Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2775. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009, stran 7612.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. seji dne 17. 6. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje        EUR
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   Prihodki skupaj            12.189.084,69
II.   Odhodki skupaj             13.911.335,81
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)    1.722.251,12
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in          0
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje             0
    kapitalskih deležev
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje              2.200.000,00
VIII.  Odplačila dolga              304.045,77
IX.   Povečanje sredstev na računih       173.703,11
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)     1.895.954,23
XI.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-   1.722.251,12
    IX.)
    Stanje sredstev na računih 31.12.     670.518,00
------------------------------------------------------------
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-229/2009
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost