Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

237. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park Sonce«, stran 759.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 9. seji dne 24. novembra 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park Sonce« 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Obravnavano območje parka Sonce se nahaja v središču Lucije. V območju so že umeščene parkovne ter rekreacijske ureditve in kamnite skulpture, ki so namenjene prebivalcem celotne Občine Piran. Namen OPPN je tudi s prostorskim aktom začasno parkovno ureditev spremeniti v stalno oziroma dolgoročno. Osnovo za to odločitev predstavljajo želje in potrebe krajanov, izražene na javnih obravnavah ter v času javnih razgrnitev OPPN Termalna riviera in OPPN Center Lucije. Tudi Svet Krajevne skupnosti Lucija je jasno in nedvoumno izrazil nujnost ohranitve parka Sonce, ki je med krajani, občani in obiskovalci izjemno dobro sprejet. Park Sonce nedvomno viša kakovost bivanja vseh prebivalcev Občine Piran.
Po planskih aktih Občine Piran se območje nahaja v enoti urejanja prostora CS 6/3; obravnavano območje je namenjeno za razvoj centralnih dejavnosti v območju »c – turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti« in »šr – šport in rekreacija«, pobarvano rdeče. Kot tako predstavlja ustrezno pravno podlago za razvoj mestnega parka. Prostorski planski akt, ki tu velja, je Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10) Uredba (Uradni list RS, 73/06, 66/07, 76/08).
Prostorski izvedbeni akti, ki trenutno veljajo v navedenem območju, so:
Za parcele št. 5528/16, 5528/14, 5528/17 in 5528/1, vse k.o. Portorož:
– Zazidalni načrt (ZN) Lucija I – nadaljevanje (za stanov. sosesko in marino v Luciji) (Uradne objave št. 23/84)
– Zazidalni načrt Lucija I – nadaljevanje – dopolnitev 89 (Uradne objave št. 14/90)
Za parcelo št. 5530/1 k.o. Portorož:
– Sprememba zazidalnega načrta Lucija I (Uradne obj. št. 54/01, 29/04, 17/05).
Navedeni prostorski izvedbeni akti načrtovanih posegov ureditve parka Sonce ne omogočajo, saj v obravnavanem območju predvidevajo izgradnjo športnega stadiona in spremljajočih programov. S sprejemom OPPN Park Sonce bo obstoječi prostorski izvedbeni akt prenehal veljati.
Obravnavano območje predstavlja del širšega območja, na katerem se je leta 2012 sprejel Sklep o začetku priprave OPPN Lucija Center. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lucija Center je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/12, dne 27. 6. 2012. OPPN Lucija Center je predvideval nove ureditve v celotnem kareju, omejenem s cestami, in sicer izgradnjo tržnice, novega zdravstvenega doma, knjižnice, nakupovalnega središča, podzemnih parkirišč, javnih tlakovanih površin ter manjših parkovnih ureditev med objekti. Odziv javnosti in krajevne skupnosti na predlog OPPN Lucija Center ni bil pozitiven, saj je večina prebivalcev ugotavljala, da bolj ali manj v obravnavanem območju sicer potrebujejo knjižnico, nov zdravstveni dom in parkovne ureditve, ostale vsebine pa je večina kategorično zavrnila. Občina Piran je v vmesnem času umestila knjižnico v prostore TPC, preučujejo pa se tudi možnosti za obnovo oziroma nadomestno gradnjo zdravstvenega doma na obstoječi lokaciji.
OPPN Park Sonce bo vzpostavil možnost dolgoročne in trajne ureditve parka Sonce v središču Lucije. Začasna parkovno – rekreacijska ureditev parka je namreč pokazala, da gre za ureditve, ki jih prebivalci Lucije, celotne občine in obiskovalci nujno potrebujejo. O tem pričajo tako redna uporaba parka v številne namene (igra otrok, športne igre odraslih, umestitev skulptur Forma vive, tek, rolanje, kolesarjenje, sprehodi, prostor za igro psov) kot tudi odločnost prebivalcev in Krajevne skupnosti Lucija, da se park Sonce ohrani in nadalje razvija.
V postopku izdelave OPPN se bodo izdelale strokovne podlage s področja krajinskih ureditev in ostale, ki se bodo izkazale kot potrebne.
Glede na rezultate strokovnih podlag se meja območja lahko tudi spremeni.
Program opremljanja se bo izdeloval v ločenem postopku in to za celotno območje prostorskega izvedbenega akta.
Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje obsega parcele: 5528/1, 5528/14, 5528/16, 5528/17, vse k.o. Portorož.
Območje obdajajo na severni strani Zdravstveni dom Lucija, na vzhodni strani TPC Lucija in otroško igrišče, na južni strani ga omejuje Solinarska cesta ter na zahodni strani Solinarska cesta in Marina Portorož. Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani občine Piran, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture, krajinske ureditve itd.).
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2015 in 2016. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
FAZA
NOSILEC
ROK
Sklep o začetku priprave OPPN
Občinski svet, župan, UOP
november 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu 
župan, USZ
december 2015
Priprava osnutka 
načrtovalec 
januar 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
načrtovalec pripravi vlogo, posreduje UOP
30 dni februar 2016
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN
načrtovalec
marec 2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
župan, UOP 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve april 2016
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
UOP, načrtovalec
april–maj 2016
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
načrtovalec UOP, župan
junij 2016
Prva obravnava na OS
občinski svet
junij 2016
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN
UOP, USZ
junij 2016
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti 
načrtovalec, UOP
julij 2016
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje 
UOP, načrtovalec
julij–avgust 2016
Priprava usklajenega predloga OPPN
Načrtovalec, UOP
september 2016
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
župan, občinski svet
oktober 2016
Objava odloka v Uradnih objavah 
USZ
oktober–november 2016
Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: potrebno ga je izbrati v postopku javnega naročanja.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-19/2015
Piran, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 err. corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Sentenza della CC), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9a seduta ordinaria il giorno 26 novembre 2015 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
d’avvio stesura del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Park Sonce” 
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
La zona interessata dal progetto “Park Sonce” (il Parco del Sole) si trova nel cuore dell’insediamento di Santa Lucia. La zona è già dotata dall’arredo verde arricchito da aree di ricreazione e sculture in pietra, tutto quanto destinato ad essere fruito da parte dei cittadini dell’intero Comune di Pirano. Lo scopo del nuovo PRPC è dare a questo sito, il cui allestimento è provvisorio, una soluzione definitiva e duratura, alla luce delle aspettative ed esigenze dei residenti locali, come espressi in occasione dei momenti di dibattito intercorsi nell’ambito della presentazione al pubblico dei piani particolareggiati PRPC La Riviera termale e del PRPC Il Centro di Lucia.
Chiara ed inequivocabile è stata anche la posizione del Consiglio della Comunità locale di Lucia, che si è pronunciato a favore del Parco del Sole, considerata la piena adesione dei residenti, nonché della cittadinanza nel suo complesso e degli ospiti esterni. Il parco del Sole contribuisce indubbiamente ad un miglioramento della qualità della vita di tutti gli abitanti del comune di Pirano.
Negli atti di pianificazione del Comune di Pirano la zona è contrassegnata dalla sigla CS 6/3; infatti l'area in questione è destinata allo sviluppo delle attività cosiddette centrali »c – turismo, attività di forniture e di servizi« e »sr – sport e ricreazione«, contrassegnate sulla mappa dal colore rosso. In quanto tali, costituiscono la base giuridica appropriata per lo sviluppo di un giardino pubblico civico. Il vigente atto urbanistico/atto di pianificazione territoriale per questa zona sono le Modifiche e integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 e 20/10), e il Regolamento (Gazzetta Ufficiale 73/06, 66/07, 76/08).
Mentre i vigenti atti territoriali esecutivi sono i seguenti:
per l’area delle particelle catastali n. 5528/16, 5528/14, 5528/17 e 5528/1, tutte c.c. Portorose:
– il Piano particolareggiato (PP) Lucia I – continuazione (per il quartiere residenziale e per il Marina di Lucia) (Bollettino ufficiale n. 23/84)
– il Piano particolareggiato Lucia I continuazione – integrazione 89 (Bollettino Ufficiale n. 14/90)
per la particella catastale n. 5530/1 c.c. Portorose:
– la Modifica del Piano particolareggiato Lucia I (Bollettino ufficiale, n. 54/01, 29/04, 17/05).
I succitati atti esecutivi in materia territoriale tuttavia non consentono la realizzazione dei previsti interventi di consolidamento definitivo del Parco del Sole, prevedendo altresì nella zona la costruzione di uno stadio per eventi sportivi e lo sviluppo di programmi complementari. Mentre con l'adozione del piano regolatore particolareggiato comunale “Parco del Sole”, saranno abrogate e andranno automaticamente a cadere le norme del precedente atto territoriale esecutivo.
L'area in esame è parte di una zona più ampia corrispondente al centro dell’insediamento di S. Lucia per il quale nel 2012 è stata adottata la Delibera di avvio di predisposizione del PRPC “Lucija Center«. La decisione di avviare la redazione di un piano territoriale comunale dettagliato per il centro di S. Lucia è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della RS, n. 49/12, datata 27/6/2012. Con il detto documento urbanistico si voleva dare un nuovo assetto all’intero quartiere delimitato dai collegamenti stradali, e cioè con la costruzione di un mercato, di un nuovo poliambulatorio, di una biblioteca, di un centro commerciale con parcheggi sotterranei, incluse aree pavimentate pubbliche arredate a verde nel mezzo degli stabili. Il progetto ha tuttavia riscontrato netta opposizione sia da parte dell’opinione pubblica sia degli esponenti della comunità locale. I residenti altresì hanno sostanzialmente concordato sull’opportunità di disporre di una biblioteca, di un nuovo poliambulatorio e spazi verdi, mentre la proposta di altri contenuti è stata categoricamente respinta. Il Comune di Pirano, nel frattempo ha allestito i locali per la biblioteca presso il centro commerciale e d’affari TPC, mentre si stanno vagliando ed esplorando anche le possibilità di riedificazione/ammodernamento o di costruzione sostitutiva della Casa della salute nella posizione attuale.
Con il piano regolatore in questione si porranno le basi per una sistemazione duratura e a lungo termine del Parco del Sole, che costituisce una zona centrale dell’insediamento di S. Lucia. L’allestimento del giardino pubblico e delle superfici ricreative, ancorché in via provvisoria, ne ha palesato l’estrema funzionalità al benessere sul territorio per la comunità residente ed in generale per l’intera popolazione del comune. Ciò è confermato sia dall’utilizzo costante del parco e dalle numerose di possibilità di svago (nei campi gioco per bambini, spazi ricreativi per adulti, con il posizionamento delle sculture di Forma Viva nell’area, le aree dedicate a circuito per jogging, pattinaggio, corse in bici, passeggiate, gioco con i cani), come pure dalla determinazione della popolazione e dei vertici della comunità locale di difendere il presente parco e il suo ulteriore sviluppo.
Nel processo di elaborazione del piano regolatore particolareggiato saranno prodotte le ricognizioni a carattere scientifico nel campo della sistemazione paesaggistica e di altro genere che risultassero necessarie. In relazione ai risultati dunque emergenti, il perimetro previsto ed il programma potranno essere oggetto di ulteriori modifiche.
Il programma relativo alle opere di urbanizzazione sarà oggetto di un procedimento a parte, volto a contemplare l'intera area dell’atto esecutivo.
2. AREA D’INTERVENTO
L’area d’intervento si estende sui lotti, particelle catastali n. 5528/1, 5528/14, 5528/16, 5528/17, tutte c.c. Portorose.
L'area di cui nel progetto è circondata sul lato nord dallo stabile della Casa della salute di Lucia, sul lato est dal centro commerciale e d’affari TPC e dal parco giochi per bambini mentre sul lato sud è delimitata dalla Via dei salinai e sul lato ovest dalla Via dei salinai e dallo stabilimento del Marina di Portorose.
In relazione ai risultati delle ricognizioni a carattere scientifico e alle linee guida promosse dai responsabili della pianificazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile di ulteriori variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE RICOGNIZIONI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del PRCP, selezionato da parte del promotore, il Comune di Pirano. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i regolamenti di attuazione.
Sono a carico del promotore i costi complessivi dell’elaborazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento di adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale, traduzione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, al progetto ideale delle infrastrutture, all’assetto paesaggistico, ecc.).
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC, OVVERO PER OGNI SINGOLA FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2015 e 2016. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
FASE
RESPONSABILI
SCADENZA
Delibera d’avvio stesura del PRPC
Consiglio comunale, Sindaco, UAT (Ufficio ambiente e territorio), 
Novembre 2015
Pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione ufficiali ed internet 
Sindaco, Ufficio affari generali
Dicembre 2015
Redazione della bozza
Progettista
Gennaio 2015
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, relative alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente
Il progettista prepara la domanda, l’UAT la inoltra
30 giorni Febbraio 2016
Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC
Progettista
Marzo 2016
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e secondo prassi locale
Sindaco, UAT, 
7 giorni prima dell’inizio dell’esposizione pubblica Aprile 2016
Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte
UAT, progettista 
Aprile–maggio 2016
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico
Progettista, UAT, Sindaco
Giugno 2016
Prima lettura del Consiglio comunale
Consiglio comunale
Giugno 2016
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella zona del PRPC
UAT, UAG
Giugno 2016
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni relative alle proposte ed osservazioni espresse dal pubblico
Progettista, UAT
Luglio 2016
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente
UAT, progettista
Luglio–agosto 2016
Stesura della proposta armonizzata del PRPC
Progettista, UAT
Settembre 2016
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale 
Sindaco, Consiglio comunale
Ottobre 2016
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale
UAG 
Ottobre–novembre 2016
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE FORNITORI DI DIRETTIVE E PARERI
Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC: per la selezione dell’elaboratore si dovrà indire una gara pubblica di appalto.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero per l’ambiente e il territorio, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,
7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, Sermino 10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero per l’ambiente e il territorio, Direttorato dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska cesta 47, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà constatata la necessità di includere anche altri organi e i pareri degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione della stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-19/2015
Pirano, 26 novembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost