Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, stran 794.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in prvega odstavka 24. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US), je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11), se v drugem odstavku 5. člena zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri tem se upoštevajo programi ustanovitelja s področja dela agencije, letni program dela in finančni načrt«.
2. člen 
V 9. členu se črta beseda »splošni«.
3. člen 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če predlagatelji članov sveta iz prvega odstavka tega člena ne predlagajo svojega člana ali zadostnega števila kandidatov za člane sveta v roku, ki ga je določilo ministrstvo, manjkajoče člane imenuje vlada na predlog ministrstva.«.
4. člen 
Na koncu drugega odstavka 32. člena se črta pika in doda naslednje besedilo:
»in 60 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov v filmih, ki jih financira več kot ena država članica Evropske unije in v katerih sodelujejo producenti iz več kot ene države članice Evropske unije, pri čemer se ti filmi upoštevajo kot zahtevni filmi.«.
5. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(pogodba o sofinanciranju in akt o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in meril za izbiro projektov) 
Določbe pogodbe o sofinanciranju projektov se podrobneje predpišejo v aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in meril za izbiro projektov.
V aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in meril za izbor projektov se upoštevajo posebna merila združljivosti veljavne sheme državne pomoči glede kulturne vsebine, vezanosti na ozemlje, kumulacije sredstev in intenzivnosti pomoči.
Pri določitvi spodbujevalnega učinka državnih pomoči se upoštevajo določbe 6. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
Skupni znesek državne pomoči za realizacijo filmov lahko vključuje sredstva, dodeljena za distribucijo in promocijo filma. V skladu z 8. členom Uredbe 651/2014/EU se pri dovoljeni kumulaciji državne pomoči upošteva skupni znesek državne pomoči za posamezni projekt, in sicer:
– za različno opredeljene upravičene stroške ali
– za iste upravičene stroške, ki se deloma pokrivajo ob upoštevanju dovoljene višine sofinanciranja.
Producenti iz držav članic Evropske unije se pri sklepanju pogodb enakovredno obravnavajo.
Pri sofinanciranju projektov po shemah pomoči de minimis se dopustni znesek te pomoči po drugem odstavku 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) določi za enotno podjetje, kot je določeno v 2. členu Uredbe 1407/2013/EU, in se pred dodelitvijo sredstev pridobijo izjave izvajalca o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu, o vseh drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške ter izjava, s katero izvajalec zagotavlja, da ne bo presežena zgornja meja dopustne pomoči de minimis.«.
6. člen 
Za 33. členom se dodata nova 33.a člen in 33.b člen, ki se glasita:
»33.a člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Sofinanciranje projektov ni dovoljeno, kadar ima prejemnik sredstev neporavnane obveznosti iz naslova predhodnega sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
Prav tako ni dovoljeno:
– sofinanciranje projektov, katerih izvajalci ali producenti so v skladu s točko (c) četrtega odstavka 1. člena Uredbe 651/2014/EU podjetja v težavah, in
– sofinanciranje projektov, katerih izvajalci ali producenti ter z njimi povezane osebe, opredeljene v zadnji alineji 4. člena ZSFCJA, nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do ministrstva in do Filmskega studia Viba film Ljubljana.
33.b člen 
(javna objava prejemnikov državnih pomoči) 
Agencija na svoji spletni strani objavi prejemnike državnih pomoči, naslove projektov, višino dodeljenih sredstev in intenzivnost pomoči kot delež celotnega proračuna za projekt.«.
7. člen 
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letnem programu dela agencije se določijo zastavljeni cilji in naloge ter pričakovani rezultati agencije v posameznem letu v skladu s strateškimi dokumenti, ki se nanašajo na področje dela agencije, sklepi in usmeritvami vlade ter način njihovega doseganja in uresničevanja.«.
8. člen 
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Direktor ministrstvu predloži letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela, kot so določeni v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni z ministrom, pristojnim za kulturo, po pooblastilu vlade.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Agencija v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa uskladi in sprejme splošne akte v skladu s 4., 5. in 6. členom tega sklepa.
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-1/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-3340-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti