Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

235. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica, stran 757.

  
Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 27. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 60/13 – popravek, 24/14 in 89/15; v nadaljevanju: OPN).
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Občina Mežica je v letu 2013 sprejela temeljni občinski prostorski akt, ki ga opredeljuje ZPNačrt, tj. OPN. Gre za prostorski akt, ki celovito ureja prostor ter vključuje tako strateške vsebine kot tudi izvedbena določila, ki so podlaga za pridobivanje oziroma izdajanje gradbenih dovoljenj ter izvajanje posegov v prostor. Z njim se urejajo območja za poselitev, vključno z gradnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi območji, namenjenimi poselitvi. Poleg za območje poselitve so z OPN določeni tudi prostorski izvedbeni pogoji za dopustne posege in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih, za urejanje infrastrukturnih omrežij, za varovanje posameznih sestavin in vrednot okolja, podane so usmeritve za podrobnejše prostorsko načrtovanje idr..
Po uveljavitvi OPN in uporabi v praksi se je izkazalo, da prihaja pri razumevanju in tolmačenju izvedbenega dela OPN na strani občine, upravne enote, prostorskih načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov do posameznih nejasnosti in neusklajenosti ter do novih dejstev in okoliščin, ki ob pripravi akta še niso mogle biti upoštevane. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
Poleg tega je občina pristopila k celovitemu infrastrukturnemu urejanju območja Glančnik, v OPN opredeljenega z enoto urejanja prostora ME112. Z namenom, da se doseže zgostitev pozidave, izvedba parkirišča v garažni/podzemni izvedbi ter zagotovijo zelene cezure na stiku s stanovanjskim območjem na jugu, je z OPN za to enoto predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Podrobna proučitev območja je pokazala, da zgostitve pozidave, razen s posamičnimi dopolnilnimi gradnjami in prizidavami, ki investicijsko in tehnološko še niso konkretizirane, ter izvedbe parkirišča na predvideni način ni mogoče izvesti. Območje se na jugu tudi ne stika s stanovanjskim območjem, ampak je od njega razmejeno s posebnimi enotami urejanja prostora ME113, ME115 in ME118.
3. člen 
(območje in predmet sprememb in dopolnitev OPN ter vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje veljavnega akta ter obsegajo naslednje vsebine:
– preciziranje določil, ki se nanašajo na stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo in usmeritve za trajnostno gradnjo;
– opustitev priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora ME112 ter opredelitev ustreznih prostorskih izvedbenih pogojev, ki omogočajo ureditev območja na način, ki se v možni meri najbolj približa usmeritvam za ureditev enote;
– odprava nekaterih tehničnih pomanjkljivosti, vezanih na uskladitev s predpisi.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v besedilu oziroma odloku o OPN, v grafičnih prikazih pa izključno le zaradi spremembe imena enote urejanja prostora ME112.
Ker se vsebina sprememb in dopolnitev nanaša le na izvedbeni del OPN in ne posega v določanje namenske rabe prostora, se spremembe in dopolnitve akta sprejmejo skladno s 53. členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, za OPN izdelano okoljsko poročilo, splošne smernice nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz državnih prostorskih aktov, prav tako pa tudi strokovne podlage, izdelane v postopku priprave OPN.
V primeru, da se v postopku ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne oziroma dodatne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s potrebami in predpisi.
5. člen 
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN) 
Pobudnik, pripravljavec in naročnik sprememb in dopolnitev OPN je Občina Mežica.
Prostorskega načrtovalca bo izbral naročnik.
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN bodo uporabljene relevantne splošne smernice nosilcev urejanja prostora ter smernice in mnenja, ki so bila pridobljena v postopku izdelave OPN, sprejetega v letu 2013.
Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN pokazalo, da posegajo v delovno področje posameznih nosilcev urejanja prostora, se lahko le-ti v postopek vključijo naknadno.
6. člen 
(postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po skrajšanem postopku, saj se nanašajo le na prostorske izvedbene pogoje, ki imajo značaj konkretizacije in odprave nejasnosti in ne vplivajo na namensko rabo prostora ali na celovitost načrtovanih ureditev.
Posamezne faze akta se pripravijo v naslednjih rokih:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma 
trajanje aktivnosti
priprava in sprejem sklepa o pričetku postopka in objava 
v uradnem glasilu
občinska uprava, župan
izvedeno
izdelava osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN 
za preveritev potrebnosti postopka CPVO
prostorski načrtovalec, občinska uprava
do 2 tedna po dokončni uskladitvi vsebine in uveljavitvi sklepa o pričetku postopka
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
prostorski načrtovalec
do 2 tedna po odločitvi o izvedbi postopka CPVO
javno naznanilo 
o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi
občinska uprava
objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve
javna razgrnitev 
in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 15 dni, javna obravnava se izvede v tem času
priprava strokovnih stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnave 
prostorski načrtovalec
do 1 teden 
po končani javni razgrnitvi in ureditvi pripomb
sprejem stališč do pripomb
župan
1 dan po uskladitvi stališč
izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPN
prostorski načrtovalec
do 1 teden po sprejemu stališč 
sprejem sprememb in dopolnitev OPN 
na občinskem svetu 
občinski svet
prva redna seja občinskega sveta 
po oblikovanju predloga akta
objava v uradnem glasilu
občinska uprava
prva številka uradnega glasila 
po sprejemu akta
izdelava končnih elaboratov 
prostorski načrtovalec
1 teden po objavi 
v uradnem glasilu
Kolikor bo za spremembe in dopolnitve OPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, se ta postopek ustrezno integrira v postopek in roke priprave sprememb in dopolnitev OPN po ZPNačrt.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Stroške priprave sprememb in dopolnitev OPN in stroške postopka financira Občina Mežica.
8. člen 
(druge določbe) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine – www.mezica.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-0001/2016
Mežica, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti