Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010, stran 7612.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
---------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontovProračun       leta 2010
---------------------------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       16.651.838
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            11.505.116
 70  DAVČNI PRIHODKI                9.949.220
    700 Davki na dohodek in dobiček        8.648.220
    703 Davki na premoženje             643.000
    704 Domači davki na blago in storitve      658.000
 71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.555.896
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od      756.542
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             17.000
    712 Denarne kazni                 65.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     80.000
    714 Drugi nedavčni prihodki           637.354
 72  KAPITALSKI PRIHODKI               870.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    600.000
    722 Prihodki od prodaje zemlj. in        270.000
    nematerialnega premoženja
 73  PREJETE DONACIJE                 19.400
    730 Prejete donacije iz domačih virov       19.400
 74  TRANSFERNI PRIHODKI              4.257.322
    740 Transferni prihodki iz drugih       1.398.569
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna    2.858.753
    iz sredstev pror. EU
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         17.352.847
 40  TEKOČI ODHODKI                 3.363.510
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      849.366
    401 Prispevki delodajalcev za socialno      136.033
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve        2.236.511
    403 Plačila domačih obresti           128.600
    409 Rezerve                    13.000
 41  TEKOČI TRANSFERI                6.949.628
    410 Subvencije                  432.551
    411 Transferi posameznikom in         2.769.100
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam     818.095
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       2.929.882
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI             6.117.094
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     6.117.094
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             922.615
    431 Investicijski transferi pravnim in      383.984
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim     538.631
    uporabnikom
 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)       -701.009
---------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA        0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
    750 Prejeta vračila danih posojil           0
    751 Prodaja kapitalskih deležev            0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije          0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
    DEL.
    440 Dana posojila                   0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in          0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v         0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premož. v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
---------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)                500.000
 50  ZADOLŽEVANJE 500.000
    500 Domače zadolževanje             500.000
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              576.500
 55  ODPLAČILA DOLGA                 576.500
    550 Odplačila domačega dolga           576.500
 IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV.    -777.509
    + VII. - II. - V. - VIII.)
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          -76.500
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)      701.009
---------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12       777.509
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo           777.509
---------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2010.
Št. 410-421/2009
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost