Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 03402-01/2016-1 Ob-1179/16, Stran 188
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 25/09, 36/13), Letnega programa športa Občine Komen za leto 2016, št. 67102-02/2015-3 z dne 23. 12. 2015, Lokalnega programa za kulturo Občine Komen 2016–2019, št. 61003-03/2015-7 z dne 23. 12. 2015 in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/16)
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
A. izvajalcev Letnega programa kulture – društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B. izvajalcev Letnega programa športa – društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa) na področju športa,
C. društev, združenj, javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D. društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (veteranske in stanovske organizacije),
E. društev, združenj in drugih neprofitnih organizacij na področju turizma.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine Komen oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki izvajajo programe na območju Občine Komen ali za Občino Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na javnem razpisu po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem, za katere ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, ali E je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2016« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za leto 2016,
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
*Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Komen za leto 2016 na proračunskih postavkah:
– 180312 'Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu' v višini 27.788,00 EUR,
– 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' v višini 29.498,00 EUR. Od tega je 23.598,00 EUR namenjenih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa, ki imajo sedež v Občini Komen in 5.900,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa s sedežem izven Občine Komen.
– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja sociale po razpisu' v višini 6.434,00 EUR,
– 180417 'Sofinanciranje programa veteranskih in domoljubnih organizacij po razpisu' v višini 3.078,00 EUR,
– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po razpisu' v višini 9.500,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov: upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen ugotavljale in predlagale strokovne komisije, ki jih bo v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen in točkovnikov oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B, C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini Komen, so upravičeni do 10 % pribitka na točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter v skladu z določbami Lokalnega programa za kulturo Občine Komen 2016–2019, po naslednjih kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen, ki so priloga razpisne dokumentacije ter v skladu z določbami Letnega programa športa Občine Komen za leto 2016 po naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi,
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – Ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B,C, D, ali E),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na pošti 30. dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni žig) oziroma predložena v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si (za področja A, B, C in D) ter pri Heleni Kosmina, po tel. 05/76-90-056 oziroma po elektronski pošti: helena.kosmina@komen.si (za področje E), v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost