Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

261. Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 792.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) v zvezi s prvim odstavkom 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(ustanovitev Agencije) 
(1) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je javna agencija in je bila skladno z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) ustanovljena 15. 7. 2008.
(2) Agencija je začela delovati 1. 3. 2009.
(3) S tem sklepom se podrobneje ureja delovanje Agencije.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo) 
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZRev-2, Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C; v nadaljnjem besedilu: ZJA) in s tem sklepom.
(2) Ustanoviteljica Agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Ustanoviteljica zagotovi Agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela. Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanoviteljice in se prenesejo v uporabo in upravljanje Agencije.
3. člen 
(ime in žig Agencije) 
(1) Ime agencije je: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.
(2) Skrajšano ime Agencije je: ANR.
(3) Angleški prevod imena Agencije je: Agency for Public Oversight of Auditing.
(4) Skrajšano ime Agencije v angleškem jeziku je: APOA.
(5) Agencija ima žig okrogle oblike s premerom štiri centimetre z naslednjim besedilom v koncentričnih krogih: Republika Slovenija, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. V sredini je državni grb. Žig Agencije je enobarven. Agencija lahko uporablja pomanjšan žig s premerom dva centimetra z enako vsebino.
(6) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa Agencije določi direktor Agencije.
4. člen 
(sedež Agencije)
Sedež Agencije je v Ljubljani.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE 
5. člen 
(namen Agencije) 
(1) Agencija je ustanovljena za izvajanje nadzora nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti z namenom, da se zagotovi strokoven in neodvisen javni nadzor.
(2) Pri izvajanju nalog je Agencija samostojna.
6. člen 
(dejavnosti Agencije) 
Glavna dejavnost Agencije ima skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) šifro in naziv 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.
7. člen 
(naloge Agencije) 
Agencija za izvajanje javnega nadzora nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;
– odloča v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter izreka ukrepe nadzora;
– nadzira Slovenski inštitut za revizijo v načrtovanju in izvajanju nadzora kakovosti revidiranja pooblaščenih revizorjev, revizijskih družb in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;
– nadzira sprejetje pravil revidiranja (standardov revidiranja, etičnih poklicnih standardov; standardov obvladovanja kakovosti revidiranja) in pravil ocenjevanja vrednosti ter določanje hierarhije pravil revidiranja in ocenjevanja vrednosti;
– nadzira izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti;
– nadzira izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja, izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ter registracijo zakonitih revizorjev in revizijskih družb tretjih držav;
– nadzira stalno izobraževanje pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;
– lahko oblikuje priporočila za zagotovitev kakovosti izvajanja revizij posameznih vrst revizijskih subjektov;
– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainteresiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja;
– sodeluje z ostalimi regulatornimi institucijami v Republiki Sloveniji in s sorodnimi mednarodnimi institucijami s področja revidiranja oziroma nadzora nad revidiranjem;
– zagotavlja javnost dela s tem, da na spletnih straneh Agencije objavi letni načrt dela, letno poročilo in poročilo o ukrepih Agencije;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi.
IV. ORGANI AGENCIJE 
8. člen 
(organi Agencije) 
Organa Agencije sta direktor in strokovni svet Agencije.
9. člen 
(direktor in člani strokovnega sveta Agencije) 
(1) Direktorja in člane strokovnega sveta se imenuje za šest let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem Agencije na podlagi pooblastila vlade sklene minister, pristojen za finance.
(3) Strokovni svet Agencije sestavlja devet članov, ki jih imenuje vlada, na predlog ministra, pristojnega za finance.
(4) Člane predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za finance:
– Agencija za trg vrednostnih papirjev,
– Banka Slovenije,
– Agencija za zavarovalni nadzor,
– Slovenski inštitut za revizijo,
– Ljubljanska borza,
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo,
– ministrstvo, pristojno za finance,
– Univerza v Ljubljani ali v Mariboru.
10. člen 
(pristojnost in odgovornost direktorja) 
(1) Direktor vodi, zastopa in predstavlja Agencijo pri uresničevanju njenih pristojnosti in odgovornosti.
(2) Direktor zastopa Agencijo tudi pri sodelovanju z drugimi nadzornimi organi držav članic in pri sodelovanju na ravni Evropske unije v nadzornem delovanju ter pri sodelovanju z nadzornimi organi tretjih držav po načelu vzajemnosti.
(3) Direktor vladi na njeno zahtevo predloži poročilo o delovanju in poslovanju Agencije ter izvrševanju nalog iz pristojnosti Agencije.
11. člen 
(pristojnost strokovnega sveta Agencije) 
Strokovni svet opravlja naslednje naloge:
– odloča o soglasjih, ukrepih nadzora in drugih posamičnih zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija, če v njem ali drugem zakonu ni določeno drugače;
– sprejema predpise, kadar zakon določa, da tak akt sprejme Agencija;
– sprejema poslovnik Agencije;
– sprejema strateški in letni načrt dela Agencije;
– sprejema letno poročilo Agencije;
– daje načelna mnenja k posameznim zadevam, o katerih odloča direktor;
– obravnava splošna vprašanja kakovosti revidiranja;
– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainteresiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja;
– obravnava druga strokovna vprašanja s področja pristojnosti dela Agencije.
V. FINANCIRANJE 
12. člen 
(financiranje Agencije) 
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti iz:
– državnega proračuna na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za finance,
– pavšalnih nadomestil stroškov postopka, določenih s tarifo,
– drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki Agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog Agencije, določenih v ZRev-2, tem sklepu, v pogodbah iz prve alineje prejšnjega odstavka, zagotavljanju pogojev za delovanje Agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem Agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki lahko Agencija skladno z določbami ZJA uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v Agenciji v skladu z zakonom ali ga vplača v državni proračun.
(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča strokovni svet Agencije, na predlog direktorja Agencije, v soglasju z vlado.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE IN DRUGIH SUBJEKTOV 
13. člen 
(program dela in finančni načrt) 
(1) Agencija pripravi letni načrt dela in finančni načrt za tekoče leto ter ga predloži v soglasje ministrstvu, pristojnemu za finance, v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Letni načrt dela Agencije določa cilje in naloge Agencije, ki jih bo Agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu.
14. člen 
(poročanje) 
(1) Agencija najpozneje do 28. februarja tekočega leta pripravi letno poročilo za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, prejeto letno poročilo Agencije za preteklo leto predloži v obravnavo vladi.
(3) Vlada predloži letno poročilo Agencije v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
(4) Direktor Agencije ob letnem poročilu Agencije poroča ustanovitelju tudi o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatov dela direktorja Agencije.
15. člen 
(javnost dela) 
Za javnost dela je odgovoren direktor Agencije.
VII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE 
16. člen 
(akti Agencije) 
(1) Splošna akta Agencije, ki ju sprejme strokovni svet Agencije, sta:
– poslovnik Agencije,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akte, ki urejajo področje razporeditve delovnega časa, varovanja osebnih podatkov, finančnega poslovanja ipd., skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Agencije, sprejme direktor Agencije.
(3) Agencija izdaja tudi Tarifo o nadomestilih stroškov postopkov Agencije (v nadaljnjem besedilu: tarifa). Tarifa oziroma njene spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija mora pred objavo pridobiti soglasje vlade k tarifi oziroma njenim spremembam.
VIII. NADZOR 
17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
18. člen 
(nadzor nad delom in poslovanjem Agencije) 
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Agencije ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje Agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi Agencije opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja Agencije opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE 
19. člen 
(odgovornost za obveznosti Agencije) 
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti Agencije, če Agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje nalog Agencije.
X. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-1611-0157
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost