Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

250. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017, stran 777.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 26. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.128.101
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.781.828
70
DAVČNI PRIHODKI
9.008.427
700 Davki na dohodek in dobiček
7.926.427
703 Davki na premoženje
836.000
704 Domači davki na blago in storitve
246.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.773.401
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.007.513
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
699.888
72
KAPITALSKI PRIHODKI
77.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. 
in nematerialnega premoženja
27.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.269.273
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
941.880
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna 
iz sredstev pror. EU
4.327.393
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.171.404
40
TEKOČI ODHODKI
3.197.210
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
850.282
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.078
402 Izdatki za blago in storitve
2.118.415
403 Plačila domačih obresti
88.435
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
5.828.178
410 Subvencije
189.834
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.982.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
601.648
413 Drugi tekoči domači transferi
2.054.696
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.766.016
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.766.016
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
380.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
240.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
140.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)
–1.043.303
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.484.139
50
ZADOLŽEVANJE
1.484.139
500 Domače zadolževanje
1.484.139
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
480.836
55
ODPLAČILA DOLGA
480.836
550 Odplačila domačega dolga
480.836
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–40.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.003.303
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
1.043.303
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
40.000
9009 Splošni sklad za drugo
40.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
– drugi prihodki, ki jih določi županja.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja županje.
8. člen
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
11. člen
Sredstva pokroviteljstva na podlagi internega akta dodeljuje županja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR županja lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 1.484.139 EUR.
Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 410-10/2016
Črnomelj, dne 26. januarja 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost