Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 110-1/2016-1 Ob-1182/16, Stran 195
Svet zavoda Osnovne šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta šole, ki je bila 18. 1. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 2. 7. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, o nazivu svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, o opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, izjavo kandidata/ke, da zoper njega/nje ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidati/ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Črni Vrh 

AAA Zlata odličnost