Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2792. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka, stran 7651.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 28. seji dne 23. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Občini Pivka, (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Pivka, ter opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o proračunu Občine Pivka za tekoče leto (proračun).
Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so obvezni in sestavni del pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po istem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
- postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov;
- pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
- določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik;
- postopek vrednotenja programov s področja športa na podlagi meril.
3. člen
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja športnih programov se merila ne smejo spreminjati.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
- priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
- zbiranje vlog izvajalcev športnih programov;
- strokovno ocenjevanje prispelih vlog za izbor izvajalcev športnih programov;
- obveščanje predlagateljev o odločitvi;
- obravnavanje pritožb predlagateljev;
- sklepanje pogodb;
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna;
- obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi strokovna komisija na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonodajo.
Strokovno komisijo, besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom na predlog športne zveze.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
6. člen
a) Javni razpis
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa;
- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
- merila za vrednotenje športnih programov (kot priloga objave);
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
- način dostave vlog;
- datum odpiranja vlog;
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Javni razpis se objavi v lokalnem mediju in na spletni strani Občine Pivka.
Javni razpis se objavi v najkrajšem možnem času po objavi proračuna občine in na podlagi letnega programa športa.
Občinska uprava na predlog športne zveze pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
8. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
- podatke o vlagatelju (naziv, sedež ...);
- navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira;
- opis načrtovanih programov;
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
9. člen
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Pivka na predlog ŠZ Pivka.
10. člen
Naloge komisije so:
- odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
- ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
- določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem;
- sestava zapisnikov o odpiranju vlog in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov;
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Občine Pivka. Zoper županov sklep ni pritožbe.
12. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
- število prispelih vlog za sofinanciranje;
- število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
- število popolnih vlog.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog o sofinanciranju športnih programov, ki vsebuje oceno posameznih športnih programov v skladu z določbami meril.
13. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Pivka vložiti pritožbo.
14. člen
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- naziv in naslov izvajalca;
- vsebina in obseg programa;
- čas realizacije programa;
- pričakovani obseg programa in dosežki;
- višina dodeljenih sredstev;
- določilo, da je društvo upravičeno do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane pretekle obveznosti iz naslova uporabe objektov v lasti ali upravljanju uporabnikov proračuna Občine Pivka;
- terminski plan porabe sredstev;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev;
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema pismenega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
16. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
- vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi in v dodatnem roku, ki mu ga postavi občina (in ne sme biti daljši od 8 dni), ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
17. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki kljub opominom občine trikrat ali večkrat krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi izvajalcem, katerih obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
IV. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
19. člen
Izvajalci športnih programov v Občini Pivka so:
- športna društva in klubi, njihova združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe;
- vrtci in osnovne šole;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
- imeti sedež v Občini Pivka in izvajati športne programe namenjene občanom in občankam Občine Pivka;
- imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v letu in biti registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis, kar ne velja za prijavo za športne prireditve;
- imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa (velja samo za društva in zveze);
- so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
20. člen
Športne zveze lahko za sredstva kandidirajo le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
21. člen
Skupni obseg sofinanciranja programov na področju športa določi Občinski svet Občine Pivka z vsakoletnim proračunom in Letnim programom športa.
22. člen
Izvajalci športnih programov iz prvega odstavka 19. člena, ki so hkrati posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna, ne morejo kandidirati v razpisu s programi za katere iz proračuna pridobivajo sredstva.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 8/08)
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-28/2010
Pivka, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost