Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2648. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B)

Sklepi

2649. Sklep o razrešitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2650. Sklep o imenovanju generalnega državnega pravobranilca

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2651. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
2652. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2653. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
2654. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
2655. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2656. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bolivarski republiki Venezueli
2657. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki
2658. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako
2659. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2660. Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
2661. Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008
2662. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten

Sklepi

2663. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Potsdamu
2664. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Potsdamu
2665. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Zürichu
2666. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Zürichu

Drugi akti

2667. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti

MINISTRSTVA

2668. Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
2669. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun
2670. Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu
2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
2672. Pravilnik o spremembi Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave
2673. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (2. dopolnitev)
2754. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2009
2755. Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva
2756. Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali
2757. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo
2758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu

USTAVNO SODIŠČE

2674. Odločba o ugotovitvi, da bi z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji na referendumu nastale protiustavne posledice
2675. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 108. člena Zakona o pravdnem postopku
2676. Odločba o ugotovitvi, da 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2677. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
2678. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2679. Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
2680. Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

2681. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Beltinci
2682. Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Beltinci
2683. Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009

Bled

2684. Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1162/13 k.o. Želeče iz javne rabe

Brežice

2685. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2009
2686. Sklep o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini na domu«
2687. Sklep o odprtju novih oddelkov v vrtcih Občine Brežice
2688. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

2689. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno
2690. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno

Divača

2691. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2692. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
2693. Sklep o imenovanju namestnice predsednice Občinske volilne komisije
2694. Sklep o razrešitvi podpredsednika Občinske volilne komisije

Dobrova-Polhov Gradec

2695. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
2696. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova (uradno prečiščeno besedilo)
2697. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

Horjul

2698. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul

Ig

2699. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2009
2700. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2010
2701. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok
2702. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
2703. Odlok o glasilu Občine Ig – prečiščeno besedilo
2704. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Jesenice

2705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas

Kranj

2706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 694/3, k.o. Pševo

Laško

2707. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško
2708. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Laško
2709. Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne rabe v Občini Laško
2710. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
2711. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe
2712. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

Ljubljana

2713. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj
2714. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg

Novo mesto

2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009
2717. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto

Odranci

2718. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci

Prebold

2719. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Puconci

Razkrižje

2722. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje

Ribnica

2723. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2009

Rogatec

2724. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec
2725. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
2726. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec
2728. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Rogatec
2729. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Občinske volilne komisije
2730. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu

Sevnica

2731. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Blanca in okoljskega poročila za načrt

Sveta Ana

2732. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana
2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana
2734. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sveta Ana

Šentjur

2735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju
2736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec Šentjur
2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
2740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
2743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
2744. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šentjur

Škofja Loka

2745. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka

Turnišče

2747. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – stanovanjsko območje Pasike« v Turnišču

Žirovnica

2748. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPC Žirovnica
2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
2751. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
2752. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
2753. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica

POPRAVKI

2759. Popravek Sklepa o izvzemu zemljišč iz javne rabe
2760. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd
2761. Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti