Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

244. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016, stran 771.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/30 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 108. ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 9. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2016 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.492.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.282.298
70
DAVČNI PRIHODKI
6.606.513
700 Davki na dohodek in dobiček
5.885.201
703 Davki na premoženje
504.400
704 Domači davki na blago in storitve
216.912
71
NEDAVČNI PRIHODKI
675.785
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
502.785
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Denarne kazni
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
300
714 Drugi nedavčni prihodki
160.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.995.019
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
118.750
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.876.269
73
PREJETE DONACIJE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.215.374
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.172.531
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
42.843
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.224.101
40
TEKOČI ODHODKI
2.367.233
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
638.129
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.250
402 Izdatki za blago in storitve
1.469.404
403 Plačila domačih obresti
44.450
409 Rezerve
118.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.848.729
410 Subvencije
78.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.610.190
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
280.842
413 Drugi tekoči domači transferi
878.897
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.762.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.762.589
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
245.550
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
140.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
105.550
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
268.590
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.800
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.800
751 Prodaja kapitalskih deležev
2.800
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
2.800
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
291.318
50
ZADOLŽEVANJE
291.318
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
382.026
55
ODPLAČILA DOLGA
382.026
550 Odplačila domačega dolga
382.026
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
180.682
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–90.708
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–268.590
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
557.862
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
2. Vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani
3. Prihodki ožjih delov občine
4. Prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
6. Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika. Za krajevne skupnosti pa o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2017 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje NRP) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
(proračunska rezerva) 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2016 oblikujejo v višini 98.000 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen 
(dopolnitev in sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Župan lahko samostojno dopolni in sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do skupne letne vrednosti 50.000 EUR brez davka in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolgov) 
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 2.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77.člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2016 zadolžila do višine 291.318 EUR. Poroštev pa v letu 2016 ne bo dajala.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0002/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2016
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost