Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1210/16, Stran 150
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) (za sklop 2 – MGRT), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) (za sklop 1 – MIZŠ), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014-2020), Slovenska Strategija Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014); Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: ZRRD), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020« z dne 12. 1. 2016 (št. Priglasitve BE1-2399300-2016), Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Program za spodbujanje raziskav in razvoja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti 2016-2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016, Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015), odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-7/2016/6, z dne 27. 1. 2016, in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-7/2016/7, z dne 27. 1. 2016 in spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-7/2016-10, z dne 29. 1. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavljata
javni razpis 
za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«;
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k:
– Specifičnemu cilju prednostne naložbe »Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu«, ki je »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
ter
– Specifičnemu cilju prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«, ki je »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
Omenjena cilja po prednostih področjih konkretizira Slovenska strategija pametne specializacije, ki je strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Ključni cilji, ki se pri tem zasledujejo so:
1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
2. Dvig deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu;
3. Dvig deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu ter
4. Dvig celotne podjetniške aktivnosti.
Javni razpis za izbor operacij predstavlja enega ključnih instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki prvič združuje podporo vse od faze industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja vse do trga. Skladno s tem je strukturiran v dva sklopa in sicer:
A.) Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)« ter
B.) Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«
Sklop 1:
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa, opis izvedbe ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu; specifičnega cilja: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.
Namen javnega razpisa je v okviru programov (operacij) spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov (RRP) institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki bodo izkazovali:
– koncentracijo znanja in kompetenc,
– znanstveno in tehnološko odličnost,
– tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
– zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
– trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).
Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti oziroma znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.
V S4 so identificirana prednostna področja, kjer ima Slovenija dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge, za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti. Na podlagi tega bo javni razpis podprl programe, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost le na naslednjih prednostnih področjih S4:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje-medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Cilj je podpreti programe konzorcijev, ki bodo zajemali projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti udeleženih partnerjev v verigah vrednosti.
Poleg izvedbe skupnih projektov bodo programi usmerjeni v krepitev dolgoročnega sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom, dolgoročno skupno vizijo in močno mednarodno vpetost.
Programi bodo poleg podrobno zastavljenih raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-61), ki bodo predmet financiranja v okviru javnega razpisa, zajemali tudi akcijski načrt inovacijske faze ter predviden razvoj in vpeljavo novih produktov, storitev in procesov na trg (TRL 7-9). Podprti bodo programi, ki bodo izkazovali konkretizirano celostno vizijo od faze razvoja vse do faze komercializacije in bodo predvideli rezultate v obliki tako tehnoloških, kakor tudi netehnoloških inovacij.
1 TRL lestvica – glej pojasnilo v Navodilih za prijavitelje, točka II.2
Programi bodo poleg specifičnih ciljev, vezanih na prednostna področja S4, prispevali k horizontalnim ciljem OP 2014-20202, zlasti pospeševanju prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo in nizkoogljično družbo.
2 Cilji OP 2014-2020 (glej poglavje 11 »Horizontalna načela«, str. 259)
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov, ki vključujejo:
– izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov; industrijskih raziskav (TRL 3-4) in eksperimentalnega razvoja (TRL 5-6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov.
Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ki jih bodo izvajali konzorcijski partnerji.
Programi, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s Shemo državnih pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020«.
2.3. Opis izvedbe javnega razpisa
Program, ki bo predmet sofinanciranja, predstavljata 2 ali več raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: RRP) od TRL3 do TRL6, kjer sodelujejo raziskovalne organizacije in podjetja. Ti programi so predmet sofinanciranja s strani MIZŠ. Program predstavlja prvo fazo (TRL 3-6) v celotnem razvoju od TRL3 do TRL9. Aktivnosti prve faze se bodo izvajale več let, največ do 30. 6. 2020 (programi so lahko krajši od maksimalnega obdobja trajanja), in bodo predmet vmesne evalvacije predvidene po dveh letih izvajanja ter končne evalvacije po/ob zaključku aktivnosti.
2.4. Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajale v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo posamezen partner konzorcija izvajal raziskovalno razvojne aktivnosti operacije oziroma dela operacije. Partner se mora opredeliti za eno izmed dveh kohezijskih regij, v kateri bo izvajal aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer ima posamezen partner sedež ali poslovno enoto (predvsem v primeru, da je sedež konzorcijskega partnerja v tujini).3
3 Partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji (NUTS2). Za opredelitev regij glej: http://www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
3. Pogoji javnega razpisa
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. 1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. 2. popolnost vloge,
3. 3. ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo,
4. 4. zaprta finančna konstrukcija prijavljenega programa,
5. 5. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno v točki 24). Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalne popolnosti vloge iz 2. točke prejšnjega odstavka bo dopolnjevana v skladu s točko 25 javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana. Ministrstvo bo preverilo tudi skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči v skladu s 5. točko prejšnjega odstavka in bo v primeru nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvam.
Način preverjanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu je podrobneje predstavljen v Navodilih prijaviteljem, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
K pogoju 1: Pravilnost označbe in pravočasnost
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno označeno skladno s 24. točko javnega razpisa.
K pogoju 2: Popolnost vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce v skladu s točko 8 javnega razpisa.
K pogoju 3: Pogoji za partnerstvo
Konzorcij: Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: partnerji)4, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih partnerjev:
4 vpisani v javno evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost - SICRIS, na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
– štiri lastniško nepovezana podjetja, od tega najmanj 1 MSP (malo ali srednje veliko podjetje), ki izvajajo raziskovalno in razvojno dejavnost. Na javni razpis se lahko prijavijo le podjetja, ki izpolnjujejo pogoj, da so bila najkasneje do oddaje vloge na javni razpis vpisana v javno evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost – SICRIS, na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) in
– treh raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: RO), ki so lahko javne raziskovalne organizacije5 v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po ZGD6. Šteje se, da je pogoj treh RO iz te alineje izpolnjen, v primeru, da v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice univerze, ki so v evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne organizacije.
5 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS
6 Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 – odl. US (v nadaljevanju: ZGD)
Konzorcij partnerjev se lahko prijavi na razpis samo z eno vlogo. Vzorec konzorcijske pogodbe je v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj:
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden od konzorcijskih partnerjev (prijavitelj). V primeru izbora bo prijavitelj v imenu konzorcija z ministrstvom podpisal pogodbo o sofinanciranju.
Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju (upravičenci v skladu z Uredbo 1303/2013/EU) in bodo prejemniki državnih pomoči za izvajanje raziskovalno-razvojnega programa.
Podjetja:
Lastniška povezanost podjetij se presoja v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Podjetja morajo posamično izpolnjevati še naslednje pogoje:
– dodano vrednost na zaposlenega v letih 2012, 2013 in 2014 enako ali višjo od povprečja panoge dejavnosti v Sloveniji,
– v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014 izkazati vlaganja v raziskave in razvoj vsaj v obsegu v vlogi na razpis zahtevanega javnega sofinanciranja za posamezno podjetje.
Vlaganja v raziskave in razvoj lahko izkažejo na (vsaj) enega od naslednjih načinov:
– s prijavljenimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj, na FURS (potrdilo FURS, oziroma izpis prijave na FURS v aplikaciji e-davki, o prijavljenih davčnih olajšavah za vlaganja v RR v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014),
– s pogodbami za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014,
– z drugimi ustreznimi dokazili oziroma dokumenti v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014 v primeru podjetij, ki ob oddaji vloge na javni razpis še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.
Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka je izpolnjen, če podjetje dosega ali presega povprečno vrednost kriterija v vsaj dveh od treh navedenih let.7
7 Pomeni, da mora podjetje izpolnjevati pogoj glede dodane vrednosti na zaposlenega v dveh od treh navedenih let (na primer 2012 in 2013; 2012 in 2014).
Vsa podjetja morajo izpolnjevati pogoje iz te točke razpisa. Izjema je lahko eno podjetje (od vseh sodelujočih podjetij), vključeno v konzorcij, ki ne izpolnjuje pogojev glede dodane vrednosti na zaposlenega in/ali vlaganja v raziskave in razvoj, vendar izkazuje ključnost za verigo vrednosti, ki jo tvori konzorcij.
Omejitve za partnerje konzorcija:
1. V konzorciju, ki se prijavi na razpis, ne morejo sodelovati partnerji, ki:
a. so za iste stroške pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
b. imajo neporavnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
c. prejemajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07-UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) in so podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
d. so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
e. so bili na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8);
f. glede podjetja je podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
g. dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) je(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
2. V konzorciju z vidika prejemnikov državnih pomoči ne smejo sodelovati partnerji, ki so dejavni v naslednjih sektorjih dejavnosti:
a. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je znesek pomoči določen na podlagi cene/količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oziroma zadevnega podjetja;
b. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je pomoč pogojena z delnim ali celotnim prenosom na primarne proizvajalce;
c. aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
3. Pri dodeljevanju državne pomoči veljajo tudi naslednji omejitveni dejavniki:
a. do državne pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
b. ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v RS ali da ima v RS večino poslovnih enot;
c. državna pomoč ni namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice;
d. ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
e. ukrep državne pomoči upravičencem ne omejuje možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
K pogojema 4. in 5. Zaprta finančna konstrukcija programa in skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči
Iz vloge (prijavni obrazec) mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva v okviru tega razpisa. Finančni načrt in višina sofinanciranja morata biti skladna s pravili državnih pomoči, kot jih opredeljuje točka 6 javnega razpisa.
Prijavljeni program mora v skladu s pravili državnih pomoči izpolnjevati še naslednje pogoje:
– skladen je z namenom in s predmetom javnega razpisa;
– ne sme pričeti z izvajanjem pred oddajo vloge na javni razpis;
– ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za enak namen;
– izkazovati mora spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah).
4. Merila za ugotavljanje upravičenosti, merila za ocenjevanje in način izbora
4.1. Merila za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni programi bodo morali izpolnjevati naslednja merila/pogoje za upravičenost:
1. Usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe
2. Realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in sposobnost upravičencev
3. Izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo
4. Umestitev v prednostno področje Strategije pametne specializacije
4.2. Merila za ocenjevanje vlog
Prijavljeni programi bodo ocenjeni po naslednjih merilih:
1. Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programo (sklop Relevanca): prispevek k ciljem S4 in k doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Prednostna os 01: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, Prednostna naložba 1.1.: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu, Specifični cilj 1: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja), prispevek k doseganju ciljev Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS);
2. Utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja (sklop Odličnost): jasnost in ustreznost ciljev, kredibilnost predlaganega pristopa, trdnost koncepta (vključno z vprašanjem transdisciplinarnosti), oceno ambicioznosti predlaganega programa, ocena mednarodnega inovacijskega potenciala in ocena doprinosa preko t.i. beyond state-of-the-art (prebojni cilji, koncepti in pristopi);
3. Poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobje (sklop Učinek): ocena predvidenih učinkov glede na cilje razpisa, povečanje inovacijske sposobnosti in vključevanje novih znanj, krepitev konkurenčnosti in rasti podjetij z razvojem inovacij, ki izpolnjujejo potrebe evropskega in globalnega trga, drugi pomembni okoljski in družbeni vplivi. Merilo vključuje tudi oceno učinkovitosti predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine, informiranje in komuniciranje o projektu in upravljanje raziskovalnih podatkov);
Ocenjeni bodo predvideni rezultati RRP (TRL 3-6) ter akcijski načrt procesa razvoja rezultatov do storitev, produktov, procesov na trg (TRL 7-9);
4. Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost (sklop Kakovost in učinkovitost izvedbe): skladnost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodelitve nalog in virov, ustreznost struktur upravljanja, vključno z upravljanjem tveganja in upravljanja inovacij, komplementarnost udeležencev v konzorciju, oceno sposobnosti za izvedbo programa.
4.3. Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverbe pogojev javnega razpisa iz 3. točke in postopek ocenjevanja.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki izvede prvo fazo postopka izbora.
V postopek ocenjevanja bodo sprejete samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem v 25. točki, izpolnjevale pogoje javnega razpisa iz 3. točke.
Ocenjevalni postopek bo v okviru druge faze izvedla komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo s sklepom imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov in tujih strokovno/znanstvenih recenzentov, ki bodo, glede na reference, izbrani izmed mednarodnih strokovnjakov za vsako prednostno področje posebej (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija).
Ocenjevalna komisija, v sestavi treh domačih ocenjevalcev, bo najprej ocenila izpolnjevanje meril/pogojev za upravičenost iz točke 4.1. Vsako merilo/pogoj za upravičenost bo opredeljen z DA ali NE.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za upravičenost, bo ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merilom »Relevanca«. Vloge, ki bodo pri tem merilu dosegle najmanj 60 % točk (3 točke, pred ponderiranjem), bo nadalje ocenila ocenjevalna komisija v sestavi mednarodnih in domačih ekspertov, in sicer vsako od teh vlog štirje ocenjevalci, od tega dva mednarodna in dva domača eksperta. Ocenjevalna komisija za posamezno vlogo poda eno skupno oceno, obrazloženo po posameznih merilih iz 4.2. točke razpisa, kot je to določeno v ocenjevalnem listu.
Vsako izmed meril je točkovano z največ 5 točkami (pred ponderiranjem), kar skupno znaša največ 20 točk. Najmanjša enota ocenjevanja je pol točke. V okviru skupne ocene predstavljata merili »odličnost« in »učinek« vsak po 40 % maksimalne skupne ocene, merili »relevanca« in »kakovost in učinkovitost izvedbe« pa vsak po 10 % maksimalne skupne ocene.
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 % od vseh možnih točk (to je minimum 12 točk), pri čemer mora za vsako posamezno merilo pred ponderiranjem doseči najmanj tri točke. Kolikor katerokoli merilo ne doseže najmanj 3 točk, se vloga ne uvrsti v postopek ponderiranja in se zavrne.
Vloge, ki ne bodo dosegle minimuma 3 točk pri vseh merilih, ter 60 % vseh možnih točk po ponderiranju, niso upravičene do sredstev razpisa.
Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.2. in v Ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna komisija ocene posameznih programov (ocenjevalne liste in seznam ocen) predloži strokovni komisiji.
4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk in glede na prednostna področja na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 8 prednostnih področij, določenih v 2. točki, in sicer vlogo, ki je znotraj prijav za posamezno prednostno področje dosegla najvišje število točk. V primeru, da je na posameznem prednostnem področju več vlog ocenjenih z najvišjim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu »učinek«. Kolikor so tudi po tem merilu enako točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: »odličnost«, »kakovost in učinkovitost izvedbe«, »relevanca«.
Enak postopek izbora se uporabi tudi v primeru, če katere izmed najvišje točkovanih vlog po posameznih prednostnih področjih dosežejo enako število točk in bi izbira vseh vlog presegla razpoložljiva sredstva.
2. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave.
Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh vlog presegla omejitev glede sredstev. V teh primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen v prejšnjih odstavkih.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za izobraževanje, znanost in šport v skladu s 25. točko razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis predvideva izvedbo programov v trajanju aktivnosti največ do 30. 6. 2020, za katere bo izvedena vmesna evalvacija predvidoma po dveh letih izvajanja programa. Maksimalna višina sofinanciranja posameznega programa je 6 mio EUR.
Dinamika sofinanciranja programa bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranimi upravičenci, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 55.000.000,00 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2016: 16.500.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 5.775.000,00 EUR, od tega:
– 4.620.000,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 1.155.000,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 10.725.000,00 EUR, od tega:
– 8.580.000,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 2.145.000,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2017: 170.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 59.500,00 EUR, od tega:
– 47.600,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 11.900,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 110.500,00 EUR, od tega:
– 88.400,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 22.100,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2018: 13.122.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 4.592.700,00 EUR, od tega:
– 3.674.160,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 918.540,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 8.529.300,00 EUR, od tega:
– 6.823.440,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 1.705.860,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2019: 13.750.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 4.812.500,00 EUR, od tega:
– 3.850.000,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 962.500,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 8.937.500,00 EUR, od tega:
– 7.150.000,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 1.787.500,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2020: 8.020.500,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 2.807.175,00 EUR, od tega:
– 2.245.740,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 561.435,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 5.213.325,00 EUR, od tega:
– 4.170.660,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 1.042.665,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba.
– za proračunsko leto 2021: 3.437.500,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.203.125,00 EUR, od tega:
– 962.500,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 240.625,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 2.234.375,00 EUR, od tega:
– 1.787.500,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 446.875,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba.
Ministrstvo si pridržuje pravico do spremembe razmerja po programskih območjih glede na izbrane vloge, pri čemer se skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis ne spreminja. Delež sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov po programskih območjih se lahko spremeni glede na vloge, ki bodo uvrščene na predlog liste za sofinanciranje. Sredstva za morebitno spremembo v višini deleža po programskih območjih bo zagotovil Organ upravljanja s prerazporeditvijo na proračunske postavke za kohezijsko politiko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
6. Shema državnih pomoči in najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu z njo
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020« (št. priglasitve: BE1-2399300-2016, datum potrditve sheme: 12. 1. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči).
Pri izvajanju programov bosta v okviru posameznih raziskovalno-razvojnih projektov sofinancirani dve raziskovalni stopnji raziskav, 1. industrijske raziskave od TRL 3-4 in 2. eksperimentalni razvoj od TRL 5-6, in sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči:
Mikro ali malo podjetje
Srednje podjetje
Veliko podjetje
Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja)
70 %
60 %
50 %
Industrijske raziskave – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii)
80 %
75 %
65 %
Mikro ali malo podjetje
Srednje podjetje
Veliko podjetje
Eksperimentalni razvoj (osnovna višina sofinanciranja)
45 %
35 %
25 %
Eksperimentalni razvoj – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii)
60 %
50 %
40 %
Velikost podjetij je določena v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar je dodatno predstavljeno v Navodilih prijaviteljem.
Raziskovalne organizacije se z vidika določanja stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti.
Do največje intenzivnost v posamezni raziskovalni stopnji se lahko doda bonus do višine 15 odstotnih točk, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70 % upravičenih stroškov sodelovalnega projekta,
b. projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim malim ali srednje velikim podjetjem.
(ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. nosi raziskovalna organizacija vsaj 10 % upravičenih stroškov,
b. raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.
Za namene točk (i) in (ii) se šteje samo sodelovanje med partnerji v konzorciju, ne pa tudi pogodbe s podizvajalci.
Državna pomoč po priglašeni shemi ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja projekta. Prijavitelj mora v vlogi za sofinanciranje navesti naslednje podatke: ime in velikost podjetja, opis projekta, datum začetka in zaključka projekta, lokacija projekta, seznam stroškov projekta, vrsta financiranja (nepovratna sredstva) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt.
Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za RR program v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči
7. Obdobje upravičenosti (obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev na javnem razpisu)
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški na posamezni operaciji, ki so nastali v obdobju do 30. 6. 2020 in izdatki (plačila) za te stroške nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je do najkasneje 30. 9. 2020.
Javni izdatki (izplačila MIZŠ) za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2021.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene naslednje obrazce:
– I. Prijavni obrazec
– II. Predstavitev programa – opis programa in dodatne preglednice:
– Preglednica 2.1.: Pričakovani skupni rezultati in učinki
– Preglednica 3.1a: Opis raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: RRP)
– Preglednica 3.1b: Seznam RRP
– Preglednica 3.1c: Seznam rezultatov (deliverables) po RRP
– Preglednica 3.2a: Ključna tveganja za izvedbo
– Preglednica 3.4a: Povzetek števila potrebnih oseb-mesec (Staff effort)
– Preglednica 3.4b: Storitve zunanjih izvajalcev
– Preglednica 3.4c: Finančni načrt programa po letih in virih financiranja
– Preglednica 3.4d: Finančni načrt programa po letih in vrstah stroškov
– Preglednica 4.1a: Partnerji iz gospodarstva
– Preglednica 4.1b: Partner iz gospodarstva, ki ne izpolnjuje pogojev glede dodane vrednosti na zaposlenega in/ali vlaganja v RR (izjema)
– Preglednica 4.2: Seznam opreme v lasti partnerjev
– III. Dodatna dokazila
– Podpisana konzorcijska pogodba med partnerji 
– Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije
– Dokazila glede vlaganja v RR za vsakega partnerja – podjetje.
Prijavni obrazec (točka I) in dodatna dokazila (točka III.) je potrebno oddati v slovenskem jeziku, razen povzetka znotraj Prijavnega obrazca, ki ga je potrebno oddati tudi v angleškem jeziku. Zaradi mednarodne evalvacije je potrebno predstavitev programa (točka II.) oddati v slovenskem in angleškem jeziku.
Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Navodila prijaviteljem,
– Vzorec konzorcijske pogodbe,
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Obrazec za oznako vloge,
– Ocenjevalni list,
– Podatki o dodani vrednosti na zaposlenega po panogah dejavnosti v Sloveniji,
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Prijavni obrazec, predstavitev programa in ostale obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
11.1. Upravičeni stroški in način financiranja
Vrste upravičenih stroškov v okviru izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov:
Vrste stroškov8
Opis vsebine stroška9
Način uveljavljanja stroška
1
Standardna lestvica stroška na enoto 
za stroške dela
Stroški dela raziskovalcev ter tehničnih in strokovnih sodelavcev 
Standardna lestvica stroška na enoto – nacionalna metodologija
2
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški svetovanja in drugih storitev, povezanih z izvajanjem programa, vključno z raziskavami in tehničnim znanjem, ki so kupljeni iz zunanjih virov
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov
3
Pavšalno financiranje posrednih stroškov
Ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RR projektov v partnerskih organizacijah
Pavšalno financiranje – 25 % standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela
8 Opredelitev v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških.
9 Opredelitev v skladu s shemo DP
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko predstavljajo največ 20 % vseh upravičenih stroškov.
Medsebojno opravljanje storitev ali podizvajalstvo med partnerji nista dovoljena.
Upravičene so navedene vrste stroškov vseh konzorcijskih partnerjev.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela:
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela je določena na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) in veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2015, izračunanih s strani ARRS, kar predstavlja nacionalno metodologijo, ki se lahko na podlagi 67(5)(c) člena Uredbe 1303/2013/EU o skupnih določbah uporabi za vsebinsko podobne operacije in upravičence.
Standardna lestvica stroška na enoto se v okviru javnega razpisa določi ločeno za sofinanciranje stroškov dela raziskovalcev in za sofinanciranje stroškov dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo RR projekte in je izražena na uro opravljenega RR dela.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška na enoto v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro RR dela
20,00 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro RR dela
13,00 EUR
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela
Aktivnost
Dokazila
a) Raziskovalno-razvojni projekti, ki jih izvajajo zaposleni raziskovalci
– pogodba in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta: raziskovalec;
– časovnica
b) Raziskovalno-razvojni projekti, ki jih izvajajo zaposleni strokovni in tehnični sodelavci
– pogodba in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta: strokovni / tehnični sodelavec;
– časovnica.
Standardno lestvico stroška na enoto za stroške dela se uveljavlja za zaposlene, ki izvajajo RR projekte. Do povračila navedenega stroška so upravičeni vsi partnerji v konzorciju.
Pavšalno financiranje posrednih stroškov:
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU na podlagi metode posrednih stroškov, ki velja za ukrepe v programu Obzorje 2020 in se uporablja v politikah Unije za podobne vrste operacij in upravičence.
Posredni stroški programa vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RR projektov v partnerskih organizacijah in se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 25 % standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela.
Skladno z 20. členom Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 in 29. členom Uredbe (EU) št. 1290/2013 za ukrepe Obzorje 2020 velja pavšalna stopnja za posredne stroške 25 % neposrednih upravičenih stroškov, razen neposrednih upravičenih stroškov za podizvajalce in stroškov sredstev, ki so jih zagotovile tretje osebe in se ne uporabljajo v prostorih upravičenca, ter finančne podpore tretjim osebam.
Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na programu je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov, ki se izrazi v deležu na upravičene stroške dela v obliki standardne lestvice stroška na enoto, ki so nastali pri izvajanju raziskovalno-razvojnih projektov v okviru RR programa v partnerskih organizacijah, upoštevajoč določila iz prejšnjega odstavka.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. III Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v prijavni vlogi na javni razpis.
11.2. Predplačila
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in 131. členom Uredbe 1303/2013/EU lahko v primerih državne pomoči ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo. Ministrstvo bo upravičencem za namen izvajanja programa izplačalo predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev.
Predplačilo je možno v dovoljeni višini do 30 % v enkratnem izplačilu ob začetku izvajanja operacije, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Predplačilo se poračunava s prvim in z nadaljnjimi zahtevki za izplačilo do pokritja.
Predplačila morajo biti zavarovana, in sicer se kot primerno finančno zavarovanje šteje bančna garancija za zavarovanje predplačila.
Za pridobitev predplačila mora upravičenec ob podpisu pogodbe predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki se glasi na ministrstvo, in sicer do višine 110 % zneska predplačila za predviden čas vračila predplačila oziroma vsaj dva meseca po predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo, s katerim se poračunava predplačilo.
Vrednost instrumenta finančnega zavarovanja se lahko z delnim pokritjem predplačila z dokazili zmanjša, vendar ne sme biti nižja od 110 % nepokritega preostanka predplačila. V primeru znižanja vrednosti instrumenta finančnega zavarovanja, mora upravičenec predložiti originalni dokument, iz katerega je razvidna sprememba.
Upravičenec lahko zahteva od ministrstva, da mu izda potrdilo o stanju pokritosti predplačila z dokazili z namenom znižanja stroškov instrumenta finančnega zavarovanja.
Stroške v zvezi z zavarovanjem predplačil nosi upravičenec.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: vse konzorcijske partnerje pri porabi sredstev zavezuje zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njegovimi pogoji strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih je upravičenec dolžan zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. II.2 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2016 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (Obrazci I. in II., III. Dodatna dokazila iz 8. poglavja javnega razpisa) in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku (Obrazci I. in II. iz 8. poglavja javnega razpisa), v zaprti ovojnici, opremljena z »obrazcem za oznako vloge« z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)«, ki je del razpisne dokumentacije, in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge bosta odprli in ocenili Strokovna komisija in Komisija za ocenjevanje vlog iz 4.3 točke javnega razpisa, ki ju imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna popolnost vloge (2. točka pogojev za kandidiranje). V postopku dopolnjevanja vloge tudi ni dovoljeno dopolnjevati in spreminjati 3. (ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo) in 4. (zaprte finančne konstrukcije) točke pogojev za kandidiranje. Dovoljeno je morebitno usklajevanje s pravili državnih pomoči (intenzivnost) v skladu s 5. točko pogojev za kandidiranje. Na podlagi navedenega tako ni dovoljeno dopolnjevati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ugotavljanje upravičenosti in merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.1 in 4.2. ter v Ocenjevalnem listu, ki je kot Priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Končni izbor bo temeljil na določilih iz 4.4 točke javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji (v imenu konzorcija) bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020, ki jih bodo partnerji konzorcija dolžni spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
27. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
28. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (rrp.mizs@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Kontaktni osebi za javni razpis sta Mateja Struna in Romana Pogorelec.
Sklop 2:
»Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:
– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij10),
10 V tekstu javnega razpisa uporabljamo slovenski termin, a sicer industrijsko oblikovanje v angleškem prevodu (industrial design) predstavlja bistveno širši pomen oblikovanja. Prevod angleške besede »design« ni samo oblikovanje, temveč predvsem načrtovanje. Navajamo tudi definicijo industrijskega oblikovanja po ICSIDu (International Council of Societies of Industrial Design): »Industrijsko oblikovanje je proces strateškega reševanja problemov, ki poganja inovativnost, ustvarja poslovni uspeh in vodi k boljši kvaliteti življenja s pomočjo inovativnih produktov, sistemov, storitev in izkušenj«. http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.
Do sofinanciranja so upravičeni le RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma, kot opredeljuje S4. Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih RRI projektov, opredeljuje sledeča področja uporabe, so:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
2.3. Regija izvajanja
Operacije (potrjeni RRI projekti) se bodo izvajale v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo upravičenec (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju), izvajal raziskovalno razvojne aktivnosti operacije (kar pomeni: kje bo sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kjer se izvaja aktivnost v času ob oddaji vloge oziroma v trenutku plačila pomoči za upravičence, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji). Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju, ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v katerikoli od obeh regij.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.
3. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo11 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Javni raziskovalni zavodi niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci pogodbenih raziskav ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt. Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. V primeru konzorcija, partner v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.
11 »podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko
Upravičeno je tudi podjetje, s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob prvem črpanju sredstev (to je ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo) poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis, ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe.
V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastiti prijavitelja za podpis pogodbe o dodelitvi sredstev in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne raziskovalno razvojne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko doseganja ciljev. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne12. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju, se pogodba ne bo podpisala. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun (v nadaljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
12 V primeru zavrnitve ali zavržbe vloge s sklepom je zoper sklep dopusten upravni spor.
Vlogo na javni razpis odda prijavitelj RRI projekta. Prijavitelj RRI projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.
Konzorcij: Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem RRI projektu ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na razpis in da v primeru uspešne kandidature na javni razpisu zastopa konzorcij napram ministrstvu in z ministrstvom sklene pogodbo. Ker se podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih.
Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
A. Splošni pogoji za prijavitelja in vse partnerje konzorcija
Prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa in ki:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8),
– so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na razpis (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja,
– podjetje ustvarja promet iz osnovne dejavnosti,
– delež kapitala v virih sredstev podjetja mora v enem od zadnjih dveh let (2014 ali 2015) presegati 40 %,
– so na dan 31. 12. 2015 zaposlovala najmanj 3 osebe za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta, ali, za podjetja, ki za navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo,
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12),
– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
b) ladjedelništvo,
c) proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
d) premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21. 12. 2010, str.24),
e) primarni sektor kmetijske proizvodnje, opredeljen v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
f) sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a. znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
b. je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč, na podlagi sheme državnih pomoči “Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI”, ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
B. Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcije kot celoto
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in konzorciji (kolikor gre za prijavo konzorcija), ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– prijavitelj (kolikor gre za prijavo samostojnega prijavitelja), oziroma vsi konzorcijski partnerji skupaj (kolikor gre za prijavo konzorcija) mora v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014 izkazati vlaganja v raziskave in razvoj vsaj v obsegu v vlogi na razpis zahtevanega javnega sofinanciranja.
Vlaganja v raziskave in razvoj lahko izkažejo na (vsaj) enega od naslednjih načinov:
– s prijavljenimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj, na FURS (potrdilo FURS, oziroma izpis prijave na FURS v aplikaciji e-davki, o prijavljenih davčnih olajšavah za vlaganja v RR v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014),
– s pogodbami za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014,
– z drugimi ustreznimi dokazili oziroma dokumenti v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014 v primeru podjetij, ki ob oddaji vloge na javni razpis še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.
C. Posebni pogoji za prijavitelja
Vsak prijavitelj mora izpolnjevati še naslednji pogoj:
– dodano vrednost na zaposlenega v enem od treh let 2012, 2013 in 2014 mora imeti enako ali višjo od povprečja panoge dejavnosti, ali enako ali višjo od 150 % povprečja dodane vrednosti na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
D. Pogoji za RRI projekt
Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– RRI projekt je skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– RRI projekt je uvrščen v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4,
– RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva,
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR,
– iz predložene finančne konstrukcije raziskovalno-razvojnih in inovacijskih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru prijavljenega RRI projekta, mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,
– RRI projekt ni in ne bo predmet prijave na katerega izmed domačih ali tujih javnih razpisov za enak namen,
– RRI projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah),
– pri RRI projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za RRI projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015),
– vstop glavnega proizvoda, procesa ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta,
– prijavitelji in vsi partnerji v konzorciju bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, ki se nanašajo na RRI projekt pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 4 vloge na javni razpis.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se omejevala možnost za izkoriščanje rezultatov, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, v kateri bodo lahko kot člani sodelovali zunanji strokovnjaki, ki bodo, glede na domače in mednarodne reference, izbrani za vsako prednostno področje S4 posebej. Strokovno komisijo s sklepom imenuje minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: strokovna komisija).
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Zap. 
št.
Merila
Največje št. točk
1
KAKOVOST IN TRŽNI POTENCIAL PROJEKTA:
70
Utemeljitev RRI projekta na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, razvoj proizvodov, storitev, inovativnost in celovitost načrtovanih proizvodov, storitev in procesov, vključenost elementov ustvarjalnosti, tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije), prispevek k doseganju ciljev S4, uravnoteženost konzorcija v RRI projektu.
– 1.1. Stopnja tehnološke odličnosti
– 1.2. Stopnja inovativnosti RRI projekta
– 1.3. Vključenost elementov ustvarjalnosti (industrijsko oblikovanje) v RRI projekt
– 1.4. Tržni potencial in ciljni trgi predlaganega RRI projekta
– 1.5. Prispevek k doseganju ključnih ciljev S4 ter ciljev glede na prijavljeno področje uporabe.
– 1.6. Sestava – uravnoteženost – konzorcija
2
SPOSOBNOST UPRAVIČENCA:
15
Usposobljenost upravičenca za izvedbo RRI projekta (npr. inovacijska in upravljalska/koordinacijska/strokovna sposobnost).
– 2.1. Upravljalska sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
– 2.2. Raziskovalno – inovacijska sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
3
METODOLOGIJA: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost Faze RRI projekta
15
– 3.1. Metodologija in planiranje projekta
– 3.2. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
– 3.3. Finančna konstrukcija RRI projekta
4
ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV:
10
Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive
– 4.1. Vpliv RRI projekta na okolje in prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo
– 4.2. Trajnostna naravnanost podjetja oziroma partnerjev v konzorciju ter prispevek k družbeni odgovornosti
SKUPAJ
110
Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno izključeni (zavrnjeni) vsi RRI projekti, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem podmerilu, RAZEN pri:
– 1.3. Vključenost elementov ustvarjalnosti (industrijsko oblikovanje) v RRI projekt
– 1.6. Sestava – uravnoteženost – konzorcija
– 2.2. Raziskovalno – inovacijska sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
– 4.2. Trajnostna naravnanost podjetja oziroma partnerjev v konzorciju ter prispevek k družbeni odgovornosti,
prejeli 0 točk.
Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5.2. Postopek izbora
Ocenjevanje vseh vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa, bo izvedla strokovna komisija.
Pravila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, od katerega naprej bo odobreno sofinanciranje, je najmanj 60 točk, pri čemer mora biti pri pri merilih “1. Kakovost in tržni potencial projekta” in “2. Sposobnost upravičenca” doseženo vsaj 50 % največjega števila možnih točk.
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge in glede na prednostna področja S4 na naslednji način:
– v postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 8-ih prednostnih področij, določenih v točki 2.1. in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno področje dosegla najvišje število točk med prijavami, ki so dosegle ali presegle prag 60 točk,
– po izvedenem postopku iz prejšnje alineje bo strokovna komisija, kolikor bodo v določeni regiji še prosta sredstva, do višine preostanka razpoložljivih sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave. V primeru, da so sredstva v posamezni regiji že razporejena, se izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk za posamezno področje prijave v regiji, kjer so sredstva še na voljo,
– v primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, katerih prijavitelji in vsi partnerji konzorcija bi se uvrstili v sofinanciranje, glede na področja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za Vzhodno ali Zahodno kohezijsko regijo po tem javnem razpisu.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Ur. l. RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja prijavitelja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice:
Dodatno merilo 1: Indeks razvojne ogroženosti
Št. točk
1
Pomurska
12
2
Zasavska
11
3
Primorsko-notranjska
10
4
Podravska
9
5
Koroška
8
6
Posavska
7
7
Goriška
6
8
Savinjska
5
9
Obalno-kraška
4
10
Gorenjska
3
11
Jugovzhodna Slovenija
2
12
Osrednjeslovenska
1
V primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »1. Kakovost in tržni potencial projekta«. V primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »2. Sposobnost upravičenca«. V primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »3. Metodologija« in v primeru, da bo še vedno več RRI projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »4. Širši družbeni vpliv«.
Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih RRI projektov, znaša skupaj 12.000.000,00 EUR in sicer:
– 5.561.280,00 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 4.038.720,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.390.320,00 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
– 1.009.680,00 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva:
– 160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
– 160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
– 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
– 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba.
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2016 do 2018, oziroma do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
– v letu 2016: 1.500.000,00 EUR,
– v letu 2017: 6.000.000,00 EUR,
– v letu 2018: 4.500.000,00 EUR.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na: število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih RRI projektov.
Posamezen RRI projekt se lahko izvaja največ 24 mesecev. Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem razpisu največ v okviru dveh vlog, in sicer: enkrat kot prijavitelj (sam ali v okviru konzorcija) in enkrat kot partner v okviru konzorcija.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja RRI projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RSdo izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015, datum potrditve sheme: 20. 5. 2015; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči RRI).
Upravičeni so stroški industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja na podlagi navedene sheme državnih pomoči RRI.
Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja RRI projekta.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za RRI projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči RRI.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.
8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Raziskovalno-razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja (TRL 6-9)
– stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo v okviru RRI projekta.
– stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt. Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
– posredni stroški – dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi RRI projekta. Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu.
Upravičeni stroški
Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije.
Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja.
Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje.
Intenzivnosti pomoči
Kolikor se v fazi eksperimentalnega razvoja (TRL 6-9) med preizkušanji pojavijo problemi zaradi katerih so potrebne nove raziskave, brez katerih ni mogoče uspešno zaključiti RRI projekta, in ki bi sicer po naravi sodile v zgodnejše faze razvoja (TRL 3-5), vključno z “industrijskimi raziskavami”, se take raziskave razume kot “povratni RR”, kot je opredeljen v priročniku Frascati, in so upravičene do sofinanciranja v skladu s pogoji tega javnega razpisa.
Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj in ne glede na število partnerjev):
– velika podjetja: do 25 %
– srednje velika podjetja: do 35 %
– mikro in mala podjetja: do 45 %
Velikost vsakega posameznega podjetja (in s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, kar je podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji.
Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da je velikost kateregakoli prijavitelja ali partnerjev v skupini napačno opredeljena, se takšna vloga lahko zavrne.
Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih proizvodov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.
Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih ciljev operacije, ki bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju operacije.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju RRI projekta, vključno z opredelitvijo prispevka RRI projekta k ciljem predmetnega področja uporabe S4, skladno z navodili ministrstva,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije po sklopih upravičenih stroškov in načini poročanja so podrobneje predstavljena v točki II.6.3. “Način financiranja in dokazovanje upravičenih stroškov” razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj (in vsi partnerji v konzorciju, kolikor gre za konzorcij) ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov operacije, lahko ministrstvo zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
8.2. Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1. Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške osebja se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške osebja, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI) predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) in veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2015, izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in druge stroške dela na operaciji ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice na enoto za stroške plač in druge stroške dela, je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška na enoto v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela na RRI projektu
20,00 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na RRI projektu
13,00 EUR
Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja RRI projekta.
8.2.2. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške pogodbenih raziskav ter stroške svetovalnih in drugih ustreznih storitev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
8.2.3. Pavšalno financiranja za posredne stroške, vezane na RRI projekt
Posredni stroški, vezani na RRI projekt, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov osebja na RRI projektu.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
8.3. Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico do spremembe vzorca pogodbe.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, s pogodbo o sofinanciranju določita obseg in dinamiko sofinanciranja operacije.
Izbranega prijavitelja bo ministrstvo pozvalo k podpisu pogodbe. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje od leta 2016 do leta 2018.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju 24 mesecev od izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Obdobje upravičenosti za izdatke (plačila) navedenih upravičenih stroškov je do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje.
Datumi izstavljanja zahtevkov za sofinanciranje so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec lahko izstavi največ 3 zahtevke.
10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino RRI projekta,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi največ enkrat kot prijavitelj in enkrat kot član konzorcija. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavo krši navedeno določilo.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«, in prispeti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj kot tudi vsi partnerji v primeru konzorcija voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transkacije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje RRI projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih RRI projektov, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, vključno z vstopom glavnega proizvoda, procesa ali storitve na tržišče v 24 mesecih po zaključku projekta, ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj in posamezen partner v konzorciju je po končanih razvojno-raziskovalnih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahtevalo ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da prijavitelj in posamezen partner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
22. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Predvideno je 1 odpiranje vlog. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva dne 20. 4. 2016.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 14.30) najkasneje do 15. 4. 2016 do 12. ure.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 10. točko tega javnega razpisa.
Neustrezno označene, nepravočasno prispele in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
23. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O dodelitvi sredstev odloči minister oziroma pooblaščena oseba s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pridobijo vso dokumentacijo; besedilo javnega razpisa in obrazce ter navodila za izdelavo dispozicije projektov na spletni strani http://www.mgrt.gov.si/, ali pa jo lahko v tiskani obliki pridobijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri kontaktnih osebah in v času, navedenem v 25. točki tega javnega razpisa.
25. Dodatne informacije: uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01/400-36-34 in mag. Marta Slokar, tel. 01/400-31-27, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte, rri.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina