Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2802. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2010, stran 7671.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 18/09, 30/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v evrih|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |     2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   4,231.993|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2,774.246|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2,459.313|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2,285.816|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    80.518|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    92.980|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    314.933|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    67.199|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      776|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |      144|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    140.313|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    106.501|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    15.900|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    15.900|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1,441.846|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    232.561|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   1,209.285|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   4,270.372|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1,267.399|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    367.751|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    55.909|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    726.620|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    13.080|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |    104.039|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1,009.348|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |     2.500|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    690.710|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    93.458|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    222.680|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1,909.650|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1,909.650|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    83.975|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    64.708|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    19.267|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –38.379|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     5.314|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     5.314|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      260|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     5.054|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |finančnih naložb            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |       |
|   |lasti                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     5.314|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    83.123|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    83.123|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    83.123|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –83.123|
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –116.188|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|   |2009                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    116.188|
+------+----------------------------------------+--------------+
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se 5. člen spremeni, tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabljajo za namene določene z zakonom o varstvu pred požarom;
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporablja za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesneževanje okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor (evidentirana v okviru kontov skupine 2400);
3. Omrežnina za kanalizacijo in čistilne naprave, se uporablja za investicijsko vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav (javna infrasruktura);
4. Drugi namenski prihodki proračuna.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se prvi stavek prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč se za leto 2010 dodatno oblikuje v skupni višini 21.507,72 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost