Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas, stran 710.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 74/15 – Odl. US, 15/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
V bližini naselja Vrhovska vas, v vinogradniškem območju, na parc. št. *255 in del 740/147 k.o. Bušeča vas, želita investitorja Hribar Alojz in Stanislava, Podbočje 36, 8312 Podbočje zgraditi objekt vinske kleti z gostinskim delom. Na podlagi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 61/14 – v nadaljevanju: OPN) se gradnja nanaša na enoto urejanja prostora Ak 1012 – razpršena poselitev.
Predmetna gradnja je skladna s strateškim delom OPN, po oblikovnih pogojih pa presega določila, ki so podana za območja razpršene poselitve.
Po preučitvi pobude je Občina Brežice sklenila, da je glede oblikovnih pogojev, odmik od tradicionalne gradnje v okolju sprejemljiv zaradi osamele lokacije, ki je hkrati vedutna točka v vinogradniškem območju in s tem zanimiva za razvoj ruralnega turizma, s čem se dviguje zanimivost in razvoj podeželskega kraja.
Zaradi drugačnih oblikovalnih pogojev objektov, od z OPN določenih, je za izvedbo predvidenega objekta vinske kleti potrebna predhodna izdelava izvedbenega prostorskega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št. *255 ter del parc. št. 740/147 in 740/149, vse k.o. Bušeča vas. Skupna površina območja je cca 1200 m².
Obravnavano zemljišče je v naselju Vrhovska vas, vendar zunaj strnjenega območja pozidave. Na severni, zahodni in severovzhodni strani območje OPPN meji na vinograde, na južni in vzhodni strani pa na travnike. Dostop do območja OPPN je urejen z jugovzhodne strani, z javne poti JP 524251 Vrhovska vas–Belinje, preko dostopne poti, ki poteka po lastnih zemljiščih parc. št. 545/1, 545/2, 740/11 in 740/157, vse k.o. Bušeča vas.
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
– Sklep o pripravi OPPN, sprejema – župan (januar, 2016);
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu, objavi – občina (januar 2016);
– Osnutek OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 15 dni po objavi sklepa (februar 2016);
– Pridobivanje smernic za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in odločbe o (ne)potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu Občine, rok – 30 dni (februar, marec 2016);
– Usklajevanje smernic za načrtovanje in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – izdela – izdelovalec, rok – 20 dni po pridobitvi smernic (marec 2016);
– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila, izvaja – občina in izdelovalec, rok – 30 dni po zakonu (april 2016);
– Zavzemanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN, izdela – izdelovalec in občina, rok – 10 dni po zaključku javne razgrnitve (maj 2016);
– Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (OS), pripravi – občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (maj 2016);
– 1. obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka OPPN s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, izvaja – OS (**);
– Posredovanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve v objavo, objavi – občina, rok – 7 dni po sprejemu na OS (junij 2016);
– Predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po prejetju stališč do pripomb od občine (junij 2016);
– Pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora k OPPN, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu občine, rok – 30 dni po zakonu (junij/julij 2016);
– Usklajen predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po prejetju mnenj (julij 2016);
– Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS, pripravi – občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (**);
– 2. obravnava usklajenega predloga OPPN na OS in sprejem dokumenta, izvaja – OS (avgust 2016);
– Izdelava končnega dokumenta OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po sprejemu na OS (avgust 2016);
– Posredovanje in objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS, izvaja – občina, rok – 7 dni po prejetju usklajenih izvodov končnega akta.
** Roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki;
10. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
Alojz in Stanislava Hribar, Podbočje 36, 8312 Podbočje.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-13/2015
Brežice, dne 14. januarja 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost