Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

238. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Cesta Bernardin«, stran 763.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Cesta Bernardin« 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Obravnavano območje javne poti JP 814561 se nahaja v obalnem pasu med Fornačami in območjem jadralnega kluba Pirat. Namen OPPN Cesta Bernardin je ponovno vzpostaviti nekdanjo cestno povezavo ob morju med Fornačami in Portorožem, ki je bila spremenjena v pešpot in kolesarsko pot. V obravnavanem območju sedaj poteka pešpot in kolesarska pot ter povezava med hoteli in plažo.
Do izgradnje turističnega kompleksa Bernardin se je cestna povezava Portoroža in Pirana nahajala ob morju, v delu, kjer se sedaj nahaja kolesarska in javna pešpot. Zaradi potreb turističnega kompleksa Bernardin je bila prometna povezava opuščena in zgrajena nova cestna povezava, ki obstaja še danes. Pred izgradnjo hotela Bernardin je bilo območje sedanje ceste (od krožišča do vhoda v Piran) v družbeni lastnini s pravico uporabe Občine Piran, zemljišča pa so bila v večjem delu prenesena na pravnega prednika Hotelov Bernardin ravno zaradi izgradnje turističnega kompleksa Bernardin z zavezo, da se zemljišča, ki se nahajajo izven stroge meje turističnega kompleksa Bernardin, vrnejo ponovno Občini Piran. Hoteli Bernardin d.d. sedaj nasprotujejo izdaji zemljiškoknjižnega dovolila, na podlagi katerih bi se Občina Piran tudi formalno vknjižila kot lastnica zemljišča, na kateri se nahaja javna cesta, čeprav s temi zemljišči dejansko nikoli niso upravljali Hoteli Bernardin, ampak vsakokratni upravljavec javne ceste. Hoteli Bernardin d.d. so celo vložili tožbo zoper Občino Piran zaradi plačila odškodnine in neupravičene obogatitve v višini 2.018.579,10 EUR in sicer iz razloga, ker Občina Piran ni izvedla razlastitve in ni odkupila po tržni ceni zemljišča, na katerem se nahaja trenutna cestna povezava. Glede na sedanjo prakso Ustavnega sodišča Republike Slovenije obstaja tudi možnost, da bi Ustavno sodišče ob takem dejanskem (sicer zgolj formalnem lastniškem stanju, ki pa ne ustreza dejanskemu) stanju celo razveljavilo Odlok o kategorizaciji občinski javnih cest in kolesarskih poti v Občini Piran v delu, v katerem je kategorizirana cesta, ki vodi do piranskih vrat.
Ker je bila cesta iz obalnega pasa umaknjena in zgrajena nova cestna povezava ravno zaradi možnosti razvoja turističnega naselja Bernardin, sedanji lastnik tega kompleksa pa tega dejstvo ne priznava in ni pripravljen zemljiškoknjižno urediti stanja glede lastništva trenutne cestne povezave, ter zaradi možnosti razveljavitve odloka o kategorizaciji občinskih cest, ocenjujemo, da je iz vidika ekonomske utemeljenosti smiselno pričeti s postopkom za ponovno vzpostavitev prometne ceste ob morju (kot je dejansko potekala v času pred izgradnjo hotela Bernardin). Dejstvo je namreč, da se znotraj kompleksa Bernardin nahaja parc. št. 1587 in 300/2 k.o. Piran, obe last Občine Piran in javno dobro, po katerih tudi poteka kategorizirana javna pot 814561 skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Piran. Na ta način bi tudi uskladili določila prostorskega akta z veljavnim Odlokom o kategorizaciji, ki skozi kompleks Bernardin v delu, kjer se trenutno nahaja pešpot in kolesarska pot, predvideva javno pot, oziroma bi po zaključku postopka za sprejem OPPN cesta Bernardin to pot prekategorizirali v lokalno cesto.
Po planskih aktih Občine Piran je območje, namenjeno za prometne površine (stavbna zemljišča). Prostorski planski akt, ki tu velja, je Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10) Uredba (Uradni list RS, 73/06, 66/07, 76/08).
Prostorski izvedbeni akti, ki trenutno veljajo v navedenem območju, so Zazidalni načrt turističnega kompleksa Bernardin (Uradne objave št. 19/73), Sprememba dela ZN Turističnega kompleksa Bernardin v Portorožu (Uradni objave št. 22/99), Sprememba dela ZN TK Bernardin v Portorožu – Kongresni center (Uradn objave št. 34/02) ter Sprememba – novelacija ZN TK Bernardin v Portorožu (Uradne objave št. 4/04) in v vzhodnem delu Ureditveni načrt za obalno območje Bernardin- skladišče soli v Portorožu (ureditveno območje T 5/2) (Uradne obj. 6/98) in spremembe.
Navedeni prostorski izvedbeni akti izvedbe vseh načrtovanih posegov ne omogočajo, saj večinoma opredeljujejo območje kot peš in kolesarsko pot oziroma kot obalno promenado, samo v delu se po cesti Obala že izvaja cestni promet.
OPPN bi tako uredil možnost ponovne vzpostavitve cestnega prometa kot variante cestni povezavi Piran–Portorož po obstoječi cesti LC št. 312271 preko Bernardina. Potrebno bo obravnavati tudi navezave nove cestne povezave na sedanji JP 814561 na obstoječo LC št. 312271. Potrebno je torej sprejeti prostorski izvedbeni akt, v katerem bi se preciziralo merila in pogoje za umestitev objektov v prostor.
Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potrebno preveriti in obdelati vso komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon in po potrebi plin) ter mirujoči promet na način, da se bo doseglo primerno prometno varnost. Potrebno bo ustrezno umestiti postajališča javnega potniškega prometa.
Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje zajema parcele oziroma dele parcel št. 300/2, 296/7, 296/8, 296/5, 298/3, 1575, 1587 vse k.o. Piran in 7703/14 k.o. Portorož.
Obravnavano območje meji na južni oziroma na vzhodni strani na morje, na severni in vzhodni strani pa na obstoječ hotelski kompleks.
Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani Občine Piran, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2015 in 2016. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
FAZA
NOSILEC
ROK
Sklep o začetku priprave OPPN
Občinski svet, UOP, župan
november 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu 
župan, USZ
december 2015
Priprava osnutka 
načrtovalec 
januar 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
načrtovalec pripravi vlogo, posreduje UOP
30 dni 
februar 2016
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN
načrtovalec
marec 2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
župan, UOP 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
april 2016
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
UOP, načrtovalec
april–maj 2016
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
načrtovalec UOP, župan
junij 2016
Prva obravnava na OS
občinski svet
junij 2016
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN
UOP, USZ
junij 2016
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti 
načrtovalec, UOP
julij 2016
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje 
UOP, načrtovalec
julij–avgust 2016
Priprava usklajenega predloga OPPN
Načrtovalec, UOP
september 2016
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
župan, občinski svet
oktober 2016
Objava odloka v Uradnih objavah 
USZ
oktober–november 2016
Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: potrebno ga je izbrati v postopku javnega naročanja.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-16/2015
Piran, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 err. corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Sentenza della CC), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9a seduta ordinaria il giorno 26 novembre 2015 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
d’avvio stesura del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Cesta Bernardin” 
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
L'area interessata dal progetto in questione corrisponde all’area del sentiero pubblico JP 814.561 situato nella fascia costiera tra Fornace e il Club di vela Pirat. Lo scopo del nuovo piano regolatore “Cesta Bernardin« (Strada di S. Bernardino) è quello di ripristinare l'ex strada pubblica che scorreva sul lungomare e collegava Fornace con Portorose, e che a sua volta è stata convertita in un percorso pedonale e pista ciclabile. L’area trattata è quindi attraversata da un sentiero pedonale e una pista ciclabile, ed effettivamente collega le strutture alberghiere con la spiaggia.
Prima della costruzione del complesso alberghiero a S. Bernardino, il collegamento stradale tra Portorose e Pirano scorreva sul lungomare, proprio laddove tuttora insistono la passeggiata e la pista ciclabile. Per venire incontro alle esigenze del complesso turistico alberghiero Bernardin fu abbandonato il vecchio collegamento stradale ed è stata costruita una nuova strada che esiste tutt’oggi. Prima della costruzione della struttura alberghiera la zona dell'attuale strada (dalla rotonda fino all’ingresso a Pirano) aveva lo status di proprietà sociale/pubblica con diritto di utilizzo del Comune di Pirano. I terreni sono stati nella maggior parte trasferiti all'allora titolare e rappresentante legale degli Alberghi Bernardin, proprio motivato dalla costruzione del complesso turistico Bernardin, con l'impegno tuttavia di restituire al Comune i terreni esterni di immediata prossimità alle pertinenze del complesso turistico. In realtà le aree di cui più sopra non sono state mai gestite dagli Alberghi Bernardin, bensì dal rispettivo gestore della strada pubblica, di volta per volta incaricato. Tuttavia l'attuale direzione degli Alberghi Bernardin S.p.A. sostiene una posizione diversa, non soltanto negando il rilascio del proprio nullaosta all’intavolazione, sulla cui scorta il Comune di Pirano sarebbe nelle condizioni di acquisire la piena proprietà sulle aree ove insiste è la pubblica via, ma ha altresì intentato causa contro il Comune di Pirano per danni e arricchimento indebito, con una pretesa di risarcimento pari a € 2.018.579,10, sostenuta dal fatto che il Comune di Pirano non abbia operato l'esproprio cui sia conseguita l’acquisizione dei terreni interessati a prezzi di mercato.
Nella situazione venutasi a creare sussiste pertanto il rischio che la Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia, vista la sua casistica corrente e tenendo conto dei suddetti fatti (e cioè in presenza solo di uno status formale di proprietà, altresì non corrispondente allo stato di fatto) possa disporre l'annullamento del Decreto sulla classificazione delle strade pubbliche comunali e delle piste ciclabili nel Comune di Pirano, nella parte in cui è contemplata la strada locale, nel tratto in direzione dell’accesso al borgo cittadino di Pirano.
Da quanto fin qui rappresentato emerge che lo spostamento del percorso viario dal perimetro costiero, con la conseguente costruzione di un nuovo collegamento stradale, sia stato concepito con il preciso scopo di favorire le potenzialità di sviluppo del villaggio turistico di S. Bernardino. Considerato tuttavia che le evidenze richiamate sono contestate dell’attuale titolare del complesso alberghiero, il quale altresì ne osteggia l’intavolazione formale a nome del reale proprietario, pendente l’annullabilità del decreto sulla classificazione delle strade di pertinenza e in osservanza a principi di razionalità ed economicità, l'amministrazione comunale piranese si vede obbligata alla riapertura al traffico del vecchio percorso stradale sul lungomare (e cioè allo stato antecedente la costruzione della struttura di St. Bernardin). Difatti nel contesto del complesso alberghiero di St. Bernardin si identificano ancora le due particelle catastali n. 1587 e 300/2 c.c. Pirano, entrambe di pertinenza comunale e del pubblico demanio, sulle quali insiste il sentiero pubblico n. 814.561, classificato in base al Decreto sulla categorizzazione delle strade pubbliche locali e piste ciclabili nel Comune di Pirano.
In tal modo potrebbero venir pure armonizzate le disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e del decreto sulla classificazione stradale che prevede l'attraversamento del complesso Bernardin da un sentiero pedonale e ciclabile, mentre a procedimento compiuto e con l'adozione del nuovo piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) il detto tratto verrebbe nuovamente classificato come strada locale.
Secondo i documenti di pianificazione del Comune di Pirano l'area è destinata a superfici stradali (terreni edificabili). L’atto di pianificazione territoriale disciplinante la zona è denominato Modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 e 20/10), il Regolamento (Gazzetta Ufficiale 73/06, 66/07, 76/08,).
Mentre gli atti territoriali esecutivi attualmente in vigore nella zona sono il Piano particolareggiato del complesso turistico di Bernardino (Bollettino ufficiale n. 19/73), le modifiche ad una parte del Piano particolareggiato del Complesso di Bernardino a Portorose (Bollettino ufficiale n. 22/99), la Modifica ad una parte del Piano particolareggiato TK Bernardin a Portorse – Centro congressuale (Bollettino ufficiale n. 34/02) e la Modifica – novellazione del Piano particolareggiato TK Bernardin a Portorose (Bollettino ufficiale n. 4/04). Per la parte orientale si annovera il Piano di assetto della zona costiera Bernardino-magazzino del sale a Portorose (zona d'assetto T 5/2) (Bollettino Ufficiale n. 6/98) e successive modifiche.
I succitati atti territoriali di regolamentazione esecutiva non consentono tuttavia la realizzazione di tutti gli interventi pianificati, giacché prevalentemente definiscono l’area come zona pedonale e sentiero ciclabile ovvero passeggiata costiera, mentre soltanto parzialmente, sulla Via Lungomare, è ammessa la finalizzazione al traffico stradale.
Il previsto PRPC, regolerebbe la possibilità di ripristino del collegamento stradale attraversando il complesso di St. Bernardin come variante all’esistente collegamento viario Pirano – Portorose sull’esistente strada locale LC No. 312.271. Sarà necessario quindi prevedere la realizzazione degli allacciamenti alla nuova strada JP 814.561 che ora si collegano all’esistente strada pubblica LC No. 312271. È pertanto necessario adottare un atto territoriale esecutivo che tenga conto di precisi criteri e condizioni per il posizionamento delle strutture sul territorio.
In conformità con le richieste presentate dai responsabili della pianificazione territoriale sarà necessario verificare e riesaminare tutte le infrastrutture comunali (fognature, acqua, elettricità, telefono e gas, se necessario), inclusi gli spazi dedicata alla sosta dei veicoli, in modo da garantire la piena sicurezza della circolazione. Sarà necessario altresì installare le più appropriate strutture per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche, il programma previsto potrà subire delle ulteriori modifiche.
2. AREA D’INTERVENTO
L’area d’intervento si estende sui lotti, o parte degli stessi, particelle catastali n. 300/2, 296/7, 296/8, 296/5, 298/3, 1575, 1587 tutte c.c. di Pirano in 7703/14 c.c. di Portorose.
L'area di cui nel progetto è delimitata a sud e ad est dal mare, mentre a nord e ad est confina con l’esistente complesso alberghiero.
In relazione ai risultati delle ricognizioni a carattere scientifico e alle linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE RICOGNIZIONI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del PRCP, scelto dal promotore, il Comune di Pirano. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i regolamenti di attuazione.
Sono a carico del promotore i costi complessivi dell’elaborazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento di adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale, traduzione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, al progetto ideale delle infrastrutture ecc.).
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC, OVVERO PER OGNI SINGOLA FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2015 e 2016. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
FASE
RESPONSABILI
SCADENZA
Delibera d’avvio stesura del PRPC
Consiglio comunale, UAT (Ufficio ambiente e territorio), Sindaco, 
Novembre 2015
Pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione ufficiali ed internet 
Sindaco, Ufficio affari generali
Dicembre 2015
Redazione della bozza
Progettista
Gennaio 2015
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’ Ambiente, relative alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente
Il progettista prepara la domanda, l’UAT la inoltra
30 giorni Febbraio 2016
Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC
Progettista
Marzo 2016
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e secondo prassi locale
Sindaco, UAT, 
7 giorni prima dell’inizio dell’esposizione pubblica Aprile 2016
Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte
UAT, progettista 
Aprile–maggio 2016
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico
Progettista, UAT, Sindaco
Giugno 2016
Prima lettura del Consiglio comunale
Consiglio comunale
Giugno 2016
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella zona del PRPC
UAT, UAG
Giugno 2016
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni relative alle proposte ed osservazioni espresse dal pubblico
Progettista, UAT
Luglio 2016
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente
UAT, progettista
Luglio–agosto 2016
Stesura della proposta armonizzata del PRPC
Progettista, UAT
Settembre 2016
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale 
Sindaco, Consiglio comunale
Ottobre 2016
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale
UAG 
Ottobre–novembre 2016
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE FORNITORI DI DIRETTIVE E PARERI
Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC: per la selezione dell’elaboratore si dovrà indire una gara pubblica di appalto.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero per l’ambiente e il territorio, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,
7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, Sermino 10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero per l’ambiente e il territorio, Direttorato dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska cesta 47, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà constatata la necessità di includere anche altri organi e i pareri degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione della stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-16/2015
Pirano, 26 novembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti