Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 478-7/2010(0903) Ob-4100/10 , Stran 1591
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: parc. št. 912/4 – poslovna stavba, v izmeri 1014 m2 in 912/8 – dvorišče, v izmeri 2352 m2, obe k.o. Gorenja Straža, ki v naravi predstavljata šolski objekt (učne delavnice, skladišča in skupni deli v pritličju in nadstropju) in gospodarski objekt (garaža in skladišče v pritličju). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena: 662.120,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, pritličje, sejna soba, dne 8. 7. 2010, z začetkom ob 11. uri. 7. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33111-7141998-20100000. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku; d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; g) nepremičnine so na prodaj po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti