Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

256. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2016, stran 782.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 100/08, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Metlika za leto 2016 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
6.542.801,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.564.163,52
70
DAVČNI PRIHODKI
4.812.094,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.311.794,00
703 Davki na premoženje
395.700,00
704 Domači davki na blago in storitve
104.600,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
752.069,52
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
674.799,52
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Denarne kazni
7.170,00
714 Drugi nedavčni prihodki
60.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
188.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
188.000,00
73
PREJETE DONACIJE
81.750,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
10.500,00
731 Prejete donacije iz tujine 
71.250,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
708.888,12
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
572.598,85 
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. Iz sredstev prorač. EU
136.289,27
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.622.313,57
40
TEKOČI ODHODKI
2.082.307,94
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
394.162,15
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
59.113,42
402 Izdatki za blago in storitve
1.563.632,37
403 Plačila domačih obresti
30.400,00
409 Rezerve
35.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.802.495,01
410 Subvencije 
379.641,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.525.923,12
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
336.711,82
413 Drugi tekoči domači transferi
560.219,07
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.328.944,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.328.944,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
408.566,00
431 Investicijski transferi 
274.484,00
432 Investicijski transferi PU 
134.082,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.079.511,93
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.049.529,33
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
679.360,57
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
00,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
00,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
00,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
00,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
340.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
340.000,00
500 Domače zadolževanje
340.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
405.037,52
55
ODPLAČILA DOLGA
405.037,52
550 Odplačila domačega dolga
405.037,52
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.144.549,45
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-65.037,52
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.079.511,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.144.549,45
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 5.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
9. člen 
V proračunu občine se za leto 2016 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
10. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
12. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000,00 EUR odloča župan.
13. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.
IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Metlika za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 340.000,00 EUR.
15. člen 
Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-189/2015
Metlika, dne 28. januarja 2016
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost