Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1191/16, Stran 195
Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96,36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani z dne 20. 1. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;)
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2016.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ice”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

AAA Zlata odličnost