Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2762. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)
2763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R)
2764. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2765. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki

Pozivi

2766. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2812. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
2813. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
2814. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2815. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010
2816. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

MINISTRSTVA

2767. Pravilnik o zaščiti rejnih živali
2768. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2010
2817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2818. Odredba o določitvi zneska dohodka upravičenega imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna

USTAVNO SODIŠČE

2769. Odločba o razveljavitvi druge in tretje alineje tretjega odstavka 33. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
2770. Odločba o ugotovitvi, da sta drugi stavek šestega odstavka 29. člena in drugi stavek drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2771. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2819. Spemembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
2820. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Bled

2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled

Bovec

2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«

Črnomelj

2774. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2775. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
2777. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
2778. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
2779. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj
2780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
2781. Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
2782. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj

Divača

2783. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Medicinski center Divača« v Divači

Kranj

2784. Sprememba Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
2785. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2786. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče

Litija

2787. Sklep o razrešitvi in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija

Ljubljana

2788. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih

Mirna Peč

2789. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Odranci

2790. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci
2791. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci

Pivka

2792. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka

Rogatec

2793. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec

Straža

2794. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža
2795. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
2796. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2797. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

Šmarješke Toplice

2798. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2799. Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

Tabor

2800. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor
2801. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor

Tišina

2802. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2010
2803. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina
2804. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Tišina
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2807. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina
2808. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
2809. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
2810. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Zavrč

2811. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti