Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 4301-2/2015/9 Ob-1208/16, Stran 146
Javni razpis 
za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru – 1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187, 26. 6. 2014) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015), memorandum št.: 4301-2/2015/7 z dne 16. 6. 1994 med Slovenijo in Eureko, Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en)).
Ministrstvo bo vsa dejanja v postopku izvedbe javnega razpisa, izdaje sklepov, podpisa pogodb in izvajanja posameznih podpisanih pogodb izvajalo na podlagi in skladno z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljevanju: MSP, ki se ukvarjajo z RR).
Predmet sofinanciranja so mednarodni, tržno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki se izvajajo v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa EUREKA, imajo civilen namen, rezultat morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve.
Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.
V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 34 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem1 (E12)
1 MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem pomeni subjekt, ki je po definiciji iz Priloge 1 Uredbe o splošnih in skupinskih izjemah in ima;
– v primeru MSP, ki ima 100 ali manj zaposlenih:
– vsaj 5 FTE namenja za RR aktivnosti, ali
– namenja vsaj 10 % svojega FTE za RR aktivnosti, ali
– namenja vsaj 10 % svojega letnega prometa za RR aktivnosti.
– v primeru MSP, ki ima več kot 100 zaposlenih:
– vsaj 10 FTE namenja za RR aktivnosti, ali
– namenja vsaj 10 % svojega FTE za RR aktivnosti, ali
– namenja vsaj 10 % svojega letnega prometa za RR aktivnosti.
Prevod definicije izhaja iz Navodil o izpolnjevanju pogojev (Eligibility guidelines for applications), ki so dostopna na Eurostars eligibility guidelines
2 E1, E2, E3 predstavljajo sklic na posamezne pogoje iz originalnih navodil za izpolnjevanje pogojev, ki so dostopna na Eurostars eligibility guidelines. V primeru neskladnosti ali nejasnosti med navedbami pogojev v tem in mednarodnem razpisu se za presojo uporabljajo določila mednarodnega razpisa.
– koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars državi3 (E2),
3 Seznam Eurostars držav je dostopen na https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja4 (E3),
4 Partnerja, ki sta med seboj neodvisna, kar pomeni, da nista pod neposrednim ali posrednim vplivom drug drugega ali nista pod posrednim ali neposrednim vplivom istega subjekta. Več o tem v točki E3 Eurostars eligibility guidelines
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja5, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav (E4),
5 podizvajalci so iz tega izključeni
– MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz Eurostars držav, morajo nositi vsaj 50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5),
– v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75 % celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški podizvajalcev (E6),
– v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 % celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7),
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev (E8),
– vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na tržišče mora biti predviden v 24 mesecih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta) (E9),
– projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje6, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev) (E10),
6 tehnološka področja programa EUREKA: 1) elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija, 2) industrijska proizvodnja, materiali in transport, 3) druga industrija, 4) energija in energetika, 5) kemija, fizika in eksaktna znanost, 6) biološka znanost, 7) poljedelstvo in kmetijstvo, 8) prehrambena tehnologija, 9) meritve in standardi, 10) tehnologije za varstvo človeštva in okolja
– vsak od partnerjev mora imeti status pravne osebe v državi iz katere prihaja7 (E11),
7 Da izpolnjuje pogoje za prijavo mora imeti posamezni partner status pravne osebe, skladno s pravili države iz katere prihaja. To, da bi imel posamezni partner status pravne osebe kjerkoli drugje v EU ali v drugi Eurostars državi, ne zadostuje. Neizpolnjevanje pogoja s strani samo enega partnerja pomeni zavrnitev celotnega projekta.
– noben od partnerjev ne sme biti obsojen za goljufijo ali za druga finančna kazniva dejanja ali prekrške ali za nelegalne poslovne prakse (E12),
– noben od partnerjev ne sme biti v postopku stečaja (E13).
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen se mednarodno ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne.
3.2 Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani EUREKA Sekretariata.
Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati še naslednje pogoje:
Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15)) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.),
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanja finančnih sredstev iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer ni pogoj, da bi bila neporavnana obveznost že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– na datum, na katerega je predviden začetek financiranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel aktivne pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars projekta,
– ima državna pomoč za katero prijavitelj zaproša v vlogi spodbujevalni učinek.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
– ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– ladjedelništvo,
– proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
– premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarna kmetijska proizvodnja, opredeljena v prilogi 1 Pogodbe o Evropski uniji,
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a. znesek določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primernih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
b. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev prijavitelj potrdi tako, da predloži izpolnjeno, podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis (Obrazec 3).
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti zaključen, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Raziskave in eksperimentalni razvoj (RR) predstavljajo ustvarjalno in sistematično delo, ki se izvaja z namenom, da bi povečalo obseg znanja – vključno z znanjem človeštva, kulture in družbe – in da bi izumljalo nove uporabe razpoložljivega znanja. Glede opredelitev RR se uporablja Frascati priročnik (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development).
RR so upravičene do sofinanciranja po tem razpisu, če se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, kot ju opredeljuje Uredba o splošnih skupinskih izjemah.
Upravičeni stroški bodo priznani v vrednosti upravičenih stroškov za izvajanje projekta v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki bodo nastali in bili plačani (izdatki) v obdobju upravičenih stroškov (konkretno obdobja določa pogodba) in sicer do višine 40 % za velika podjetja in 50 % za mikro, mala in srednje velika podjetja. Velikost podjetja se bo presojala glede na določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
4.1 Vrste upravičenih stroškov in dokazila
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, če bodo nastali in bili plačani v obdobju upravičenih stroškov:
– stroški osebja (personnel costs);
– stroški potovanj (travel);
– stroški materiala (materials);
– drugi stroški (other);
– stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav (subcontracting);
– režijski stroški (overheads).
5. Prijava projekta
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (v projektu je lahko le eden in mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z RR in ima sedež v Eurostars državi) ali kot partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
5.1 Prijava na mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog objavljenega na spletni strani, www.eurostars-eureka.eu v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje (Guedelines for completing an application) in sicer v elektronski obliki na EUREKA Sekretariat, preko spletne strani, www.eurostars-eureka.eu.
Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 18. februar 2016 do 20. ure (CET).
5.2 Nacionalna prijava
Na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) se mora vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen), prijaviti posebej.
6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov8
8 Več o tem na https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation
6.1.1 Preverjanje projekta
Na podlagi prejetega obvestila s strani EUREKA Sekretariata o prejeti pravočasni in popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, pred začetkom ocenjevanja tehničnih strokovnjakov, nacionalni koordinatorji držav (v nadaljevanju: NPC) izvedejo naslednja preverjanja:
– finančna ustreznost prijavitelja,
– izpolnjevanje pogojev E1 – E13 (navedenih v točki 3.1 tega razpisa) v primeru, da je slovenski partner vodilni v projektu ali E11 – E13 v primeru, da slovenski partner ni vodilni v projektu.
Prijavitelja lahko NPC v času preverjanja zaprosi za pojasnila in dokazila ali za izjavo, da izpolnjuje pogoje, navedene v točki 3.1 tega razpisa.
6.1.2 Ocenjevanje treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov
Iz EUREKA baze strokovnjakov imenovani mednarodni tehnični strokovnjaki ocenijo projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v Razpisni dokumentaciji. Vsak projekt vsak strokovnjak oceni po merilih z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
Koordinacija ocenjevanja je v pristojnosti EUREKA Sekretariata in ministrstvo pri njej ne sodeluje. Ministrstvo za pravilnost izvedbe ocenjevanja ne odgovarja.
6.1.3 Ocenjevanje Komisije za vrednotenje (IEP)
Vloge, ki prestanejo prvo fazo izbornega postopka (ocenjevanje treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov) se uvrstijo v postopek ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za vrednotenje.
Koordinacijo in nadzor nad delom Komisije za vrednotene izvaja EUREKA Sekretariat. Ministrstvo za pravilnost izvedbe postopka ne odgovarja.
6.1.4 Odločitev Skupine visokih predstavnikov Eurostars
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, lahko skupina Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celoten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za nacionalno odločanje9 o sofinanciranju tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
9 Funding synchronisation and approval
6.2 Nacionalni del
Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je 14 dni od prejema elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata, da je bil projekt pozitivno ocenjen (glej točko 5.2 razpisne dokumentacije).
Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars« na prednji strani.
Kot pravočasne bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva najkasneje v roku 14 dni od prejema elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata o izbiri10. Vloga poslana priporočeno po pošti, bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
10 Primer: Če elektronsko sporočilo prejmete dne 25. 5. 2016, je treba vlogo na ministrstvo dostaviti (ali oddati priporočeno na pošti) najkasneje do 8. 6. 2016. Priporočljivo pa je, da se zaradi nemotenega poteka mednarodnega postopka to stori čim prej.
Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100 in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10 in 82/13).
6.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo predviden kot zadnji rok za oddajo vlog ali naslednji delovni dan po tem, ko bodo prispele vloge vseh prijaviteljev oziroma prejemnikov elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata, da je bil projekt pozitivno ocenjen. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mgrt.gov.si). Na zahtevo zainteresiranega prijavitelja jih prijavitelju posreduje NPC.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Kolikor se kadarkoli kasneje v postopku ugotovi, da zaradi nepopolnosti vloge ni dokazano izpolnjevanje katerega koli pogoja javnega razpisa, se prijavitelja takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od ugotovljene pomanjkljivosti, pozove k dopolnitvi vloge.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge (namen, cilji, vsebina, partnerji, način in dinamika izvajanja),
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge.
Kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
Ne glede na prejšnja dva odstavka sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki se odkrijejo pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6.2.2 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja
Strokovna komisija na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih NPC ter na podlagi potrjenega uvrstitvenega seznama projektov, pripravi predlog sofinanciranja.
Projekti bodo sofinancirani po padajočem vrstnem redu na uvrstitvenem seznamu projektov, od najvišje ocenjenega projekta proti najnižje ocenjenemu projektu, do porabe vseh razpoložljivih sredstev.
7. Sestava vloge
Za prijavo na mednarodni razpis se sestavi vloga po navodilih iz »Smernic za prijave« (»Guidelines for applications«) objavljenih na www.eurostars-eureka.eu.
Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je izjemoma navedeno drugače.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala vse dokumente iz spodnjega seznama:
1. Obrazec za prijavo projekta (OBRAZEC 1),
2. Natisnjen PDF obrazec vloge, ki je bil poslan na EUREKA Sekretariat,
3. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (OBRAZEC 3),
4. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju.
8. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars je na proračunskih postavkah 160051 in 959310, v letu 2016 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2017 600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2017, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2017 se uredi z aneksom k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.
10. Sklep
Prijavitelji bodo s sklepom, o dodelitvi sredstev obveščeni, najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za predložitev sklenjene/veljavne konzorcijske pogodbe na EUREKA Sekretariat.
Zoper sklep je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri krajevno pristojnem zunanjem oddelku, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Predmet tožbe se ne more nanašati na merila ali postopek ocenjevanja vlog, ki se izvede na mednarodni ravni v okviru EUREKA Sekretariata.
V primeru pozitivnega sklepa bo prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Če se v roku osmih dni ne odzove na poziv, se šteje, je umaknil vlogo za pridobitev sredstev oziroma odstopil od sklenitve pogodbe in izgubi pravico do odobrenih sredstev.
11. Dodatne informacije: več informacij o projektu Eurostars in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.eurostars-eureka.eu. Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina