ipd, ki lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve;
– poročanje udeležencev o aktivnostih v okviru samostojnega dneva;
– analiza dosedanje strategije iskanja zaposlitve;
– veščine iskanja zaposlitve (prijavna dokumentacija, zaposlitveni razgovor, ipd.);
– načini, kako obdržati zaposlitev – spoznavanje novega delovnega okolja, prilagajanje, medgeneracijsko sodelovanje;
– oblikovanje konkretnih načrtov za čas po delavnici.
Metode: predstavitev vsebin, delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere, npr. http://www.spletisvojokariero.si/; https://esvetovanje.ess.gov.si/.
Rezultat delavnice: udeleženci popišejo kompetence, znanja in veščine, ki jih prepoznajo na delavnici. Popis prinesejo na naslednji svetovalni razgovor na Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni po zaključku delavnice posreduje zavodu. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– poimenski seznam udeležencev,
– opis izvedenih aktivnosti udeležencev, vključno z informacijo, ali je udeleženec izdelal popis kompetenc, znanj in veščin (opis izvedenih aktivnosti naj bo kratek in jedrnat, priporočeno je sodelovanje z zavodom),
– predloge za nadaljnjo obravnavo udeleženca.
4.2 Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela
Ciljna skupina za vključitev v delavnico Učinkovit nastop na trgu dela so neposredno zaposljive osebe iz točke 2 javnega razpisa, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve, vendar pa kljub temu še vedno potrebujejo dodatno pomoč pri ponovni integraciji na trg dela.
Namen delavnice je še povečati učinkovitost nastopa udeležencev na trgu dela ter jih seznaniti z drugačnimi, sodobnejšimi načini iskanja zaposlitve, ki lahko pripomorejo bodisi k aktivnejšemu in bolj učinkovitemu iskanju zaposlitve, bodisi k drugim aktivnostim za graditev njihove karierne poti s ciljem zaposlitve.
Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh, po štiri pedagoške ure dnevno.
Vsebina delavnice:
– prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin udeležencev s pomočjo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere, npr. http://www.spletisvojokariero.si/; https://esvetovanje.ess.gov.si/; http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako;
– postavljanje kariernih ciljev in izdelava kariernega načrta;
– odkriti in skriti trg dela (mreženje);
– sodobni viri informacij in iskanje zaposlitve s pomočjo različnih spletnih portalov ter izdelava profila;
– različne oblike zaposlovanja (projektno delo, kreiranje delovnih mest, samozaposlovanje, itd.);
– pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela, osnove delovne zakonodaje in načini selekcije kadrov;
– prepoznavanje pričakovanj konkretnih delodajalcev;
– prilagajanje ponudbe pričakovanju delodajalcev; analiza oglasov in pridobivanje dodatnih informacij o zahtevah in pričakovanjih;
– pisna in ustna predstavitev, izdelava življenjepisa (CV) za konkretno delovno mesto, predstavitvenega pisma in CV vizitke;
– izboljšanje nastopa na zaposlitvenem razgovoru;
– medosebni odnosi na delovnem mestu – delo v timu, reševanje nesporazumov.
Metode: predstavitev vsebin, delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere, npr. http://www.spletisvojokariero.si/; https://esvetovanje.ess.gov.si/.
Rezultat delavnice: udeleženci izdelajo svoj CV s predstavitvenim pismom za konkretno delovno mesto in CV vizitko, katera prinesejo na naslednji svetovalni razgovor na zavod.
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni po zaključku delavnice posreduje zavodu. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– poimenski seznam udeležencev,
– opis izvedenih aktivnosti posameznega udeleženca, vključno z informacijo, ali je izdelal CV in CV vizitko (opis izvedenih aktivnosti naj bo kratek in jedrnat, priporočeno je sodelovanje z zavodom),
– prepoznane nove kompetence, znanja in veščine udeleženca,
– predloge za nadaljnjo obravnavo udeleženca.
4.3 Delavnica tipa D – Svetovalnica
Ciljna skupina za vključitev v delavnico Svetovalnica so dolgotrajno brezposelne osebe, ki se v prvih dvanajstih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb niso uspele zaposliti ter potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir.
Namen delavnice je udeležencem pomagati prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, jih ozavestiti o omejujočih prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do iskanja zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih.
Potek delavnice:
1. skupinsko srečanje: pet dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 20 pedagoških ur.
2. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro; koncesionar izvede individualna srečanja z vsemi udeleženci v treh dneh.
3. skupinsko srečanje: štiri dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 16 pedagoških ur.
4. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro; koncesionar izvede individualna srečanja z vsemi udeleženci v treh dneh.
5. skupinsko srečanje: tri dni po pet pedagoških ur dnevno – skupaj 15 pedagoških ur.
6. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro. Na srečanju udeleženec in koncesionar (moderator) pregledata realizacijo akcijskega načrta in označita aktivnosti, ki jih bo udeleženec izvajal v svetovalnem procesu na zavodu. Vsa individualna srečanja z udeleženci koncesionar izvede ne prej kot v 14 dneh in ne kasneje kot en mesec po zaključeni delavnici.
Trajanje delavnice za udeleženca: 51 skupinskih pedagoških ur in 3 individualne pedagoške ure na udeleženca, skupaj 54 pedagoških ur.
Trajanje delavnice za koncesionarja: 96 pedagoških ur (20 + 1x15 udeležencev1 + 16 + 1x15 udeležencev + 15 + 1x15 udeležencev) v skupnem trajanju 21 dni (5+3+4+3+3+3)2.
1 Upošteva se max št. udeležencev na delavnico, ne glede na to, ali je v delavnici dejansko prisotnih manj udeležencev.
2 Zadnja individualna srečanja se lahko izvedejo v več dnevih, vendar ne prej kot 14 dni po zaključku delavnice, in ne kasneje kot en mesec po zaključku. Dodatno plačilo za izvedbo zadnjih individualnih srečanj v več kot treh dneh se koncesionarju ne prizna (v ceno delavnice so všteti le trije dnevi).
Vsebina delavnice:
– identifikacija pozitivnih lastnosti udeležencev skozi dosedanje izkušnje, dosežke, prostočasne aktivnosti; v manjših skupinah vsi udeleženci predstavijo svoj dosežek, drugi udeleženci pa jih podpirajo pri prepoznavanju pozitivnih lastnosti in kompetenc;
– analiza dosedanjega načina iskanja zaposlitve in ugotavljanje odnosa do iskanja zaposlitve z aplikacijo Vprašalnik o odnosu do iskanja zaposlitve (VOIZ); identifikacija prepričanj, ki ovirajo učinkovitost in uspešnost ter so samoomejujoča;
– izdelava akcijskega načrta za spreminjanje ugotovljenih samoomejujočih prepričanj; načrt se izdela v okviru individualnega srečanja s pomočjo Načrta aktivnosti, ki se nahaja v eSvetovanju;
– v skupinskem delu delavnice izvajanje aktivnosti za spreminjanje prepoznanih omejujočih prepričanj (predstavitev uspešnih zgodb in primerov ostalih iskalcev zaposlitve; prepoznavanje uspešnih zgodb in izkušenj udeležencev na drugih življenjskih področjih; zastavljanje manjših in dosegljivih ciljev ter spremljanje realizacije; učenje reševanja problemov; ozaveščanje lastnih virov in moči). V tem delu je potrebno izhajati iz enega od teoretičnih svetovalnih konceptov in uporabljati ustrezne metode, kot npr. Vedenjsko kognitivni pristop, Transakcijska analiza, Integrativna terapija, Gestalt terapija, Nevrolingvistično programiranje, Sistemska družinska terapija, Relacijska družinska terapija, Realitetna terapija, Logoterapija, Psihodinamski pristopi, drugi ustrezni pristopi. Nekateri viri:
http://www.spletisvojokariero.si/prenosi/prirocnik/6a_PRIRO%C4%8CNIK_voiz.pdf
http://www.spletisvojokariero.si/prenosi/prirocnik/8a_DRUGACE.pdf
http://www.spletisvojokariero.si/orodjarna#;
– oblikovanje kariernih ciljev; v individualnem svetovalnem srečanju pregled realizacije akcijskega načrta in ugotavljanje sprememb. Sprememba stališč do iskanja zaposlitve je pogoj za postavljanje kariernih ciljev. Pri zastavljanju ciljev je v pomoč računalniški program Kam in kako (http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako) ter eSvetovanje (https://esvetovanje.ess.gov.si/);
– veščine iskanja zaposlitve z aktivnostjo »stik z delovnim okoljem« (obisk delodajalca ali vabilo delodajalcu, da obišče skupino in pojasni pričakovanja). Nekateri viri:
http://www.spletisvojokariero.si/prirocnik, https://esvetovanje.ess.gov.si/KakoKandidiramNaDelovnaMesta/,
drugi spletni portali za iskanje zaposlitve;
– individualno svetovanje po 14 do 30 dneh po zaključku delavnice; spremljanje napredka in po potrebi prilagajanje akcijskega načrta.
Rezultat delavnice: udeleženci izdelajo akcijski načrt z označenimi realiziranimi aktivnostmi ter načrtom za vnaprej, ki ga prinesejo na naslednji svetovalni razgovor na zavod.
Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 30 dni po zaključku delavnice posreduje zavodu. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– prepoznane prednosti in ovire posameznega udeleženca,
– napotke in/ali konkretne predloge za nadaljnjo obravnavo za posameznega udeleženca,
– informacijo o tem, ali je udeleženec izdelal akcijski načrt.
4.4 Poročanje po delavnicah: poleg zgoraj navedenega vsebinskega poročanja (zaključna poročila po zaključenih delavnicah) mora koncesionar po zaključku vsakega tromesečja in ob koncu leta koncedentu oddati tudi kvartalno in letno poročilo. Vsebina, oblika in roki za oddajo poročil se določijo v koncesijski pogodbi.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija ter število in obseg koncesij
Na podlagi Koncesijskega akta koncedent razpisuje koncesijo za opravljanje storitev za trg dela za skupaj 15 koncesionarjev.
Koncesija se podeljuje za naslednja krajevna območja in v naslednjem obsegu:
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Ljubljana: letni obseg koncesije – največ 36 delavnic tipa C1, največ 210 delavnic tipa C2 in največ 48 delavnic tipa D, število koncesij – 3,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Maribor: letni obseg koncesije – največ 16 delavnic tipa C1, največ 120 delavnic tipa C2 in največ 30 delavnic tipa D, število koncesij – 2,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Celje: letni obseg koncesije – največ 15 delavnic tipa C1, največ 90 delavnic tipa C2 in največ 23 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Koper: letni obseg koncesije – največ 10 delavnic tipa C1, največ 50 delavnic tipa C2 in največ 11 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Novo mesto: letni obseg koncesije – največ 8 delavnic tipa C1, največ 40 delavnic tipa C2 in največ 13 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Murska Sobota: letni obseg koncesije – največ 13 delavnic tipa C1, največ 70 delavnic tipa C2 in največ 18 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Velenje: letni obseg koncesije – največ 10 delavnic tipa C1, največ 60 delavnic tipa C2 in največ 13 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Trbovlje: letni obseg koncesije – največ 5 delavnic tipa C1, največ 30 delavnic tipa C2 in največ 6 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Kranj: letni obseg koncesije – največ 11 delavnic tipa C1, največ 60 delavnic tipa C2 in največ 10 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Nova Gorica: letni obseg koncesije – največ 8 delavnic tipa C1, največ 35 delavnic tipa C2 in največ 6 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Sevnica: letni obseg koncesije – največ 6 delavnic tipa C1, največ 35 delavnic tipa C2 in največ 7 delavnic tipa D, število koncesij – 1,
– za krajevno območje zavoda, Območna služba Ptuj: letni obseg koncesije – največ 7 delavnic tipa C1, največ 35 delavnic tipa C2 in največ 8 delavnic tipa D, število koncesij – 1.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo:
– splošne pogoje, navedene v točki 6.1 javnega razpisa (85. člen ZUTD in 6. do 12. člen Pravilnika o koncesijah),
– minimalne pogoje, navedene v točki 6.2 javnega razpisa in
– posebne zahteve, navedene v točki 6.3 javnega razpisa.
Vse navedene pogoje in posebne zahteve iz javnega razpisa bodo morali koncesionarji izpolnjevati celoten čas izvajanja podeljene koncesije.
6.1 Splošni pogoji
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
a) so domači ali tuji pravni subjekti v Republiki Sloveniji, registrirani za opravljanje dejavnosti 78.100, 78.300 ali 85.590, navedenih v Standardni klasifikaciji dejavnosti, oziroma so podružnica tuje pravne osebe za opravljanje naštetih dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji. Ponudniki so lahko tudi konfederacije ali zveze sindikatov ter združenja delodajalcev, reprezentativnih na območju države, pri čemer se jim za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ni potrebno registrirati;
b) v zadnjih dveh letih poslujejo pozitivno in imajo poravnane vse zapadle obveznosti s področja davkov in prispevkov (kolikor ponudnik posluje krajši čas, mora biti pogoj izpolnjen za čas poslovanja). Za zadnji dve leti se štejeta koledarski leti 2013 in 2014;
c) izpolnjujejo prostorske pogoje v skladu z 8. členom Pravilnika o koncesijah in 11. členom Pravilnika o standardih in normativih;
d) izpolnjujejo tehnične pogoje v skladu z 9. členom Pravilnika o koncesijah in 11. členom Pravilnika o standardih in normativih;
e) izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu z 10. členom Pravilnika o koncesijah. V primeru, da isti ponudnik odda ponudbe za več območnih služb, mora v vsaki od teh ponudb razpolagati z drugimi zaposlenimi osebami (moderatorji);
f) imajo izdelan podroben letni program dela3 izvajanja storitve, ki je predmet koncesije.
3 Podroben letni program dela pomeni, da ponudnik v ponudbi navede:
– predvidene lokacije, kjer bo izvajal storitve,
– plan izvedbe po mesecih (okvirno število delavnic po tipih, ki jih bo izvedel vsak mesec) ter
– število moderatorjev, ki bodo izvajali delavnice.
6.2 Minimalni pogoji
Minimalni pogoji lahko pripomorejo k bolj kakovostnemu izvajanju storitve za trg dela, odvisni pa so od števila razpisanih delavnic ter posledično od števila vključenih oseb. Minimalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, so:
a) minimalno število delovnih prostorov iz 8. člena Pravilnika o koncesijah, s katerimi morajo razpolagati ponudniki:
– v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in Kranj z vsaj štirimi prostori za izvajanje delavnic,
– v območnih službah Koper in Novo mesto z vsaj tremi prostori za izvajanje delavnic,
– v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj z vsaj dvema prostoroma za izvajanje delavnic;
b) minimalno število moderatorjev, zaposlenih pri ponudniku:
– v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in Kranj vsaj štirje moderatorji za izvajanje delavnic,
– v območnih službah Koper in Novo mesto vsaj trije moderatorji,
– v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj vsaj dva moderatorja.
V primeru, da ponudnik razpolaga z več lokacijami, na katerih bo izvajal koncesijsko dejavnost, mora biti število delovnih prostorov na vseh lokacijah skupaj tako, kot je določeno v pogoju iz točke 6.2 a).
6.3 Posebne zahteve
Ponudniki izjavljajo, da:
a) bodo delavnice izvajali celostno, kakovostno in strokovno;
b) bodo koncedentu sporočili morebitne statusne in druge spremembe podatkov, in sicer v roku osmih dni od nastanka takšne spremembe;
c) se strinjajo z objavo podatkov v registru o podeljenih koncesijah in objavo le-tega na spletnih straneh koncedenta;
d) niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali v likvidacijskem postopku;
e) zakoniti zastopniki ponudnikov niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, določenih v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15): hudodelsko združevanje, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja.
7. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo predložiti ponudniki
Ponudnik mora v skladu z določbami od 6. do 12. člena Pravilnika o koncesijah predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev:
a) izjavo o izpolnjevanju finančnih in poslovnih pogojev;
b) izjavo o podatkih glede lastniških poslovnih prostorov, na podlagi katere bo komisija za koncesije v zemljiški knjigi preverila lastništvo prostorov ponudnika, ali fotokopijo najemne pogodbe za objekt ali poslovni prostor, sklenjene najmanj za čas trajanja koncesije (lahko tudi namero o sklenitvi najemne pogodbe), opis poslovnih prostorov ter tlorisno skico le teh. Prostori morajo biti primerni za takojšnje izvajanje koncesije, kar pomeni, da ne smejo biti v katerikoli gradbeni fazi;
c) izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev;
d) organigram obstoječih zaposlitev, dokazila o doseženi strokovni izobrazbi (kot dokazilo se šteje kopija diplome oziroma, če le-ta še ni bila podeljena, potrdilo o diplomiranju, ki ne sme biti starejše od enega leta od dneva oddaje ponudbe), dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah zaposlenih (potrdilo delodajalca ali življenjepis ali drug dokument iz katerega so jasno in nedvoumno razvidne ustrezne delovne izkušnje), dokazila o sklenitvi delovnega razmerja z zaposlenimi (kot dokazilo se šteje le kopija sklenjene pogodbe o zaposlitvi) ter dokazila o prijavi zaposlenih v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1);
e) podroben letni program dela za izvajanje storitev.
Ponudniki potrdijo izpolnjevanje splošnih in minimalnih pogojev ter posebnih zahtev z izjavami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Zaposleni pri koncesionarju: koncesionar mora na podlagi četrtega odstavka 85. člena ZUTD zagotoviti, da bodo zaposleni moderatorji, ki izvajajo storitve za trg dela, izpolnjevali enake pogoje kot uslužbenci zavoda, ki izvajajo te storitve. Navedeno pomeni, da morajo imeti moderatorji v skladu z 81. členom ZUTD doseženo vsaj VII. raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, dolžni pa so se ravnati tudi po zavodovi Doktrini dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve.
9. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije za opravljanje storitve za trg dela uporabil naslednje kriterije in merila:
Kriterij
Merilo
Razred
Točke
1. Kakovost ponudnika z vidika referenc podjetja ali referenc zaposlenih
1.1. Reference, ki izkazujejo kvalitetno in pravočasno opravljanje storitve vseživljenjska karierna orientacija v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe
Prva referenca 
10 *(15)
Vsaka nadaljnja referenca 4 točke, upoštevanih bo največ 5 referenc
20 *(30)
* reference, ki izkazujejo izvajanje storitev za brezposelne osebe, bodo ovrednotene višje, in sicer se bo vrednost točk pomnožila s količnikom 1,5)
Največje možno število točk: 105
1.2. Poročila oziroma potrdila o izvedbi storitve vseživljenjska karierna orientacija za širšo javnost (sejmi, odprta predavanja, predstavitve poklicev, ipd.) v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe
Vsako poročilo oziroma potrdilo 5 točk, upoštevana bodo največ 4 poročila oziroma potrdila
20 *(30)
1.3. Poročila, ki izkazujejo aktivno sodelovanje pri slovenskih in mednarodnih projektih s področja storitve vseživljenjska karierna orientacija v obdobju zadnji treh let pred oddajo ponudbe. Poročilo ne sme biti daljše od ene strani formata A4 (največ 300 besed).
Vsako poročilo 5 točk, upoštevana bodo največ 4 poročila
20 *(30)
2. Cena storitve
Največje možno število točk: 30
Cena storitve za posamezno delavnico (ločeno po tipih delavnic – tip C1, tip C2, tip D)
– tip C1: od 673,00 do 683,00 EUR
– tip C2: od 744,00 do 754,00 EUR
– tip D: od 2.083,00 do 2.103,00 EUR
10
– tip C1: od 683,01 do 693,00 EUR
– tip C2: od 754,01 do 764,00 EUR
– tip D: od 2.103,01 do 2.123,00 EUR
8
– tip C1: od 693,01 do 703,00 EUR
– tip C2: od 764,01 do 774,00 EUR
– tip D: od 2.123,01 do 2.143,00 EUR
6
– tip C1: od 703,01 do 713,00 EUR
– tip C2: od 774,01 do 784,00 EUR
– tip D: od 2.143,01 do 2.163,00 EUR
4
3. Lokalni ponudnik storitev
Največje možno število točk: 15
Ponudnik, ki ima sedež družbe znotraj območne službe zavoda, za katero podaja ponudbo
15
Skupaj točk 
Največje možno število doseženih točk je 150
150
Za posamezno krajevno območje zavoda bo izbran po en ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, razen za območno službo Ljubljana, kjer bodo izbrani trije ponudniki z doseženim najvišjim številom točk, ter za območno službo Maribor, kjer bosta izbrana dva ponudnika z najvišjim številom točk.
Ustrezne reference so tiste, ki bodo potrjene (podpis in žig – če ga uporablja pri svojem poslovanju) s strani ponudnikovega naročnika storitve (pravne in fizične osebe, tj. samostojni podjetnik posameznik) in ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Referenca je lahko podana tako za ponudnika kot tudi za zaposlene pri koncesionarju, pri čemer mora ponudnik jasno označiti, ali gre za referenco ponudnika ali za referenco zaposlenega. Referenca za isto storitev (dogodek, aktivnost, sejem, ipd.) se bo pri ocenjevanju upoštevala le enkrat. Prav tako se reference za isto storitev ne bodo štele hkrati za referenco podjetja, kot tudi za referenco zaposlenega. Upoštevate jih lahko ali kot referenco podjetja, ali pa kot referenco zaposlenega.
Ponudbe s cenami 672,99 EUR ali manj za delavnico tipa C1, 743,99 EUR ali manj za delavnico tipa C2 oziroma 2.082,99 EUR ali manj za delavnico tipa D, se bodo štele za neustrezne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prav tako bodo izločene ponudbe, pri katerih bo le ena od vseh treh cen nižja od navedenih;
V navedeni ceni storitev iz te točke javnega razpisa so upoštevani stroški z DDV (pri ceni prostora in materialnih stroških).
10. Financiranje koncesioniranih storitev in način določitve cene
Koncedent in koncesionar na podlagi izdane odločbe o podelitvi koncesije, sklenjene koncesijske pogodbe in usklajenega ter potrjenega letnega programa dela skleneta letno pogodbo o financiranju (za vsako leto posebej), v kateri se dogovorita o načinu plačevanja opravljene storitve za trg dela, ki je predmet koncesije. Sredstva za opravljene storitve za trg dela so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki 4173 in v okviru ukrepa 2611-16-0004 »Koncesije na področju zaposlovanja«.
Koncesionar za opravljanje storitev za trg dela ne sme zahtevati plačila od uporabnikov storitev.
Ob upoštevanju metodologije o oblikovanju cen, določene v Pravilniku o standardih in normativih ter ostalih določb navedenega pravilnika koncedent določi maksimalno vrednost storitve na posamezno delavnico, ki se razlikuje glede na tip delavnice in znaša:
– največ 713,00 EUR za delavnico tipa C1 (vključenih 12 do 15 oseb);
– največ 784,00 EUR za delavnico tipa C2 (vključenih 12 do 15 oseb);
– največ 2.163,00 EUR za delavnico tipa D (vključenih 12 do 15 oseb).
Opomba: V navedenih cenah storitev (delavnic) je upoštevana cena dela ter cena prostorov in materialni stroški z DDV. Za opravljeno storitev koncesionar izstavi koncedentu račun, in v primeru, če je koncesionar davčni zavezanec, na zgoraj navedene cene obračuna in odvede tudi DDV v višini 22 %.
11. Postopek izbora ponudnikov
11.1 Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Ponudba mora biti oddana v tiskani verziji in na USB ključu ali CD-ju v PDF formatu. Ponudbe, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 29. 2. 2016, najkasneje do 15. ure (v nadaljnjem besedilu: razpisni rok).
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice pa mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) in ponudbe, ki ne bodo opremljene z »Obrazcem za oddajo ponudbe«, bodo s sklepom zavržene.
Ponudnik lahko predloženo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki jih bo koncedent prejel po poteku razpisnega roka ali ki ne bodo pravilno označene, bodo štete za prepozne oziroma nepravilno označene ter kot take zavržene.
Oddaja ponudbe na javni razpis pomeni, da se ponudnik strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje ponudb.
11.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti ponudb in ocenjevanje
11.2.1 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 2. 3. 2016 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati odgovorna oseba ponudnika ali predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom.
11.2.2 Preverjanje formalne popolnosti ponudb
Komisija za koncesije bo v roku osmih dni od odpiranja ponudb preverila formalno popolnost predloženih ponudb.
Za formalno nepopolno se bo štela ponudba, ki ne bo vsebovala izpolnjenega, podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca ali drugih obveznih prilog iz točke 11.2.2 razpisne dokumentacije.
Če ponudnik posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k ponudbi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
11.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih ponudb
Komisija za koncesije bo opravila pregled formalno popolnih ponudb. Preverila bo izpolnjevanje pogojev iz točke 6 javnega razpisa in bo po ugotovitvi, da so le-ti izpolnjeni, ocenila ponudbo na podlagi kriterijev in meril za ocenjevanje, določenih v točki 9 javnega razpisa.
V primeru, da ponudnik ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo ponudba skladno s četrtim odstavkom 91. člena ZUTD s sklepom zavržena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi kriterijev in meril za ocenjevanje.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja bo komisija za koncesije oblikovala predlog podelitve koncesij. Za posamezno krajevno območje zavoda bo izbran ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk.
Ob enakem številu točk za posamezno krajevno območje bodo imeli prednost pri izbiri tisti ponudniki, ki bodo pri kriteriju 1. Kakovost ponudnika dosegli večje število točk. V primeru, če bo število točk enako tudi pri navedenem kriteriju, bo imel prednost pri izbiri tisti ponudnik, ki ima več referenc pri delu z brezposelnimi osebami. V primeru, če bo število točk še vedno enako, bo imel prednost pri izbiri tisti ponudnik, ki bo dosegel več točk pri merilu 1.1. Reference, ki izkazujejo kvalitetno in pravočasno opravljanje storitve vseživljenjska karierna orientacija. V primeru, če bo število točk enako tudi v tem primeru, bo o izbiri odločeno z žrebom.
Žrebu lahko prisostvujejo tudi ponudniki, ki bodo o tem pisno obveščeni. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje (v nadaljnjem besedilu: komisija) in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije za koncesije izmed članov komisije za koncesije. Evidenčne številke ponudb na javni razpis se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom koncedenta overijo v prisotnosti komisije. Listki z evidenčnimi številkami ponudb na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane ponudbe ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se opravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije, oseba, ki je vodila žrebanje in ponudniki, če so navzoči.
11.3 Rok za izdajo odločbe o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijske pogodbe ter pristojni organi
Komisija za koncesije bo najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka pripravila predlog podelitve koncesij za opravljanje storitve za trg dela.
Izbira ponudnikov bo opravljena z izdajo odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela.
Z izbranimi ponudniki bo koncedent v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela, sklenil koncesijsko pogodbo.
Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela, in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (koncedent).
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh koncedenta: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti preko elektronskega naslova: gp.mddsz@gov.si, s pripisom »javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016–2018 (za Leo Martič)« najkasneje štiri dni pred potekom razpisnega roka. Odgovori na pisna vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na spletnih straneh koncedenta: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost