Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1201/16, Stran 179
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
javni razpis 
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo,
– za zavarovane osebe s paralizo,
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo,
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,
– za zavarovane osebe s cerebralno paralizo,
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, ki jim bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2016 3.294.714,50 €.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, osebno najkasneje do 12. 2. 2016 do 12. ure ali po pošti najkasneje do 12. 2. 2016.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno.
Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek, 15. 2. 2016 ob 9. uri na sedežu Zavoda, sejna soba 231, II. nadstropje.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začetkom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe vlagatelja.
Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju med predstavnikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja.
Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 10. 2. 2016.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti