Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

247. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za¸športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi, stran 774.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi 
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
V severnem delu Zagorja ob Savi je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določena več kot 36 ha velika, pretežno zelena površina, ki se nahaja na območju nekdanjega rudniškega prostora. Območje je bilo v sklopu sanacije rudnika Zagorje delno že urejeno za športno rekreacijske namene, in sicer na podlagi trenutno veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu za sanacijo rudniških površin na območju Cilenca, Orlek, Podstrana in Ruardi (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94 in 8/01 in Uradni list RS, št. 81/08).
Ker so se na obravnavanem območju pojavile potrebe po umestitvi novih športnih programov in ker želi Občina Zagorje ob Savi omogočiti nadaljnji razvoj tega območja, se izdela nov podrobni prostorski načrt, ki bo celovito obravnaval območje Evroparka.
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, predmet načrtovanja 
Obravnavano območje leži v vzhodnem delu Občine Zagorje ob Savi, severno od občinskega središča. Umeščeno je v bližino regionalne ceste R1 Zagorje–Bevško (smer Trbovlje) ter med lokalno cesto LC Zagorje–V Zideh (smer Trojane) in industrijsko cesto v smeri proti Vinam.
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema večji del enote urejanja prostora OP 5 ZS 9/1, ki je določena v Občinskem prostorskem načrtu in kjer so po namenski rabi prostora opredeljene pretežno zelene površine. Velikost območja je cca 36 hektarjev.
V območje podrobnega načrta se lahko, zaradi celovite rešitve prometne in druge infrastrukture, ali iz drugih razlogov, vključijo tudi območja v neposredni bližini, kar se natančneje definira v samem osnutku prostorskega akta.
Na območju Evroparka je načrtovana celovita ureditev odprtih športno rekreacijskih površin, vključno z ureditvijo vzletišča Ruardi, postavitev objektov za potrebe funkcioniranja športno rekreacijskih površin ter gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov nanjo.
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo ob upoštevanju:
– Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku,
– prikaza stanja prostora,
– strokovne podlage za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi (Savaprojekt d.d., št. proj. 15058-00, september 2015),
– seminarskih gradiv urbanistično-arhitekturne delavnice za območje Evroparka (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo Ljubljana, december 2011),
– projekta Razvoj in umeščanje alternativnih rešitev za degradirano industrijsko okolje-Ruardi vzletišče (Aerefom d.o.o., Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, junij 2015).
Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta je izdelan tudi:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel,
– geološko-geotehnični elaborat (Ozzing d.o.o. Trbovlje, št. proj. 1117/15, november 2015).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.
Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz so sledeči:
Faza
Rok
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
januar 2016
Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za pridobitev smernic 
30 dni po objavi sklepa, podpisa pogodbe z izdelovalcem in od prejema vseh podatkov
Pridobivanje smernic in odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta
30 dni po pridobitvi vseh smernic in odločbe
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
30 dni
Priprava stališč do pripomb
15 dni od prejema vseh pripomb
Potrditev stališč do pripomb, obravnava na občinskem svetu (v skladu z urnikom zasedanja občinskega sveta)
30 dni
Izdelava predloga OPPN 
30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga
15 dni po pridobitvi vseh mnenj
Sprejem na občinskem svetu (v skladu z urnikom zasedanja občinskega sveta)
30 dni
Izdelava končnega dokumenta 
10 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. Kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se roki ustrezno dopolnijo.
Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območja enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje, Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje ob Savi,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe.
V primeru, da se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se te pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta je podjetje Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
Pripravljavec OPPN, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka 
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotavlja Občina Zagorje ob Savi v svojem proračunu.
Začetek veljavnost 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2016-8
Zagorje ob Savi, dne 18. januarja 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost