Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje, stran 743.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) so Občinski svet Občine Dobrepolje na 9. redni seji dne 10. 12. 2015, Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 30. 9. 2015, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni seji dne 16. 11. 2015 in Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 47/06, 78/08 in 16/10) se 16. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev se imenuje izmed občanov občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda in predstavnike staršev se voli tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti izmed svojih članov in drugih občanov občin ustanoviteljic tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega predstavnika.
Predstavniki Občine Ivančna Gorica, Občine Dobrepolje in Občine Škofljica se izmenjujejo v mandatu tako, da ostajata v tekočem mandatu, člana sveta, predstavnika Občine Škofljica in Občine Dobrepolje. V naslednjem mandatu sta predstavnika Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica, v naslednjem mandatu Občine Ivančna Gorica in Občine Škofljica in še v naslednjem, predstavnika Občine Škofljica in Občine Dobrepolje.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike zaposlenih se voli izmed delavcev glasbene šole tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, dva stalna predstavnika v svetu, ostale občine ustanoviteljice pa po enega predstavnika zaposlenih.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed občanov občin ustanoviteljic tako, da imajo starši iz Občine Grosuplje stalnega predstavnika, predstavniki staršev iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica pa se izmenjujejo v mandatu tako, da je v naslednjem mandatu v svet obvezno imenovan predstavnik staršev iz tiste občine, ki v tekočem mandatu nima predstavnika ustanoviteljev.
Tretji predstavnik staršev se izmenjuje v mandatu tako, da se zagotovi enakomerna zastopanost ustanoviteljic v svetu, in sicer je v naslednjem mandatu imenovan predstavnik staršev iz Občine Ivančna Gorica, nato iz Občine Škofljica in še v naslednjem mandatu iz Občine Dobrepolje.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-002/2015
Dobrepolje, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.
Št. 601-1/1997
Grosuplje, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.
Št. 60100-0001/1997-5
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-16/2015
Škofljica, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost