Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

233. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, stran 755.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Investitor Dragočajna-Moše turistična zadruga z.o.o. je na Občino Medvode podal pobudo za spremembo 12.b člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, ki se nanaša na posebna merila in pogoje glede gradnje v območju urejanja ZS 13/1-4 Dragočajna, morfološka enota 8/1.
Investitor na zemljiščih parc. št. 167/5, 167/18 in 167/19 k.o. Moše gradi gostinsko-nočitveni objekt v sklopu kampa Dragočajna. Za objekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-1853/2007-7-31102, z dne 27. 2. 2008, na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev iz veljavnega Odloka o PUP za obravnavano območje izdala Upravna enota Ljubljana Šiška.
Investitor je v fazi pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja zaradi sprememb pri gradnji objekta kot so malenkostno povečan gabarit objekta in določene spremembe znotraj objekta. Ob gradnji se je pokazala možnost, da investitor v mansardi uredi dodatne prenočitvene kapacitete, zato je podal pobudo glede spremembe določil odloka, ki bi omogočali gradnjo gostinskega objekta etažnosti K+P+1+M.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko celoto in morfološko enoto:
– planska celota 13 Smlednik, območje urejanja ZS 13/1-4, morfološka enota 8/1.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik se nanaša na pogoj glede etažnosti gostinskega objekta. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 9 Medvode bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu Sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitev PUP za plansko celoto 13 Smlednik, Občina Medvode pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na Občinskem svetu Občine Medvode javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka odloka.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Za predlagano spremembo in dopolnitev odloka ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev odloka, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2016-1
Medvode, dne 14. januarja 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost