Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora, stran 744.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 z dne 13. 2. 2014) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora 
I. UVODNA DOLOČILA 
1. člen 
S tem odlokom ustanovi Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, Kranjska Gora (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod »Turizem Kranjska Gora« (v nadaljevanju: zavod). Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Kranjska Gora ima Občinski svet Občine Kranjska Gora.
Pristojnost zavoda na področju turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma in s tem doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, krepitev konkurenčnega položaja turističnih ponudnikov na trgu, prispevanje k skupnemu gospodarskemu razvoju občine in izboljšanju kvalitete življenja občanov ter promocija turizma na območju Občine Kranjska Gora.
II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen 
Ime zavoda je: Turizem Kranjska Gora.
Sedež zavoda je: Kranjska Gora.
Poslovni naslov je: Kolodvorska ulica 1 c, Kranjska Gora.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
3. člen 
Zavod deluje v javnem interesu in posluje z neprofitnim namenom.
Dejavnosti zavoda so:
– informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanju mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– razvijanje, pospeševanje, promocija in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– organizacija, ustvarjanje koordinacija, promocija in izvajanje javnih prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom,
– priprava strategije razvoja turističnega območja,
– koordinacija in usklajevanje programov na področju turizma med posameznimi pravnimi in fizičnimi turističnimi subjekti in društvi na ravni turističnega območja,
– svetovanje, izobraževanje in organizacija usposabljanja,
– izdajanje knjig, časopisov in revij,
– opravljanje dejavnosti prodajnih galerij, oddaja prostorov in opreme za kulturne, promocijske, turistične in podobne namene,
– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– pripravljanje in izvajanje prireditvenih in promocijskih programov na področju turizma,
– sooblikovanje turistične ponudbe slovenskega turizma in njena promocija,
– vključevanje aktivnosti posameznih pravnih in fizičnih subjektov ter društev v turistično ponudbo turističnega območja,
– programsko, poslovno in drugo sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– opravljanje storitev s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb na področju turizma,
– opravljanje drugih aktivnosti in storitev, ki spadajo v področje turizma, če tako določi ustanovitelj.
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti, za katere je registriran.
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju ustanovitelja ter na območjih drugih občin na podlagi pogodb, ki jih zainteresirana občina ali druga oseba javnega prava sklene z zavodom s soglasjem ustanovitelja.
4. člen 
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene dejavnosti.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu (tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na prireditvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov za druge pravne in fizične osebe ter agencijska dejavnost.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
5. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem in umetniškimi deli. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in kot dober gospodarstvenik upravlja s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN NJEGOVE ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
6. člen 
Za obveznosti zavoda podrejeno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
7. člen 
Občinski svet Občine Kranjska Gora ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma v svet zavoda,
– na predlog direktorja zavoda po predhodnem soglasju sveta zavoda daje soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– daje predhodno soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k poročilu o delu zavoda za preteklo leto in k programu dela zavoda za tekoče leto.
Župan ima naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k aktom v zvezi s postopki naročanja blaga in storitev, ter postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov s področja dela zavoda,
– daje soglasje k notranji organizaciji, aktu o sistemizaciji in kadrovskem načrtu, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti, ki niso v pristojnosti Občinskega sveta Občine Kranjska Gora,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti, ki niso v pristojnosti Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
VI. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
VII. SVET ZAVODA 
9. člen 
Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanovitelja, od tega en strokovni sodelavec za področje turizma,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– štirje predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kranjska Gora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kranjska Gora. Predstavnike ustanovitelja lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kranjska Gora predlagajo predstavniki turističnega gospodarstva.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dva kandidata dobita enako število glasov, se opravi drugi krog volitev. V primeru ponovno izenačenega rezultata se izvede žrebanje. Podrobneje se postopek določi v statutu zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Kranjska Gora. Predloge za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma na podlagi javnega poziva podajo turistična društva, ki delujejo na območju Občine Kranjska Gora. V javnem pozivu se lahko podrobneje opredelijo pogoji za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma.
Predstavnik sveta zavoda ne sme biti v delovnem razmerju v zavodu, razen predstavnik delavcev zavoda.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko je imenovanih vsaj šest članov sveta zavoda.
10. člen 
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji po imenovanju vseh članov sveta.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda po imenovanju vseh članov sveta. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je o poteku mandata članom sveta zavoda dolžan obvestiti ustanovitelja najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
11. člen 
Naloge sveta zavoda:
– sprejemanje statuta in drugih splošnih aktov zavoda, razen tistih, ki jih sprejema direktor,
– vodenje postopka do imenovanja direktorja zavoda in podajanje predhodnega mnenja za imenovanje direktorja,
– sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejemanje programa dela in razvoja zavoda ter poročil o njihovem izvrševanju,
– sprejemanje zaključnega računa zavoda,
– določanje letnega finančnega načrta in sprejemanje letnega poročila zavoda,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odločanje o uporabi presežnih sredstev zavoda,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem sprejemanje sanacijskega programa in ukrepov za odpravo izgube,
– opravljanje nadzora nad zakonitostjo dela, upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– spremljanje, analiziranje in ocenjevanje delovanja zavoda,
– odločanje o nakupu in odtujitvi nepremičnin, ki so last zavoda,
– dajanje soglasja k notranji organizaciji, aktu o sistemizaciji in kadrovskem načrtu, če ni z zakonom drugače določeno,
– odločanje o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela javnega zavoda,
– opravljanje drugih z zakonom ali odlokom določenih nalog.
12. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval, na predlog sveta zavoda ali župana.
13. člen 
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta zavoda.
VIII. DIREKTOR 
14. člen 
Direktor, ki opravlja poslovodno in strokovno funkcijo, predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Če svet zavoda ne poda mnenja v roku 8 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je podal pozitivno mnenje.
Po pridobitvi mnenja sveta zavoda ali po preteku roka za njegovo pridobitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kranjska Gora predlaga občinskemu svetu kandidata za direktorja.
Mandatna doba direktorja je 4 leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
Če je bil direktor pred imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Za podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem je v imenu sveta zavoda pooblaščen njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.
15. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju turizma,
– pozna področje dela zavoda, o čemer ustanovitelj presoja na podlagi predloženega programa dela,
– izkazuje aktivno znanje dveh od svetovnih jezikov,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
16. člen 
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– pripravlja predloge programa za razvoj zavoda,
– pripravlja splošne akte v skladu z zakoni,
– sprejema splošne akte zavoda,
– pripravlja letni programa dela in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja poročilo o delu za preteklo leto,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev,
– zagotavlja sodelovanje zavoda z zainteresiranimi organizacijami in drugimi institucijami,
– sklepa pogodbe v okviru delovnega in finančnega načrta,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja,
– zagotavlja javnost dela zavoda,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema cenik blaga in storitev zavoda,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– imenuje namestnika v času njegove odsotnosti in mu določi pristojnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
17. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili opravljanje posameznih nalog na druge delavce, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
18. člen 
Zavod je dolžan najmanj enkrat letno poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
19. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če da odpoved,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, zlasti če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njim,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da oteži ali onemogoči opravljanje dejavnosti zavoda,
– če vrši dejanja nelojalne konkurence in krši pravila o varovanju poslovne skrivnosti,
– iz drugih razlogov določenih z zakonom.
Direktorja razreši ustanovitelj. Pred razrešitvijo direktorja si mora ustanovitelj pridobiti mnenje sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh od dneva, ko je zanj zaprošen, sicer se šteje, da se z razrešitvijo strinja. Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da v se v roku 15 dni o njih izjavi.
IX. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA 
20. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– lastni prihodki (plačila za blago in storitve),
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– sredstva proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– sredstva nacionalne turistične organizacije,
– darila, volila, donacije in dotacije,
– drugi viri.
X. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA 
21. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za izvajanje in razvoj dejavnosti ter za pospeševanje turizma v Občini Kranjska Gora. Del presežkov prihodkov nad odhodki, ustvarjenih s prodajo storitev in proizvodov zavoda na trgu, se lahko nameni tudi za nagrade organom in zaposlenim ter za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.
O uporabi presežnih sredstev odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski program in ukrepe za odpravo izgube v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru izgube se lahko ugotavlja trudi odgovornost direktorja za nastalo škodo.
XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA 
22. člen 
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali na podlagi sklepa ustanovitelja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Zavod je pravni naslednik LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora, s sedežem v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora, ki je vpisan v sodni/poslovni register z matično številko 1201727000 in davčno številko SI66559286.
24. člen 
Za direktorja zavoda se imenuje dosedanji direktor LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora, imenovan na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, št. 13/6, z dne 15. 2. 2012, ki zastopa in vodi zavod za čas do imenovanja novega direktorja.
Direktor zavoda je dolžan v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev statusno-pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno-pravnih sprememb v ustrezne javne registre.
Svet zavoda je dolžan v roku 8 dni od uveljavitve tega odloka objaviti javni razpis za imenovanje direktorja.
25. člen 
Svet zavoda LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora opravlja naloge sveta zavoda do imenovanja sveta zavoda, skladno z določbami tega odloka, ki mora biti imenovan najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
26. člen 
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/2000 z dne 30. 5. 2000).
Drugi splošni akti LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora se uporabljajo do sprejema splošnih aktov zavoda, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
Zavod je dolžan sprejeti statut zavoda ter druge splošne akte zavoda v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.
27. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-2/2016-1
Kranjska Gora, dne 27. januarja 2016
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost