Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2794. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža, stran 7666.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in v skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09) je Občinski svet Občine Straža na 27. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža (v nadaljevanju: pravilnik) se za vsa pokopališča v Občini Straža (v nadaljevanju: pokopališče) določa:
- upravljanje pokopališča,
- pokopališki okoliš,
- ureditev pokopališča,
- ureditev grobov,
- polaganje cvetja in postavljanje sveč,
- vzdrževanje pokopališča in grobov,
- oddajanje grobov v najem,
- uporabo mrliške vežice,
- pogrebne svečanosti,
- pokopališko evidenco.
2. člen
Upravljavec vseh pokopališč v občini je Občina Straža.
3. člen
V Občini Straža so naslednja pokopališča:
- Pokopališče Drganja sela
- Pokopališče Gaj
- Pokopališče Vavta vas
- Pokopališče Zalog
- Pokopališče Zavrtnica.
Pokopališča imajo pokopališki okoliš, z območja katerega se praviloma pokopavajo umrli iz Občine Straža.
II. UREDITEV POKOPALIŠČA
4. člen
Ureditev pokopališč je opredeljena z ureditvenim načrtom. Iz arhitektonsko zazidalne situacije je razvidno območje pokopališč, delitev grobnih polj, glavne komunikacije, komunalni priključki in hortikulturna ureditev pokopališč. Postavitev grobnih polj je razvidna iz projekta »Vzpostavitev prostorskega sistema za upravljanje s pokopališči«.
5. člen
Pokopališče je razdeljeno na grobove. Vsak grob ima svojo številko, ki je vnesena v najemo pogodbo.
6. člen
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču Drganja sela, Gaj, Zalog in Zavrtnica ter Vavta vas - stari del:
- Enojni grob - širina do vključno 1 m
- Družinski grob - širina od 1 m do vključno 2 m
- Rodbinski grob - širina nad 2 m.
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču Vavta vas - novi del:
- Družinski grob
- Žarni grob.
V primeru žarnega pokopa v klasičen grob se ureditev groba in najemna pogodba nanaša kot na klasičen grob.
Poleg klasičnih in žarnih grobov je na pokopališču Vavta vas še prostor namenjen raztrosu pepela, kjer se imena pokojnih na njihovo željo ali željo svojcev vpišejo na posebno skupinsko obeležje, prostor za anonimno pokopavanje, ter prostor za skupinski pokop ob nesrečah večjih razsežnosti.
7. člen
Grobovi se odpirajo po vrstnem redu. Ob prijavi pokopa se najemniku dodeli en grob. Na željo najemnika se mu lahko dodeli še dodaten grob, za katerega se plača ekonomska cena, enaka otvoritvi novega groba, in sklene najemna pogodba.
III. UREDITEV GROBOV
8. člen
Po izvedenem pokopu je najemnik dolžan poskrbeti za prvo ureditev groba najpozneje treh tednih, dokončno ureditev pa v dvanajstih mesecih. Najemnik uredi grob sam ali pa za ureditev pooblasti pristojno službo na stroške najemnika. Pri tem se mora ravnati po določilih tega pravilnika.
Prvo ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
- odstranitev ostankov cvetja,
- ureditev gomile, odvoz odvečne zemlje,
- položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pri izkopu jame (velja za Vavta vas - novi del),
- postavitev začasnega obeležja.
Dokončno ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
- postavitev trajnega obeležja (spomenika),
- položitev betonskih plošč, ki so bile odstranjene ob pokopu (velja za Vavta vas - novi del).
Na pokopališčih se določi prostor, kjer se odlaga odvečna zemlja in ostali odpadki, ki nastajajo pri izgradnji grobov.
9. člen
Pred dokončno ureditvijo groba in postavitvijo spomenika mora najemnik groba pri upravljavcu pokopališča vložiti predlog za ureditev groba s skico ureditve. V ta namen poda najemnik vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na sedežu Občine Straža in na spletni strani občine. Pristojni organ Občine Straža pregleda predlog za ureditev groba, ga potrdi, zavrne ali poda predlog za spremembo.
10. člen
Za dokončno ureditev groba poskrbi najemnik na svoje stroške.
Za pokopališče Drganja sela, Gaj, Zalog in Zavrtnica ter Vavta vas - stari del velja:
- Ureditev groba se izvede na krajevno običajen način s postavitvijo okvirja in nagrobnika v mejah groba. Nagrobnik je lahko pokončen ali ležeč in je lahko izdelan iz naravnega kamna, lesa ali kovine. Biti mora zasnovan na ustrezni oblikovalni ravni in primerno tehnično izveden. S tem je mišljena tako oblika nagrobnika kot tudi obdelava površine oziroma vpis besedila. Grobo se lahko hortikulturno uredi po želji najemnika, vendar pa ni dovoljeno saditi dreves, grmovnic ali trajnic, ki zrastejo v višino več kot 1m.
Za pokopališče Vavta vas - novi del velja:
- Klasični grob ureja najemnik groba na površini 120x90 cm med betonskimi ploščami, neposredno ob nagrobniku. Nagrobnik je lahko iz naravnega kamna, lesa ali kovine, je pokončen in postavljen na betonski temelj, ki pa ne sme biti viden. Nagrobnik je lahko visok 60-80 cm, dolg 40-60 cm in širok 8-15 cm. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih znakov med grobovi (pregrade, živa meja …) ni dovoljeno. Znotraj betonskih plošč lahko najemnik uredi prostor za odlaganje sveč in/ali cvetja, ali pa ga hortikulturno uredi. Zasaditev je dovoljena le z rastlinami, ki v višino ne zrastejo več kot 0,50 m in ne segajo preko meja groba. Preostali del groba zunaj območja betonskih plošč je zatravljen.
- Žarni grob ureja najemnik groba na površini 130x60 cm. Nagrobna plošča je ležeča, širine 50 cm, dolžine 50 cm in višine 5-10 cm, ter položena pod kotom 10° neposredno nad vkopano žarno nišo. Postavljanje okvirjev, robnikov ali razmejevalnih znakov med grobovi (pregrade, živa meja, plošče) ni dovoljeno. Levo in desno od nagrobne plošče je v dimenziji 40x40 cm na betonskih ploščah predviden prostor za postavljanje sveč in cvetja. Preostali del groba zunaj območja betonskih plošč je zatravljen.
Zatravljeni del grobov kakor tudi živo mejo, ki ločuje posamezne vrste žarnih grobov, ureja in vzdržuje s strani upravljavca izbrana vzdrževalna služba.
11. člen
Črke oziroma napisi na nagrobnih ploščah so lahko vklesani, izklesani, kovinski ali plastični. Napisi ne smejo biti žaljivi. Izvedba napisa mora biti natančno razvidna v predlogu za ureditev groba, kjer mora biti navedeno besedilo napisa in tip črk ter način njihove obdelave.
Če izvajalec javne službe ugotovi, da najemnik groba ni ravnal v skladu s pravilnikom, ga pismeno pozove, da stanje popravi ali odpravi. Če tega ne stori v 30-ih dneh po vročitvi poziva, upravljavec odstrani nagrobnik na stroške najemnika in najemnika obvesti, naj nagrobnik prevzame. Če najemnik groba nagrobnika v 30-ih dneh ne prevzame, upravljavec pokopališča nagrobnik proda, izkupiček od prodaje pa nameni za vzdrževanje pokopališča.
IV. POLAGANJE CVETJA IN POSTAVLJANJE SVEČ
12. člen
Cvetje se polaga v posodo - vazo, ki mora biti postavljena na območju groba oziroma znotraj prostora, ki ga vzdržuje najemnik. Vaza je lahko iz naravnega kamna, steklena, kovinska, plastična ali iz drugega primernega materiala.
13. člen
Sveče se postavljajo in prižigajo na območju groba oziroma znotraj prostora, ki ga vzdržuje najemnik. Postavitev sveč ne sme ovirati vzdrževalne službe pri vzdrževanju zatravljenih površin.
V. VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN GROBOV
14. člen
Pokopališče, mrliško vežico, komunalne naprave, parkirne prostore in drugo funkcionalno zemljišče pokopališča ureja in vzdržuje s strani upravljavca izbrana vzdrževalna služba. Grobove vzdržujejo najemniki grobov sami ali pa za vzdrževanje pooblasti pristojno službo na stroške najemnika.
15. člen
Celotno območje pokopališča se mora redno vzdrževati. Pri tem se morajo upoštevati naslednji minimalni normativi:
- praznjenje zabojnika za ostanke sveč: dvakrat mesečno oziroma po potrebi,
- praznjenje zabojnika za ostale odpadke: enkrat tedensko oziroma po potrebi,
- košnja trave: petkrat letno oziroma po potrebi,
- obrezovanje žive meje: enkrat letno,
- obrezovanje drevja: enkrat letno,
- škropljenje plevela: po potrebi
- čiščenje poti med grobovi: po potrebi,
- pranje asfaltnih in tlakovanih površin: enkrat letno,
- čiščenje snega na parkirišču in na dostopni poti do mrliške vežice se izvede, ko snežna odeja presega višino 20 cm.
16. člen
Pri izkopu groba je dovoljeno začasno odlaganje zemlje na sosednje grobove, vendar jih mora izvajalec pogrebne službe zaščititi, da jih ne poškoduje ali umaže. V primeru poškodb sosednjega groba mora povzročitelj obvestiti najemnika poškodovanega groba v treh dneh po nastali poškodbi. Povzročitelj poškodb mora popraviti poškodbe sosednjega groba v dogovoru z oškodovancem, najkasneje pa v roku enega meseca. V primeru, da se sosednji grob samo umaže, ga mora takoj oprati.
VI. ODDAJANJE GROBOV V NAJEM
17. člen
Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku ob prijavi pokopa. O najemu skleneta upravljavec pokopališča in najemnik najemno pogodbo v pisni obliki in v skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09; v nadaljevanju: Odlok). Grob se odda v najem najmanj za 10 let oziroma najmanj za čas mirovalne dobe.
18. člen
Ob podpisu pogodbe o najemu groba najemnik plača stroške otvoritve groba, ki vključujejo tudi najemnino za tekoče koledarsko leto. V naslednjih letih najemnik plačuje najemnino po računih, ki mu jih izstavi upravljavec pokopališča.
Otvoritev groba in najemnina za grob se zaračunava po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
19. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi najemno pogodbo v primeru:
- da najemnik ne poravna najemnine v 30 dneh po pismenem opominu, da najemnine ni plačal v zakonitem roku,
- da najemnik ne vzdržuje groba v skladu z določili odloka in tega pravilnika in je bil na to predhodno pismeno opozorjen. Šteje se, da grob ni vzdrževan, kadar je tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča ali nagrobna obeležja ogrožajo varnost obiskovalcev pokopališča.
Po razveljavitvi pogodbe se šteje grob za opuščen in ga lahko upravljavec po preteku mirovalne dobe odda drugemu najemniku.
20. člen
Najemnik lahko najemno pogodbo prekine in najemno pravico prenese na novega najemnika. V ta namen morata stari najemnik podpisati izjavo o odpovedi pravici do najema groba, novi najemnik pa izjavo da sprejema obveznosti, ki nastanejo z najemom. Z novim najemnikom se sklene nova najemna pogodba.
21. člen
V primeru razveljavitve najemne pogodbe ali v primeru da najemnik pogodbe ne želi podaljšati, mora najemnik po prekinitvi pogodbe odstraniti z groba vso opremo. Če tega ne stori v 30-ih dneh po vročitvi poziva, upravljavec odstrani nagrobnik na stroške najemnika in najemnika obvesti, naj nagrobnik prevzame. Če najemnik groba odstranjene opreme v 30-ih dneh ne prevzame, upravljavec pokopališča nagrobnik proda, izkupiček od prodaje pa nameni za vzdrževanje pokopališča.
VII. UPORABA MRLIŠKE VEŽICE
22. člen
Na pokopališču Vavta vas se nahaja mrliška vežica, ki je na voljo za vse pokopališke okoliše v Občini Straža.
23. člen
Mrliška vežica je za svojce pokojnih in obiskovalce odprta glede na želje in potrebe svojcev.
Priporočen čas odprtja je:
- v poletnem času: od 9. do 21. ure,
- v zimskem času: od 9. do 19. ure.
24. člen
Naročnik pogreba se z upravljavcem dogovori za čas uporabe mrliške vežice. Uporaba mrliške vežice je omejena na največ tri dni.
25. člen
Za uporabo mrliške vežice najemnik plača najemnino po veljavnem ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža. Najemnina se zaračuna dnevno za vsak koledarski dan uporabe, ne glede na to, koliko ur dnevno je najemnik imel vežico v uporabi.
26. člen
Mrliško vežico se uporablja s pieteto do pokojnika.
Naročnik odgovarja za pravilno uporabo mrliške vežice in prostorov za svojce v času najema. V primeru poškodovanja inventarja ali objekta je za poškodbe tudi materialno odgovoren.
V mrliški vežici obiskovalcem ni dovoljeno prižiganje sveč.
VIII. POGREBNE SVEČANOSTI
27. člen
Pogrebne svečanosti se izvajajo v skladu z določili Odloka. Izvajalec javne službe pogrebne dejavnosti izdela več možnih načinov izvedbe pogrebnih svečanosti.
IX. POKOPALIŠKE EVIDENCE
28. člen
Upravljavec pokopališč vodi naslednje evidence:
- ureditveni načrt pokopališč,
- kataster pokopališč,
- kataster grobov,
- knjigo pokopov s podatki o umrlih,
- evidenco najemnih pogodb,
- evidenco plačil najemnin.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ta pravilnik mora biti stalno na vpogled na oglasni deski pokopališča.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35401-2/2010-3
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost