Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 014-1/2016 Ob-1205/16, Stran 193
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Odloka o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 70/07), Sklepa Mestne občine Koper o zagotavljanju lekarniške dejavnosti (št. 014-25/2015 z dne 22. 12. 2015) objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Koper
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks 05/62-71-021.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti v Mestni občini Koper.
4. Območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje Krajevnih skupnosti Škofije, Dekani, Črni kal, Podgorje, Rakitovec in Zazid.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za obdobje 25 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati predvidoma s 1. 7. 2016, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji, v nasprotnem primeru se koncesija lahko odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– da ima zagotovljene ustrezne kadre;
– da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti.
7. Merila za ocenitev prijav:
1. Število delovnih mest
do 30 točk
2. Opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu
z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja lekarna
do 30 točk
3. Delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti)
do 10 točk
4. Obratovalni čas
do 20 točk
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
8. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper in na spletnih straneh Mestne občine Koper, www.koper.si;
– dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper.
9. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 23. 2. 2016 do 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: lekarna, št. 014-1/2016«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 23. 2. 2016, ob 11. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba v pritličju. Odpiranje prijav je javno.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost