Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010, Kazalo


DRŽAVNI SVET

2494. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
2495. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije
2496. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2631. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
2632. Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
2633. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
2634. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2635. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Sklepi

2636. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
2637. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

2497. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih zadolževanja občin
2498. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav
2638. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic
2639. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane

USTAVNO SODIŠČE

2499. Odločba o ugotovitvi, da šesti odstavek 324. člena in 336. člen Zakona o pravdnem postopku nista v neskladju z Ustavo
2500. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 42. člena Zakona o zdravniški službi ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

2501. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2502. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
2503. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2010
2640. Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
2641. Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki
2642. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
2643. Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2504. Statut zavoda CATV NHM Sevnica

OBČINE

Bled

2505. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
2506. Odlok o javnem podjetju Infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa
2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled
2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru
2509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Bled
2510. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2511. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled

Bovec

2512. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010

Divača

2513. Letni program športa v Občini Divača za leto 2010

Gorje

2514. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorje
2515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans I
2516. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje
2517. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gorje
2518. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Gorje za leto 2010

Gornji Petrovci

2625. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2009
2626. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010

Grosuplje

2519. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2520. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
2521. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin

Ig

2623. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2624. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

2522. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2010

Kostanjevica na Krki

2523. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kostanjevica na Krki
2524. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kostanjevica na Krki
2525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško za Občino Kostanjevica na Krki
2526. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki
2527. Sklep o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov
2528. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kostanjevica na Krki

Ljubljana

2529. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 – Dravlje
2530. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
2531. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad
2532. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje
2533. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca
2534. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
2535. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje
2536. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta
2537. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka
2538. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja
2539. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča
2540. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha
2541. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna
2542. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija
2543. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koseze
2544. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ledina
2545. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada
2546. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik
2547. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Martina Krpana
2548. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča
2549. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca
2550. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca
2551. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n.h. Maksa Pečarja
2552. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
2553. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Jarše
2554. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
2555. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poljane
2556. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca
2557. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule
2558. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča
2559. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje
2560. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro
2561. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška
2562. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid
2563. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro
2564. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja
2565. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo
2566. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika
2567. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
2568. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vide Pregarc
2569. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod
2570. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat
2571. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci
2572. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zadobrova
2573. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog
2574. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča
2575. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
2576. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pod Gradom
2577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo
2578. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj
2579. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci
2580. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat
2581. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci
2582. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
2583. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
2584. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren
2585. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica
2586. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
2587. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
2588. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
2589. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
2590. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin
2591. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
2592. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca
2593. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2594. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana

Loški Potok

2595. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loški Potok
2596. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Majšperk

2597. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk
2598. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu 2009
2599. Sklep o potrditvi novelacije 1. občinskega programa varnosti Občine Majšperk

Medvode

2600. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010
2601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče

Mislinja

2602. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja
2603. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Mokronog-Trebelno

2604. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010
2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

2606. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota
2607. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)
2608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
2609. Odlok o spremembah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota
2610. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
2611. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
2612. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
2613. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan

Ribnica

2614. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ZN R7/04 – del
2615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Rogaška Slatina

2616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
2617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

Škocjan

2618. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan
2619. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan
2620. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan

Škofja Loka

2621. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči

Škofljica

2627. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Škofljica
2628. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Škofljica

Turnišče

2629. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2009
2630. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010

Vojnik

2622. Obvezna razlaga Odloka o PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik

POPRAVKI

2644. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C)
2645. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
2646. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
2647. Popravek Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti