Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

249. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016, stran 776.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 26. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/15) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.295.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.777.238
70
DAVČNI PRIHODKI
9.318.427
700 Davki na dohodek in dobiček
7.926.427
703 Davki na premoženje
1.146.000
704 Domači davki na blago in storitve
246.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.458.811
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.165.813
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
226.998
72
KAPITALSKI PRIHODKI
301.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
186.600
722 Prihodki od prodaje zemlj. 
in nematerialnega premoženja
115.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.216.541
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.486.251
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna 
iz sredstev pror. EU
3.730.290
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.513.953
40
TEKOČI ODHODKI
3.329.702
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
829.858
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
123.647
402 Izdatki za blago in storitve
2.269.663
403 Plačila domačih obresti
93.534
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.064.575
410 Subvencije
209.443
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.054.226
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
619.551
413 Drugi tekoči domači transferi
2.181.355
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.705.641
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.705.641
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
414.035
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
219.635
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
194.400
III.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.–II.)
–1.218.574
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.711.139
50
ZADOLŽEVANJE
1.711.139
500 Domače zadolževanje
1.711.139
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
527.557
55
ODPLAČILA DOLGA
527.557
550 Odplačila domačega dolga
527.557
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–34.992
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.183.582
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
1.218.574
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
34.992
9009 Splošni sklad za drugo
34.992
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 1.711.139 EUR.
Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2016.
Št. 410-369/2014
Črnomelj, dne 26. januarja 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost