Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2803. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina, stran 7672.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste plakatnih mest, način uporabe plakatnih mest, plakatiranje zunaj plakatnih mest ter postavljanje stojnic in transparentov v času volilne kampanje na območju Občine Tišina za volitve poslancev državnega zbora, poslancev v evropski parlament, predsednika republike, župana in članov občinskega sveta.
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo kampanje za referendum.
2. PLAKATNA MESTA
2. člen
Občina Tišina (v nadaljevanju: Občina) mora vsem organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) zagotoviti brezplačna plakatna mesta za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Občina lahko zagotovi dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu.
Organizatorji lahko izvajajo plakatiranje zunaj plakatnih mest ob upoštevanju pogojev iz 11. člena tega odloka.
3. člen
Za čas volilne in referendumske kampanje je na območju Občine dovoljeno brezplačno plakatiranje na vseh javnih plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator lahko namesti po en plakat v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
V primeru izkazanega interesa organizatorjev občina lahko določi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
3. POSTOPEK RAZDELITVE BEZPLAČNIH IN DODATNIH PLAKATNIH MEST
5. člen
Občina mora najkasneje šestdeset dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma petindvajset dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.
6. člen
Pri razdelitvi brezplačnih plakatnih mest se upošteva načelo enakopravnosti pri nameščanju plakatov na plakatna mesta, ne glede na to, kako veliko stranko oziroma listo predstavlja posamezen organizator.
7. člen
Pri dodeljevanju dodatnih plakatnih mest mora Občina upoštevati načelo enakopravnosti med organizatorji, ki so izkazali interes po dodatnih plakatnih mestih.
4. PLAKATIRANJE ZUNAJ PLAKATNIH MEST
8. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani, sicer jih odstrani lastnik oziroma upravljavec na stroške organizatorja.
Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati občinske takse.
Plakati zunaj plakatnih mest se med seboj ne smejo prekrivati in morajo biti oddaljeni eden od drugega najmanj 5 m.
Namestitev in odstranitev plakatnih mest zunaj obstoječih plakatnih mest izvede organizator na lastne stroške.
5. POSTAVITEV STOJNIC IN TRANPARENTOV
9. člen
Stojnice na lastne stroške postavijo in odstranijo organizatorji volilne kampanje. Pogoji za postavitev stojnice:
- soglasje lastnika zemljišča,
- da je za stojnico dovolj prostora in
- da ne ovira prometa.
10. člen
Nameščanje transparentov je dovoljeno:
- na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste,
- na javnih površinah kot mali samostojno stoječi panoji (do vključno 2 m2),
- na javnih površinah kot veliki samostojno stoječi panoji (nad 2 m2n - veleplakat),
- na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.
Nameščanje transparentov je na javnih površinah dovoljeno s soglasjem občine.
11. člen
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Nepravilno nameščeni plakati, stojnice in transparenti se odstranijo na stroške organizatorja nepravilno nameščenega plakata, stojnice in transparenta.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate, postavljanje stojnic in transparentov.
12. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po glasovanju poskrbeti za odstranitev svojih plakatov in drugih oglaševalskih vsebin.
Medobčinska inšpekcija in redar lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 16. členom tega odloka. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
6. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
7. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 700 € se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki:
- preleplja ali uničuje plakate, stojnice in transparente drugega organizatorja volilne kampanje,
- plakatira, postavlja stojnice in transparente v času volilnega molka,
- ne odstrani plakatov in drugih volilnih oglaševalskih vsebin najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
Z globo 150 € se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 150 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, stojnice ali transparente, ki so bili nameščeni v skladu z določbami tega odloka, ali lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka.
8. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 84/06).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost