Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4031/10 , Stran 1575
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno z 78. členom Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa: Predmet podpore 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih Predmet podpore je ureditev prireditvene površine v naseljih za kulturne, športne in druge javne namene, vključno z vaškim otroškim igriščem ter rekreacijsko potjo prilagojeno mladim družinam in starejšim. Za športne namene se podpre ena površina, ki je namenjena športu in/ali drugim namenom. Površina mora biti prosto dostopna. Predmet podpore 2: Urejanje vaških jeder Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem. Za namen tega razpisa so meje vaškega jedra meje naselja v skladu Grafično enoto rabe kmetijskih gospodarstev, dostopno na http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp Predmet podpore 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost prebivalcem in obiskovalcem, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti, kolesarskih poti. Predmet podpore je tudi infrastruktura za otroke in mamice ter starejše, kot so pločniki z dostopom za voziček, varnostne ograje, poti prilagojene ljudem s posebnimi potrebami in starejše. Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati mora vsaj dve vsebini tega 3. predmeta podpore, ki se morata izvesti v istem naselju. Predmet podpore 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju Predmet podpore je obnova, izgradnja in notranja oprema večnamenskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domovi, prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana infrastruktura za ljudi s posebnimi potrebami, Predmet podpore 5: Preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja Predmet podpore je preselitev stavb kmetije iz vaškega jedra z namenom celostne ureditve vaškega jedra v javnem interesu, kar mora biti v vlogi jasno utemeljeno. III. Vlagatelji Skladno s 80. členom Uredbe PRP so vlagatelji občine. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis Splošni pogoji, skladni z 81. členom Uredbe PRP Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države. (4) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov, z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. (5) Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalce del in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. (6) Vlagatelj se zavezuje, da bo naložbo izvedel v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (7) Vlagatelj mora imeti izdelano investicijski dokumentacijo skladno z vsebinami, ki jih opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list, št. 60/06) ter vsa dovoljenja za naložbo. (8) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (9) Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Naložba: (1) Naložba se ne sme pričeti izvajati pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. (2) Naložba mora biti zaključena celota. V primeru gradbenih in obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi projektant ter vsa dovoljenja za naložbo). (3) Zaprtost finančne konstrukcije: vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo, s katero kandidira na javni razpis. Če je naložba del večjega projekta, mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celoten projekt. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (dokazilo je izpolnjen obrazec Finančna konstrukcija naložbe). (4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (5) Za namen razpisa so meje naselja v skladu Grafično enoto rabe kmetijskih gospodarstev dostopno na http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. (6) Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. (7) Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega programa. (8) Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 500.000 EUR (brez DDV). (9) Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 44 odstotkov točk ali več pri ocenjevanju. (10) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene dokumentacije razvidno: (a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, (b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem razpisu, ki ga potrdi pooblaščeni projektant in nadzornik. (11) Če vlagatelj kandidira za naložbo, ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.), kot upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo (razvidno iz Tabela seznam prostorov po etažah v prijavnem obrazcu). Iz priložene dokumentacije mora biti razviden: (a) popis del in predvidenih stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, (b) popis del in predvidenih stroškov za upravičen del naložbe. (12) V primeru fazne gradnje natančen popis že izvedenih dejavnosti in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik. (13) V primeru gradnje ali spremembe namembnosti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma sklep/odločbo pristojnega organa (UE), da za dela iz projektantskega popisa del predmetne naložbe gradbeno dovoljenje ni potrebno. (14) V primeru naložbe v notranjo/urbano opremo je potrebno predložiti popis in razporeditev opreme ter predračune. (15) V primeru posega v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihova vplivna območja, je potrebno predložiti soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, v nasprotnem primeru pa navodila za obnovitvene posege in lokacijsko informacijo. (16) V primeru preselitve kmetije iz vaškega jedra z namenom njegovega celostnega urejanja, vlagatelj predloži ocenjeno vrednost zemljišča in nepremičnin na podlagi sodne cenitve. (17) Za preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja mora vlagatelj izkazati javni interes, ki ga v vlogi jasno opredeli in utemelji. Prav tako mora vlagatelj z lastnikom kmetije, ki je predmet preselitve, imeti sklenjeno pogodbo o nadaljevanju kmetijske dejavnosti (18) Naložbe se mora izvesti izven naselij s statusom mesta: naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. (19) Naložbe ekonomske, prometne in okoljske infrastrukture znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško niso predmet tega razpisa. Vlagatelji s teh območij ne morejo kandidirati na predmetih podpore 2 in 3. Naselja v 10 kilometrskem pasu so objavljena na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf. (20) V zvezi z naložbo se mora opravljati nepridobitna dejavnost, kar mora biti v vlogi jasno opredeljeno in utemeljeno. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo (zadnjega) zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje za katero je potrebno gradbeno dovoljenje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. (2) V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje, mora upravičenec o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ob zaključku naložbe mora predložiti strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. (2) Kot dokazilo za zaključek naložbe se šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku, ki je določen z odločbo o pravici do sredstev. Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na odločbi o pravici do sredstev. (5) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka v primeru, da je znesek sofinanciranja nižji od 120.000 EUR, v ostalih primerih pa se lahko sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka letno, ki ni nižji od 50.000 EUR. (6) Označevanje naložbe: prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev Prejemnik sredstev mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: (1) Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter se naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. (2) V obdobju petih let po zaključku naložbe mora prejemnik sredstev letno na Agencijo posredovati Poročilo o spremljanju učinkov investicije, skladno s 16. členom z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31. 3., vsako zaporedno koledarsko leto, pet let od zadnjega prejema sredstev, na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 eurov. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset procentov prejetih sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (3) Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP. (4) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev: (1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. V. Omejitev sredstev: Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Lastna sredstva sofinanciranja upravičenca se ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški: A. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. Upravičeni stroški za predmet podpore 5: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Do podpore pa niso upravičeni stroški iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški v skladu s šestim odstavkom 79. člena: (a) vavčersko svetovanje; (b) nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja; (c) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; (d) stroški poslovanja (kot so stroški vzdrževanja in najema); (e) bančni stroški in stroški garancij; (f) nakup rabljene opreme; (g) namenske stavbe, kot so cerkve, župnišča in drugi verski objekti, mrliške vežice, pokopališča ter lovske in ribiške domove; (h) izdatki pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; (i) nepremičnine, ki so predmet izvršbe na nepremičnino; (j) stroški javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora). (3) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. (4) Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški kot so priprava vloge, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (5) Kot začetek stroška se skladno z 79. členom Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Vlagatelj pa lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z Zakonom o javnem naročanju, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. (6) Naložba mora biti končana pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kot dokončanje naložbe skladno z 81. členom Uredbe PRP štejejo: (a) pri naložbi, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje; (b) pri nakupu opreme, vključitev opreme v opravljanje dejavnosti; (c) pri naložbi v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje je poleg točke a) oziroma b) potrebno pridobiti strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno z 82. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo razpisne pogoje. (2) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Obnova in razvoj vasi, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril: – razvojna ogroženost se oceni do 16 odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: SKTE-3 regije) (Uradni list RS, št. 23/06); – stopnja brezposelnosti v občini se oceni do 16 odstotkov; Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09); – velikost naselja se oceni do 12 odstotkov; velikost naselja po številu prebivalcev, v katerem bo izvedena naložba (po podatkih SURS-a); – lokacija naložbe se oceni do 12 odstotkov; naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave); – razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe se ocenijo do 40 odstotkov; pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe; – delujoča LAS po programu LEADER se oceni do 4 odstotke; odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča Lokalna akcijska skupina (LAS). VIII. Finančne določbe – 1. Splošni finančni pogoji v skladu s 83. členom Uredbe PRP (1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 83. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe, za namen preselitve kmetij iz vaških središč do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 750.000 EUR pomoči. – 2. Specifični finančni pogoji (1) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in od 6. 11. do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi. Obravnava zamude zaradi objektivnih razlogov je določena v poglavju XI. tega javnega razpisa. (2) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (3) Podatki o prejemniku sredstev EKSRP (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, poštna številka, občina in celotni znesek odobrenih javnih sredstev) bodo skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 259/2008 z dne 18. marca 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) navedeni na seznamu prejemnikov sredstev EKSRP, ki se nahaja na spletni strani ARSKTRP in MKGP. (4) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe, ki so natančneje opredeljena v javnem razpisu. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) prijavni obrazec s prilogami ter program upravljanja naložbe; (c) merila za ocenjevanje vlog. (2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradni listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi«. (3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in se s sklepom zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje s strani ARSKTRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP so naslednja: Ključna opozorila iz 102. člena Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih: – če stranka zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1, – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. (4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati so: (a) nepredvidena dela; (b) težave z izvedbo del; (c) drugi utemeljeni razlogi. (5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES. (8) Po določilih 47. člena Uredbe 1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin: – dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe); – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti; – huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva; – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče; – kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del; – smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe). (9) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti