Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1177/16, Stran 186
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost; kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe; izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2016, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 3. točke, je skupaj 115.000 evrov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
V primeru večjega števila prijavljenih področij sofinanciranja bo občina določila najvišje število teh področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2016.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2016.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – kultura 2016 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila tega dne v poslovnem času občinske uprave predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na javni razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. Dopolnitve in spremembe razpisnih obrazcev za posamezna področja financiranja niso mogoče.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2016.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2016;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo prek spletne strani Občine Medvode, www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da sprejema pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani izvajalci dobijo pri Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode, prek tel. 361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost