Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 478-8/2016-1 Ob-1202/16, Stran 196
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Predmet razpisa je:
A. Gostinski lokal:
– ID znak 1447-49/17-0, parcele št. 49/17, k.o. 1447 – Gorenja Straža, pozidano zemljišče, v izmeri 100 m2, kar v naravi predstavlja pokrito teraso s pripadajočim zemljiščem,
– ID znak 1447-1006-9, posamezni del št. 9 v stavbi 1006, k.o. 1447 – Gorenja Straža, poslovni prostor, v izmeri 138 m2, kar v naravi predstavlja gostinski lokal. Objekt, v katerem je lokal, je štirietažen, namenjen poslovni-gostinski-trgovinski dejavnosti. V kleti je gostinski lokal z gostinskimi sobami, kuhinjo in z gostinsko opremo (šank, kuhinjo, oprema gostinskih sob, shramba).
B. Trgovski lokal:
ID znak 1447-1006-10, posamezni del št. 10 v stavbi 1006, k.o. 1447 – Gorenja Straža, poslovni prostor, v izmeri 285,8 m2, kar v naravi predstavlja trgovski lokal. Predmetni trgovski del se nahaja v pritličju stavbe in ima vgrajeno trgovinsko opremo (oprema trgovine z živili, mesnica-priprava, pisarna, skladiščni prostori, tovorna dvižna ploščad).
Zgoraj navedene nepremičnine so last Občine Straža do celote in se nahajajo na naslovu Na Žago 5, Straža.
Lokala sta solidarno adaptirana in vgrajena je kvalitetna oprema. Osnovna zgradba je bila zgrajena leta 1954, vlaganja izvršena v letu 1994 v obnovo kritine in fasade, sama notranjost lokala je bila popolnoma obnovljena pred približno desetimi leti (povzeto iz cenitvenega poročila, z dne 3. 12. 2015). Lokacija se nahaja v centru Straže in predstavlja eno boljših lokacij za gostinsko in trgovinsko dejavnost v tem kraju.
2. Oprema in adaptacija: nepremičnina se bo oddala v najem izbranemu ponudniku z opremo, ki je v prostorih gostinskega oziroma trgovskega lokalu. Izbranemu najemniku se bo oprema ponudila za odkup ali najem. Lokal je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.
3. Razpisni pogoji:
a. Poslovni prostor se oddaja za opravljanje storitvene dejavnosti trgovine in gostinstva. Za vsako nepremičnino je potrebno oddati svoj prijavni obrazec ter ceno za najem.
b. Najnižja ponudbena vrednost najema gostinskega lokala (točka A) z notranjo opremo znaša po cenitvenem poročilu, z dne 3. 12. 2015, 1.605,00 EUR brez DDV.
c. Najnižja ponudbena vrednost najema trgovskega lokala (točka B) z notranjo opremo znaša po cenitvenem poročilu, z dne 3. 12. 2015, 1.822,00 EUR brez DDV.
d. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so vsaj tri leta pred dnevom oddaje ponudbe opravljale gostinsko oziroma trgovinsko dejavnost kot je zahtevana v točki 1 razpisa.
e. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki lahko podajo izjavo, da ima ponudnik status davčnega zavezanca s pravico odbitka celotnega vstopnega DDV. Na podlagi druge točke 44. člena ZDDV-1 so najemnine oproščene, vendar se stranki sporazumeta, da bosta na podlagi 45. člena ZDDV-1 izbrali pravico za obdavčitev transakcije v zvezi z nepremičninami in bosta od navedene transakcije, ki bi morala biti oproščena plačila DDV, obračunali DDV po predpisani stopnji.
f. Udeleženci, ki se bodo prijavili na razpis, morajo v navedenem roku vplačati varščino v višini najnižje ponudbene vrednosti ene mesečne najemnine z DDV na račun št. 01403-0100020316, z navedbo »Varščina za poslovni prostor«. Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v petnajstih dneh po sprejemu odločitve. Najugodnejšemu ponudniku bo vplačana varščina obračunana pri najemnini.
g. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema sklepa komisije o oddaji poslovnega prostora. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, se smatra, da od ponudbe odstopa, Občina Straža pa lahko pozove k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika ter zadrži vplačano varščino.
h. Izbrani ponudnik se zaveže, da bo pred sklenitvijo najemne pogodbe občini na njen račun nakazal tri mesečne najemnine, ki se bodo ob morebitnem neplačevanju poračunala z neplačanim delom.
i. Najemnik mora najemodajalcu trimesečno poročati in dokazovati plačilo komunalnih storitev, električne energije, telefonije in NUSZ.
4. Način in rok plačila najemnine in stroškov: najemnina se prične zaračunavati z dnem podpisa pogodbe. Najemnik bo najemnino plačeval lastniku do 15. v mesecu za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa. Poleg najemnine bo najemnik dolžan plačevati tudi vse stroške, ki so kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega prostora, vključno s stroškom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Najemodajalec zavaruje poslovni prostor za primer požara, izlitja vode ter kraje opreme, strošek pa poravna najemnik.
5. Uporaba in vzdrževanje: najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vse stroške vzdrževanja plača izključno najemnik.
6. Podnajem in spremembe: najemnik bo smel oddati poslovni prostor v podnajem samo po predhodnem pisnem soglasju najemodajalca, katerega bo najemodajalec lahko podal ali zavrnil izključno po lastni presoji.
7. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom;
– firmo in sedež ponudnika;
– kontaktno osebo ter elektronski naslov;
– telefonsko in faks številko ponudnika;
– matično številko ter davčno številko oziroma ID številko za DDV;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe;
– pooblaščeno osebo za podpis ponudbe in pogodbe;
– ponujeno višino najemnine;
– načrt za izvajanje gostinske dejavnosti (velja izključno za oddajo ponudbe za najem gostinskega dela);
– obratovalni čas lokala;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– izjavo ponudnika, da ima status davčnega zavezanca s pravico odbitka celotnega vstopnega DDV-ja;
– izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– izjavo, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge odločbe;
– izjavo, da ponudnik nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;
– izjavo ponudnika, da bo v trgovskem lokalu poleg trgovine z živili zagotovil tudi mesnico (velja samo za ponudnika, ki bo oddal ponudbo za trgovski lokal);
– izjava ponudnika, da bo v gostinskem lokalu poleg pijače zagotovil tudi hladne in enostavne jedi (velja samo za ponudnika, ki bo oddal ponudbo za gostinski lokal);
– izjavo ponudnika, da je pred datumom oddaje ponudbe vsaj tri leta opravljali gostinsko oziroma trgovsko dejavnost;
– lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije skupaj z zahtevanimi prilogami.
8. Priloga:
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma trgovinske dejavnosti;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR).
Nepopolne in nepravočasne ponudbe ter ponudbe brez dokazila o vplačilu varščine bodo iz postopka izločene.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje do petka, 19. 2. 2016, do 10. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora, gostinski lokal (točka A) – Ne odpiraj« ali »Ponudba za najem poslovnega prostora, trgovski lokal (točka B) – Ne odpiraj«. Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.
10. Način in rok oddaje ponudbe
Javno odpiranje ponudb bo v petek, 19. 2. 2016, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
V primeru, da komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.
Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil najemno pogodbo za nepremičnini, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Najemodajalec lahko ustavi postopek najema do sklenitve pravnega posla.
Dokumentacija z obrazci in vse spremembe javnega povabila bodo objavljene na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si.
Ogled nepremičnine bo možen ob predhodni najavi na elektronski naslov: polonca.spelko@obcina-straza.si oziroma po tel. 07/38-48-560 oziroma 07/38-48-550, kjer lahko dobite vse dodatne informacije o oddaji nepremičnine v najem.
Občina Straža 

AAA Zlata odličnost