Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

254. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, stran 781.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci
1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13, v nadaljevanju: sklep) se spremeni drugi stavek 2. člena sklepa, tako da se po novem glasi:
»Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 1,95 EUR.«
2. člen 
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 5,592 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602-91/2015-34-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost