Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1198/16, Stran 169
Javni razpis 
P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Predmet produkta – mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.
Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG.
Od tega je predvidoma:
– 4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5+ (podjetja registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
– 1.000.000 EUR kreditov pa za MLADE MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Za opredelitev mikro in malih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju, se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega 1za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote je za prijavni rok 19. 2. 2016 izkaz poslovnega izida za leto 2014 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2014.
Za prijavni rok 25. 5. 2016 sta podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote izkaz poslovnega izida za leto 2015 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2015.
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo,
– Ladjedelništvo, 
– Proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura. 
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11, 39/13 in 56/13) in Uredbo 651/2014.
Javni razpis ne podpira projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki niso dovoljene.
Za podjetje se šteje, da je v težavah (ZPRPGDT):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinei že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP-ji, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja
Produkt P7 2016 ne podpira podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1 in P1 TIP (garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
3.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oziroma s predložitvijo pogodb s kupci);
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
– bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB7, (upoštevana bonitetna ocena od SB1 do SB7, pri čemer SB1 pomeni najboljšo in SB7 najslabšo bonitetno oceno);
– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
– v vlogi imeti predvideno poslovanje z dobičkom v prihodnjih 3 letih;
– realno načrtovati pozitivni denarni tok v prihodnjih 3 letih;
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1: 1,25.
3.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.
Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja,
– osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1: 1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo nepremičnega premoženja).
3.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2016 do vključno 25. 9. 2016, in sicer v obdobju 4 mesecev od posameznega prijavnega roka. Roki črpanja za posamezni prijavni rok so določeni pod. tč. 7.
Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem več kot 25 %.
Kadar družinski član3 prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
3 Člani družine; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji.
4. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV.
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov);
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve in
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju Republike Slovenije.
Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do vključno 25. 9. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga, 
c. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida skladna z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES. Za prijavni rok 19. 2. 2016 se priloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2014 in 2013, za prijavni rok 25. 5. 2016 se priloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2015 in 2014.
3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge): S.BON-1 AJPES (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ali zadruge). Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavni rok 19. 2. 2016 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2014. Za prijavni rok 25. 5. 2016 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2015.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje splošnih in osnovnih pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7 2016«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
7. Roki za predložitev vlog, črpanje kredita in nastanek upravičenih stroškov
Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog; 19. 2. 2016, 25. 5. 2016.
Prvi prijavni rok je 19. 2. 2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20. 6. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 24. 6. 2016.
Drugi prijavni rok je 25. 5. 2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20. 9. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 25. 9. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 19. 2. 2016 oziroma 25. 5. 2016, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril;
– Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES;
– Finančni kazalniki (razvrstitev glede na doseženo vrednost kazalnikov; kapital/obveznosti do virov sredstev, mikrokredit/čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni limit (PKL)/mikrokredit in
– Glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja glede na registrirano glavno dejavnost do vključno dneva oddaje vloge (razvrstitev podjetij z glavno dejavnostjo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD4) v okviru šifre »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« in podjetja z glavno dejavnostjo razvrščeno v ostale šifre po SKD, z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti navedenih pod tč. 3.1.
4 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor končnih prejemnikov«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma neodobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; »kredit/čisti prihodek od prodaje«, »PKL/kredit« in »finančne obveznosti/EBITDA«.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih, oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
10. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
Sektor za finančne spodbude Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, v skladu z 8. členom splošnih pogojev poslovanja Sklada, bo komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.
11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
12. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba evropskega sklada za regionalno pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7 2015 na način javnega razpisa na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2016 (sklep Vlade RS, št. 47602-33/2015/6 z dne 15. 1. 2016) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. Junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije L 187/1), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve: M001-2399245-2015), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, 51/11, 39/13 in št. 56/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) ter Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013 (sprejet v osnovni verziji s sklepom Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne 22. 10. 2009 in nadaljnje spremembe), 3. paket Programa ukrepov za spodbujanje gospodarstva sprejet na Vladi RS dne 13. 9. 2012 s sklepom 30000-5/2012/15, soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-15/2014/82.
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015) z dne 14. 5. 2015. Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinei, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo odobrene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Mikrokredit in Evropski sklad za regionalni razvoj
Sredstva za izvajanje razpisa prispeva sklad PS-PIFI-MG.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje podjetništva«.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost