Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2782. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj, stran 7636.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet in za volitve župana v Občini Črnomelj.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana morajo v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam oziroma kandidatu so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna, v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost