Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2814. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 7678.

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo in 13/10), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 - ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr. in 23/09) se v 2. členu za besedilom: »(v nadaljnjem besedilu: predstavništva)« dodata vejica in besedilo, ki se glasi: »javnih uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»- nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,«.
Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in spremstva družinskega člana od 31. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki Sloveniji.«.
Tretja alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»- v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem letu.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plača za delo v tujini se začne obračunavati z dnem razporeditve oziroma z dnem začetka opravljanja dela v tujini in preneha z dnem prenehanja razporeditve oziroma z dnem zaključka opravljanja dela v tujini.«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Osnova za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene države.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, in spremembo preglednice limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat na leto. V primeru, da je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se plača do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na osnovi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je pristojen za javnega uslužbenca.«.
5. člen
V prvi alinei 9. člena se besedilo »100 eurov« nadomesti z besedilom »100,20 eura«.
V drugi alinei se besedilo »200 eurov« nadomesti z besedilom »200,40 eura«.
V tretji alinei se besedilo »400 eurov« nadomesti z besedilom »400,80 eura«.
6. člen
Prvi stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 275,55 eura, za VI. tarifni razred 175,35 eura in za VII. ali višji tarifni razred 150,30 eura.«.
7. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 501 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 601,20 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.202,40 eura.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »300 eurov« nadomesti z besedilom »300,60 eura«.
8. člen
V prvem stavku 16. člena se besedilo »300 eurov« nadomesti s besedilom »300,60 eura«.
9. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih in katerih dolžnosti so določene kot premestljive, pripada dodatek v višini 10% nominalne osnove za delo v tujini od dneva, ko je za pripadnika s strani poveljstva izdan ustrezen akt o pripravljenosti za premestitev.«.
10. člen
V prvem stavku prvega odstavka 20. člena se črta besedilo »med delovno prisotnostjo v sprejemni državi«.
11. člen
V 22. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»(vrste povračil, nadomestil in drugih prejemkov v tujini)«.
Besedilo petnajste alinee se spremeni tako, da se glasi:
»- nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana,«.
Na koncu 23. alinee se pika nadomesti z vejico in dodata se novi alinei, ki se glasita:
»- jubilejne nagrade v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo, ki velja za javne uslužbence,
- solidarnostne pomoči v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za javne uslužbence.«.
12. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot osnova za povračilo stroškov iz tega člena se upošteva višina plače ali nadomestila zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v zadnjem mesecu pred odhodom v tujino. Če je bila plača ali vrednost nadomestila v zadnjem mesecu za več kakor 25% višja od povprečja zadnjih šestih mesecev, se kot osnova za povračilo stroškov upošteva povprečje plače ali nadomestil v zadnjih šestih mesecih. Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se revalorizira z letno stopnjo rasti pokojnin.«.
13. člen
Četrti odstavek 25. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada dnevnica za službeno potovanje znotraj države akreditacije v višini, ki je določena s predpisom ali kolektivno pogodbo za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki se pomnoži z indeksom življenjskih stroškov OZN za glavno mesto države akreditacije (priloga 2). Javnemu uslužbencu pripada za službeno potovanje zunaj države akreditacije in za službeno potovanje v državo, ki jo pokriva nerezidenčno, dnevnica po merilih in v višini, ki jo določa predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja službena potovanja v tujino. Če javni uslužbenec potuje v Republiko Slovenijo, pa mu v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo pripada dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji.«.
15. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji dvakrat v štirih letih, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji oddaljen najmanj 1500 km. Pri določitvi oddaljenosti se upošteva najbližja potovalna razdalja za Evropo, zunaj Evrope pa najbližja zračna črta.«.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana)
Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, spremstva ali nege družinskega člana v višini, ki je določena s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v Re0publiki Sloveniji. Osnova za nadomestilo je za prvih 30 delovnih dni zadržanosti od dela plača za delo v tujini, po izteku tega roka pa se kot osnova za nadomestilo določi plača za delo v tujini le, če javni uslužbenec na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije ne more nadaljevati zdravljenja v Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| Šifra DMN |  DELOVNO MESTO / NAZIV  |  Stopnja |  Vrednost  |
|      |              | nominalne |  nominalne |
|      |              |  osnove  | osnove (€) |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T010001 |POLICIJSKI ATAŠE      |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T010002 |POLICIJSKI URADNIK ZA   |   140  |  3.507,00  |
|      |ZVEZO           |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020001 |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ   |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020002 |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ   |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020003 |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ   |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020004 |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ   |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020005 |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ   |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020006 |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ   |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020007 |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ   |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020008 |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ   |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020009 |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ   |   070  |  1.903,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020010 |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ   |   060  |  1.803,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020011 |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ   |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020012 |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ   |   040  |  1.603,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020013 |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ   |   030  |  1.553,10  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020014 |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ   |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030001 |VELEPOSLANIK        |   170  |  3.907,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030002 |POOBLAŠČENI MINISTER    |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030003 |GENERALNI KONZUL      |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030004 |MINISTER SVETOVALEC    |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030005 |PRVI SVETOVALEC      |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030006 |KONZUL 1. RAZREDA     |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030007 |SVETOVALEC         |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030008 |KONZUL 1 RAZREDA      |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030009 |I. SEKRETAR        |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030010 |KONZUL           |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030011 |II. SEKRETAR        |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030012 |KONZUL           |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030013 |III. SEKRETAR       |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030014 |VICE KONZUL        |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030015 |ATAŠE           |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030016 |KONZULARNI AGENT      |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040001 |GENERALMAJOR        |   160  |  3.807,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040002 |BRIGADIR          |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040003 |VVU XV. RAZREDA      |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040004 |POLKOVNIK         |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040005 |VVU XIV. RAZREDA      |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040006 |PODPOLKOVNIK        |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040007 |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK  |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040008 |VVU XIII. RAZREDA     |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040009 |MAJOR           |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040010 |ŠTABNI PRAPORŠČAK     |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040011 |VVU XII. RAZREDA      |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040012 |STOTNIK          |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040013 |VIŠJI PRAPORŠČAK      |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040014 |VVU XI. RAZREDA      |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040015 |NADPOROČNIK        |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040016 |PRAPORŠČAK         |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040017 |VVU X. RAZREDA       |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040018 |POROČNIK          |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040019 |VIŠJI ŠTABNI VODNIK    |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040020 |VVU IX. RAZREDA      |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040021 |ŠTABNI VODNIK       |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040022 |NVU VIII. RAZREDA     |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040023 |VIŠJI VODNIK        |   070  |  1.903,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040024 |NVU VII. RAZREDA      |   070  |  1.903,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040025 |VODNIK           |   060  |  1.803,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040026 |NVU VI. RAZREDA      |   060  |  1.803,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040027 |NADDESETNIK        |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040028 |NVU V. RAZREDA       |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040029 |DESETNIK          |   040  |  1.603,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040030 |NVU IV. RAZREDA      |   040  |  1.603,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040031 |PODDESETNIK        |   030  |  1.553,10  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040032 |NVU III. RAZREDA      |   030  |  1.553,10  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040033 |VOJAK I          |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040034 |NVU II. RAZREDA      |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040035 |VOJAK II          |   010  |  1.402,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040036 |NVU I. RAZREDA       |   010  |  1.402,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040037 |NAZIVI 2. STOPNJE MO    |   150  |  3.707,40  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040038 |NAZIVI 3. STOPNJE MO    |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040039 |NAZIVI 4. STOPNJE MO    |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040040 |NAZIVI 5. STOPNJE MO    |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040041 |NAZIVI 6. STOPNJE MO    |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040042 |NAZIVI 7. STOPNJE MO    |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040043 |NAZIVI 8. STOPNJE MO    |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040044 |NAZIVI 9. STOPNJE MO    |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040045 |NAZIVI 10. STOPNJE MO   |   070  |  1.903,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040046 |NAZIVI 11. STOPNJE MO   |   060  |  1.803,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040047 |NAZIVI 12. STOPNJE MO   |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040048 |NAZIVI 13. STOPNJE MO   |   040  |  1.603,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040049 |NAZIVI 14. STOPNJE MO   |   030  |  1.553,10  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040050 |NAZIVI 15. STOPNJE MO   |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080001 |NOVINAR, DOPISNIK RTV   |   140  |  3.507,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080002 |VIŠJI SEKRETAR       |   130  |  3.406,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080003 |SEKRETAR          |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080004 |PODSEKRETAR        |   120  |  3.306,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080005 |VIŠJI SVETOVALEC I     |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080006 |VIŠJI SVETOVALEC II    |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080007 |UČITELJ SVETNIK      |   110  |  2.905,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080008 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ    |   110  |  2.905,80  |
|      |LEKTOR Z DOKTORATOM    |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080009 |VIŠJI SVETOVALEC III    |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080010 |SVETOVALEC I        |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080011 |UČITELJ SVETOVALEC     |   100  |  2.605,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080012 |UČITELJ SLOVENŠČINE NA   |   100  |  2.605,20  |
|      |TUJI UNIVERZI       |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080013 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ    |   100  |  2.605,20  |
|      |LEKTOR           |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080014 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ    |   100  |  2.605,20  |
|      |LEKTOR Z MAGISTERIJEM   |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080015 |SVETOVALEC II       |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080016 |UČITELJ MENTOR       |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080017 |SVETOVALEC III       |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080018 |UČITELJ          |   080  |  2.104,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080019 |VIŠJI REFERENT I      |   040  |  1.603,20  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080020 |VIŠJI REFERENT II     |   030  |  1.553,10  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080021 |VIŠJI REFERENT III     |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090001 |KORESPONDENT ATAŠE VII/2  |   090  |  2.304,60  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090002 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR  |   080  |  2.104,20  |
|      |VII/1           |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090003 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI  |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090004 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090005 |VARNOSTNIK V        |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090006 |ADMINISTRATOR V      |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090007 |VOZNIK V          |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090008 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V  |   020  |  1.503,00  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090009 |VOZNIK IV         |   010  |  1.402,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090010 |ADMINISTRATOR IV      |   010  |  1.402,80  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090011 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR  |   100  |  2.605,20  |
|      |VII/2-II          |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090012 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR  |   110  |  2.905,80  |
|      |VII/2-I          |      |       |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090013 |ADMINISTRATOR VI      |   050  |  1.653,30  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
                                  «.
18. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
+----------------------------+--------------------------------+
|      Kraj      |       Indeks       |
|              |  življenjskih stroškov OZN  |
+----------------------------+--------------------------------+
|Aman            |       0,9890       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ankara           |       0,9429       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Atene            |       0,9966       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bagdad           |       1,0358       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Beograd           |       0,9293       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Berlin           |       1,1158       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bern            |       1,1744       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Brasilia          |       1,0810       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bratislava         |       1,1127       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bruselj           |       1,1166       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Budimpešta         |       1,0627       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Buenos Aires        |       0,8734       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bukarešta          |       0,9231       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Canberra          |       1,0107       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Carigrad          |       1,0279       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Celovec           |       1,1123       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Cleveland          |       1,0397       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dublin           |       1,1265       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dunaj            |       1,1778       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dusseldorf         |       1,1030       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Haag            |       1,0993       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Hamburg           |       1,1204       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Helsinki          |       1,1156       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kabul            |       1,0644       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kairo            |       0,9464       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kijev            |       0,9980       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kopenhagen         |       1,2277       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Lizbona           |       1,0248       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ljubljana          |       1,0000       |
+----------------------------+--------------------------------+
|London           |       1,0859       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Lyon            |       1,0795       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Madrid           |       1,0868       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Milano           |       1,1152       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Monošter          |       0,9834       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Moskva           |       1,1710       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Munchen           |       1,1407       |
+----------------------------+--------------------------------+
|N'Djamena          |       1,1564       |
+----------------------------+--------------------------------+
|New Delhi          |       0,8856       |
+----------------------------+--------------------------------+
|New York          |       1,0927       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Oslo            |       1,2298       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ottawa           |       0,9839       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Pariz            |       1,1379       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Peking           |       1,1166       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Podgorica          |       0,9954       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Praga            |       1,0039       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Pretoria          |       0,8570       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Priština          |       0,9375       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Rim             |       1,1403       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Riyadh           |       0,9335       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Sarajevo          |       0,8702       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Skopje           |       0,9116       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Sofija           |       0,9612       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Stockholm          |       1,0288       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Strasbourg         |       1,0932       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Šanghaj           |       1,1498       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tbilisi           |       1,0462       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Teheran           |       0,9799       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tel Aviv          |       1,0327       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tirana           |       0,9100       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tokio            |       1,2852       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Trst            |       1,0861       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Varšava           |       0,9457       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Vatikan           |       1,1403       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Vilna            |       0,9569       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Washington         |       1,0589       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Zagreb           |       1,0656       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Zugdidi           |       0,9774       |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ženeva           |       1,2053       |
+----------------------------+--------------------------------+
                               «.
19. člen
Priloga 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 3: Preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|  Kraj  |Veleposlanik|Generalni| Obrambni |  Drugi |Učitelji|
|      |  (%)   | Konzul | ataše ter |  javni |  (%) |
|      |      |  (%)  | obrambni in|uslužbenci|    |
|      |      |     |  vojaški |  (%)  |    |
|      |      |     | predstavnik|     |    |
|      |      |     |   pri  |     |    |
|      |      |     | mednarodni |     |    |
|      |      |     |organizaciji|     |    |
|      |      |     |   (%)  |     |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Ankara   |   90   |     |      |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Atene   |  100   |     |      |  50  | 27,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Berlin   |      |     |   100  |  65  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Beograd  |  110   |     |   90   |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Bern    |  100   |     |      |  55  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Brasilia  |  100   |     |      |  60  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Bratislava |  100   |     |      |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Budimpešta |      |     |   80   |  55  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Buenos   |   95   |     |      |  60  | 32,50 |
|Aires   |      |     |      |     |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Bukarešta |  100   |     |      |  60  |  40  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Bruselj – |  100   |     |   100  |  50  | 27,50 |
|EU     |      |     |      |     |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Canberra  |  100   |     |      |  45  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Carigrad  |      |     |      |  50  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Celovec  |      |     |      |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Cleveland |      |  65  |      |  40  |  20  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Dublin   |  115   |     |      |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Dunaj VP  |  135   |     |   100  |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Dunaj OVSE |  125   |     |   100  |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Düsseldorf |      |     |      |  40  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Gent    |      |     |      |  45  |  45  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Gradec   |      |     |      |  50  |  50  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Haag    |  130   |     |      |  55  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Hamburg  |      |     |      |  55  |  55  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Helsinki  |  110   |     |      |  65  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Kairo   |  110   |     |   90   |  55  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Kijev   |  125   |     |      |  60  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|KObenhavn |  125   |     |      |  60  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Lizbona  |  100   |     |      |  55  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|London   |  160   |     |   130  |  100  | 47,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Lvov    |      |     |      |  55  |  55  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Madrid   |  110   |     |      |  65  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Milano   |      |     |      |  50  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Monošter  |      |  80  |      |     |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Moskva   |  130   |     |   100  |  70  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|München  |      |  75  |      |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|New Delhi |  120   |     |      |  80  |  40  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|New York  |      |  120  |   100  |  100  |  50  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Nottingham |      |     |      |  80  |  80  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Oslo    |      |     |      |  60  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Ottawa   |  120   |     |      |  55  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Pariz   |  150   |     |   100  |  80  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Peking   |  120   |     |   100  |  55  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Podgorica |   90   |     |   80   |  45  | 27,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Praga   |  115   |     |      |  60  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Priština  |  110   |     |      |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Rim    |  160   |     |   120  |  60  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Sarajevo  |  110   |     |   90   |  50  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Skopje   |  115   |     |   90   |  45  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Stockholm |  100   |     |      |  60  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Strasbourg |  100   |     |      |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Szombathely|      |     |      |  50  |  50  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Šanghaj  |      |     |      |  50  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Teheran  |  100   |     |      |  70  | 37,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Tel Aviv  |  120   |     |      |  70  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Tirana   |  100   |     |      |  40  |    |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Tokio   |  130   |     |      |  85  | 42,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Trst    |      |     |      |  45  |  25  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Tuebingen |      |     |      |  55  |  55  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Varšava  |  120   |     |      |  50  | 32,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Vilna   |      |     |      |  50  |  50  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Washington |      |     |   100  |  65  |  35  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Zagreb   |  105   |     |   85   |  40  | 22,50 |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|Ženeva   |  120   |     |      |  60  |  30  |
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
Za delovna mesta do vključno VI. tarifnega razreda se odstotek povračila stroškov za nastanitev ustrezno poviša za največ 10%, če zaposlenemu ne uspe pridobiti ustreznega stanovanja.
Limit za stroške nastanitve začasnega odpravnika poslov v predstavništvu, na katerem ni imenovan rezidenčni veleposlanik, se določi v višini, ki je za 20 odstotnih točk višja od limita, veljavnega za druge javne uslužbence.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini in vrednosti dodatkov, ki so v tej uredbi določeni v nominalni višini, se uporabljajo od 1. januarja 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2010.
21. člen
Limiti za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca na delu v tujini iz priloge 3 te uredbe se uporabljajo za pogodbe o najemu, ki jih javni uslužbenci sklenejo po uveljavitvi te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2010.
Št. 00714-17/2010/5
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-3111-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost