Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, stran 785.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 123/04 in 106/05) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »vire financiranja« doda vejica in besedilo »postopek in način oblikovanja cene storitev javne službe«.
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko hkrati z izvajanjem javne službe opravlja tudi drugo dejavnost, za katero je registriran, če je povezana s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiganja odpadkov in njeno izvajanje ne vpliva na izvajanje javne službe.
(2) Izvajalec javne službe hkrati z izvajanjem javne službe ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom ali načinom izvajanja javne službe.
(3) Če izvajalec javne službe izvaja tudi drugo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge dejavnosti, ki jo izvaja.
(4) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc iz prejšnjega odstavka se uporabljajo sodila, in sicer ista sodila vsako poslovno leto. Sodila, ki so namenjena razporejanju posrednih stroškov po dejavnostih, morajo temeljiti na računovodskih načelih.
(5) Sodila za razporejanje posrednih stroškov morajo temeljiti na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.
(6) Sodila ali njihovo spremembo sprejme organ nadzora izvajalca javne službe na predlog organa vodenja.
(7) Sodila in pravilnost njihove uporabe ob letni reviziji računovodskih izkazov preveri revizor in pri prvi preveritvi ali spremembi sodil oziroma njihove uporabe izda na podlagi Mednarodnega standarda sorodnih storitev 4400 (Posli opravljanja dogovorjenih postopkov) pisno poročilo o njihovi ustreznosti. Če revizor ugotovi, da organizacija v povezavi s sodili ni upoštevala zakonov in drugih predpisov, oceni učinek neupoštevanja na računovodske izkaze in če je učinek pomemben, izrazi v skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja) v svojem poročilu o računovodskih izkazih mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje. Če v povezavi s sodili revizor nima pripomb k upoštevanju zakonov in drugih predpisov, doda v revizorjevo poročilo poseben Odstavek o poudarjanju zadeve, ki vsebuje ustrezno pojasnilo.
(8) Če izvajalec javne službe ni zavezan k obvezni reviziji računovodskih izkazov, mora pri prvi uporabi in vsaki spremembi uporabljenih sodil zagotoviti posebno revizorjevo poročilo iz prejšnjega odstavka na podlagi ustrezne pogodbe najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.«.
3. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE«. 
4. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Ceno storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) s sklepom določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Cena se določi v eurih za 1 tono prevzetih odpadkov.
(3) Vlada Republike Slovenije izvajalcu javne službe določi ceno v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega obdobja za naslednje triletno obračunsko obdobje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije izvajalcu javne službe, ki bo šele začel izvajati javno službo, določi ceno prvič najpozneje pred začetkom izvajanja javne službe.«.
5. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Predlog cene iz prvega odstavka prejšnjega člena pripravi ministrstvo v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega obdobja tako, da se zagotavlja učinkovito izvajanje storitev javne službe in dolgoročna stabilnost cene, pri čemer upošteva:
– projekcijo rasti cen življenjskih potrebščin iz zadnjega proračunskega memoranduma,
– projekcijo sestave in količine komunalnih odpadkov iz operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in
– obračunski in predračunski izkaz stanja in uspeha poslovnoizidne enote, ki izvaja javno službo (v nadaljnjem besedilu: poslovnoizidna enota), za preteklo in naslednje triletno obračunsko obdobje, ki ju pripravi izvajalec javne službe in pošlje ministrstvu do 30. junija v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega obdobja.
(2) Preteklo triletno obračunsko obdobje je obdobje treh koledarskih let pred tekočim koledarskim letom, naslednje triletno obračunsko obdobje pa obdobje treh koledarskih let, ki sledijo tekočemu koledarskemu letu.
(3) V obračunskem izkazu iz prvega odstavka tega člena se razkrijejo tudi stroški iz drugega in tretjega odstavka 17.č člena te uredbe, predračunski izkaz iz prvega odstavka tega člena pa mora vsebovati predlog cene in prikaz njenega izračuna v skladu s to uredbo.
(4) Elementi predlagane cene in njen izračun iz prejšnjega odstavka temeljijo na revidiranih računovodski izkazih in potrjenih letnih poročilih poslovnoizidne enote za preteklo triletno obračunsko obdobje ter na predračunskih izkazih poslovnoizidne enote za naslednje triletno obdobje.
(5) Če gre za predlog cene za izvajalca javne službe, ki bo šele začel izvajati javno službo, ministrstvo ne glede na določbo tretje alineje prvega odstavka tega člena pri pripravi predloga cene upošteva le predračunski izkaz stanja in uspeha poslovnoizidne enote, ki ga pripravi izvajalec javne službe in pošlje ministrstvu najpozneje tri mesece pred začetkom izvajanja javne službe.«.
6. člen 
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.e člen, ki se glasijo:
»17.a člen 
(1) Če ministrstvo pri pripravi predloga cene ugotovi, da elementi predlagane cene ali njen izračun v predračunskem izkazu iz prvega ali petega odstavka prejšnjega člena niso oblikovani v skladu s to uredbo, izvajalca javne službe pozove, da mu v enem mesecu od poziva pošlje popravljen ali dopolnjen predračunski izkaz in predlog cene za naslednje triletno obračunsko obdobje.
(2) Če izvajalec javne službe v roku iz prejšnjega odstavka ne pošlje popravljenega ali dopolnjenega predračunskega izkaza in predloga cene, lahko ministrstvo pripravi predlog cene brez upoštevanja izkaza iz prvega ali petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če ministrstvo pri pripravi predloga cene ugotovi, da predlog cene v predračunskem izkazu iz prvega odstavka prejšnjega člena predstavlja rast cene, ki za več kot tri odstotne točke letno presega indeks rasti cen življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani organa, pristojnega za statistiko, v preteklem triletnem obdobju, od izvajalca javne službe zahteva, da ob upoštevanju vzdržnosti izvajanja javne službe pripravi načrt za povečanje stroškovne učinkovitosti izvajanja javne službe in ga v enem mesecu od poziva pošlje ministrstvu skupaj z novim predračunskim izkazom iz prvega odstavka prejšnjega člena in novim predlogom cene.
(4) Če izvajalec javne službe ne pošlje načrta za povečanje stroškovne učinkovitosti izvajanja javne službe v roku iz prejšnjega odstavka ali ministrstvo ugotovi, da novi predlog cene še vedno predstavlja rast cene, ki presega indeks rasti cen iz prejšnjega odstavka, ministrstvo pripravi predlog cene tako, da njena rast ni večja od treh odstotnih točk iz prejšnjega odstavka.
(5) V primeru iz drugega in četrtega odstavka tega člena se morebitna negativna razlika med prihodki in upravičenimi stroški, ki nastane zaradi nižje cene, ne šteje kot regulacijski popravek iz prvega odstavka 17.d člena te uredbe in ga izvajalec javne službe ne sme vključiti kot odbitno postavko v izračun cene za naslednje triletno regulacijsko obdobje.
17.b člen 
(1) Stroški izvajanja javne službe, ki so podlaga za oblikovanje cene, vsebinsko obsegajo predvsem:
– stroške prevzemanja odpadkov, prevažanja odpadkov od prevzemnega mesta do sežigalnice in njihove obdelave pred sežiganjem,
– stroške sežiganja odpadkov,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne službe.
(2) Pri določanju stroškov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo zahteve v zvezi z izvajanjem javne službe iz te uredbe in predpisov, ki urejajo odpadke, njihovo sežiganje in odlaganje.
17.c člen 
(1) Elementi cene so upravičeni stroški iz 17.č člena te uredbe in odbitne postavke iz 17.d člena te uredbe.
(2) Cena se izračuna kot kalkulacija polne lastne cene količinske enote poslovnega učinka izvajanja javne službe v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z zahtevami iz te uredbe po naslednji enačbi:
Slika 1
Slika 2
17.č člen 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki jih je mogoče povezati z izvajanjem storitev javne službe v skladu s 17.b členom te uredbe, in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
– neposredne stroške prodaje in
– donos izvajalca javne službe.
(2) V izračun upravičenih stroškov se kot kalkulativni element cene do višine, ki predstavlja 0,5 % upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka, kumulativno lahko vključijo:
– stroški reklame,
– stroški članarin v organizacijah ali združenjih in stroški potovanj, povezanih s članstvom v teh organizacijah ali združenjih,
– stroški, povezani s službenimi stanovanji, in
– stroški svetovalnih in drugih zunanjih storitev, ki niso vezane na zagotavljanje varnega obratovanja, njihov nastanek in obseg pa sta odvisna predvsem od odločitev poslovodstva izvajalca javne službe.
(3) V izračun upravičenih stroškov se kot kalkulativni element cene ne uvrščajo naslednji stroški:
– odškodnin in povračil za škodo, ki jo povzroči izvajalec javne službe,
– glob,
– reprezentance,
– sponzorstva in donacij,
– izobraževanj in drugih programov, ki niso povezani z izobraževanjem zaposlenih za namene opravljanja javne službe,
– oblačil, opreme, najema, vzdrževanja, popravil in drugi stroški, povezani z družbenimi, kulturnimi, športnimi, rekreacijskimi ali drugimi podobnimi nameni zaposlenih,
– potovanj in z njimi povezanih aktivnosti, ki niso povezane s službenimi potovanji zaposlenih,
– dela plač zaposlenih na poslovnoizidni enoti, ki presegajo sistem nagrajevanja po kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in na njeni podlagi sprejeti podjetniški pogodbi, ter
– nagrad zaposlenim, razen tistih, ki jih določajo zakonodaja ali kolektivne pogodbe.
(4) Za obračun amortizacije osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja, za izračun stroškov amortizacije teh sredstev pa se uporabljajo amortizacijske stopnje, določene v prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Za osnovna sredstva iz prejšnjega stavka, za katera amortizacijska stopnja ni določena v prilogi 2 te uredbe, se za določitev amortizacijskih stopenj uporablja Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
(5) Ustreznost razporejanja stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega člena za revidirano obdobje vsako leto ob letni reviziji računovodskih izkazov preveri revizor in o tem izda na podlagi ustrezne pogodbe posebno poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih. Če izvajalec javne službe ni zavezan k obvezni reviziji računovodskih izkazov, mora preverjanje ustreznosti razporejanja stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega člena zagotoviti s pogodbo z revizorjem najpozneje do 30. aprila tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.
(6) Če ima izvajalec javne službe infrastrukturo iz 8. člena te uredbe v celoti ali delno v najemu, se najemnina obračuna v višini stroškov amortizacije najete infrastrukture.
(7) Donos izvajalca javne službe iz devete alineje prvega odstavka tega člena ne sme presegati 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje javne službe.
17.d člen 
(1) Odbitne postavke za izračun cene vključujejo:
– prihodke od prodaje proizvedene električne ali toplotne energije ali drugih proizvodov sežiganja odpadkov,
– regulacijski popravek zadnjega preteklega triletnega obdobja,
– za preteklo triletno obračunsko obdobje ugotovljene neupravičene elemente cene in
– druge prihodke, ki nastanejo pri izvajanju javne službe.
(2) Regulacijski popravek iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se na podlagi revidiranih računovodskih izkazov in potrjenih letnih poročil, evidenčnih listov in drugih uradnih poročil za preteklo triletno obračunsko obdobje izračuna razlika med prihodki in upravičenimi stroški storitev javne službe v navedenem obdobju, pri čemer se izračunana pozitivna razlika upošteva kot odbitna postavka, ki ceno zmanjšuje, izračunana negativna razlika pa kot odbitna postavka, ki ceno povečuje.
(3) V primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se stroški ali poraba sredstev, ki so bili neupravičeno vključeni v ceno, ali prihodki, ki niso bili upoštevani v ceni, upoštevajo kot odbitna postavka, ki ceno zmanjšuje.
17.e člen 
(1) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo poslovno leto ministrstvu poslati poročilo o poslovanju poslovnoizidne enote, ki vsebuje:
– obračunske kalkulacije polne lastne cene količinske enote poslovnega učinka izvajanja javne službe v skladu s 17.c členom te uredbe, skupaj s pisnim mnenjem revizorja iz sedmega odstavka 14. člena uredbe in pisnim mnenjem revizorja iz petega odstavka 17.č člena,
– obračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pripravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in
– obračunski izkaz stanja poslovnoizidne enote, pripravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(2) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje poslovno leto ministrstvu poslati poročilo o predvidenem poslovanju poslovnoizidne enote, ki vsebuje:
– predračunske kalkulacije polne lastne cene količinske enote poslovnega učinka izvajanja kot je določena v 17.č členu,
– predračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pripravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in
– predračunski izkaz stanja poslovnoizidne enote, pripravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(3) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 30. junija tekočega leta ministrstvu poslati revidirano letno poročilo družbe, v okviru katere je poslovnoizidna enota, za preteklo poslovno leto.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka 17. člena te uredbe ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije, da določi novo ceno za obdobje do konca tekočega triletnega obdobja, če na podlagi predloženih poročil iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena ugotovi, da so prihodki poslovnoizidne enote za več kot deset odstotkov odstopali od upravičenih stroškov.«.
7. člen 
Za 18. členom se doda novo VI.a poglavje ter nov 18.a člen, ki se glasi:
»VI.a KAZENSKE DOLOČBE 
18.a člen 
(1) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec javne službe, če:
– ne vodi ločenega računovodstva in ne zagotovi ločenega spremljanja stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge dejavnosti, ki jo izvaja (tretji odstavek 14. člena),
– ne uporablja sodil za vodenje ločenih računovodskih evidenc v skladu s četrtim odstavkom 14. člena te uredbe,
– ne zagotovi preveritve sodil in pravilnosti njihove uporabe s strani revizorja v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe,
– ne pošlje ministrstvu v roku izkazov stanja in uspeha poslovnoizidne enote (prvi in peti odstavek 17. člena),
– ne pošlje ministrstvu v roku popravljenega ali dopolnjenega predračunskega izkaza in predloga cene (prvi odstavek 17.a člena),
– ne pošlje ministrstvu v roku načrta za povečanje stroškovne učinkovitosti v skladu s tretjim odstavkom 17.a člena te uredbe,
– ne zagotovi preveritve ustreznosti razporejanja stroškov s strani revizorja v skladu s petim odstavkom 17.č člena te uredbe,
– ne pošlje ministrstvu v roku poročila o poslovanju poslovnoizidne enote za preteklo poslovno leto (prvi odstavek 17.e člena),
– ne pošlje ministrstvu v roku poročila o predvidenem poslovanju poslovnoizidne enote za prihodnje poslovno leto (drugi odstavek 17.e člena),
– ne pošlje ministrstvu v roku revidiranega letnega poročila družbe za preteklo poslovno leto (tretji odstavek 17.e člena).
(2) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec javne službe.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
8. člen 
Doda se priloga 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2550-0168
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti