Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu, stran 754.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Pobudnik Loterija Slovenije d.d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana je podal pobudo za spremembo določil Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu (Uradni list RS, št. 35/07 in 12/15), ki se nanašajo na gradnjo napušča strehe zimskega vrta na obstoječi terasi nad polkrožno kapelo doma upokojencev na zemljišču parc. št. 303/25 k.o. Medvode.
Pravno podlago za pripravo spremembe OLN predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Na podlagi Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13, 47/14) se za obravnavani del območja, ki se nahaja znotraj območja urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu in se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom (v nadaljevanju OLN) izvedejo spremembe in dopolnitve.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba odloka se nanaša na drugi stavek drugega odstavka 10. člena odloka, in sicer, da se predlagano besedilo glasi: »Napušč strehe zimskega vrta je lahko širok največ 1,6 metra.«
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Za predlagano spremembo in dopolnitev ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
5. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev odloka, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
6. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2016-1
Medvode, dne 5. januarja 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti