Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 785.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15 in 97/15) se v drugem odstavku 17. člena za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek, se za leto 2016 šteje, da je pogoj predhodnega usposabljanja izpolnjen, če je KMG ali KMG planina to usposabljanje opravilo od 1. oktobra 2015 do 5. maja 2016.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija za leto 2016 za opravljeno predhodno usposabljanje iz evidence izobraževanja najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016, prevzame naslednja podatka o opravljenem predhodnem usposabljanju za zadevni KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur predhodnega usposabljanja.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »en dan pred oddajo« nadomesti z besedilom »najpozneje na dan oddaje«.
3. člen 
V drugem odstavku 119. člena se besedilo »en dan pred oddajo« nadomesti z besedilom »najpozneje na dan oddaje«.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2016-2330-0097
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost