Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2783. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Medicinski center Divača« v Divači, stran 7637.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je župan Občine Divača dne 18. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski center Divača« v Divači
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski center Divača« v Divači (v nadaljevanju OPPN);
- predmet in programska izhodišča OPPN;
- območje OPPN;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti za načrtovane prostorske ureditve;
- obveznosti v zvezi s financiranjem;
- določitev objave.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)
(1) Investitorja: DBS LEASING d.o.o. in BKS d.o.o. sta na Občino Divača podala pobudo za postavitev »medicinskega centra Divača« na zemljišču parc. št. 701, 698/1, 698/2 in 1043/17, k.o. Divača.
(2) Območje parc. št. 701, 698/1 in 698/2, k.o. Divača, je v veljavnih prostorskih aktih Občine Divača opredeljeno kot poselitveno območje, namenjeno gradnji. Zemljišče parc. št. 1043/17, k.o. Divača, je v naravi regionalna cesta R1-205, Divača-Lokev-Lipica, od koder je mogoč neposreden dostop na zemljišče z načrtovano gradnjo.
(3) Zaradi specifične programske vsebine in zasnove načrtovane gradnje je potrebno za to območje izdelati OPPN.
(4) OPPN se izdela na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer ZPNačrt ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge kot so navedene v 56. členu ZPNačrt.
(5) Predmetni OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je predvidena novogradnja »medicinskega centra Divača« v Divači.
(2) Predvidena novogradnja bo vključevala 5 manjših objektov - A, B, C, D, E in 1 daljši objekt - lamela. 3 objekti (B, D in E) bodo etažnosti K+P+2+M, 2 objekta (A in C) bosta etažnosti P+2+M, lamela bo etažnosti K+P+3.
Načrtovana pozidava območja bo vključevala:
- A. dom za ostarele,
- B. zdravstveni dom s programom obstoječega zdravstvenega doma v Divači,
- C. objekt oskrbovanih stanovanj,
- D. hotel s 50 sobami in poslovni prostor za trgovsko dejavnost v pritličju,
- E. objekt fizioterapije s prostorom za fitnes in trgovino z medicinskimi pripomočki ter
- L. medicinski center.
V pozidavi celotnega območja bo poudarek na objektu lamela (L), poimenovan medicinski center, ki bo vseboval: specialistične ambulante, oskrbovano dejavnost v fazi kurative po specialističnih posegih, operacijski blok, lekarno, predavalnico …
4. člen
(območje OPPN)
(1) V ureditveno območje OPPN so vključene naslednje zemljiške parc. št. 701, 698/1, 698/2 in 1043/17, k.o. Divača.
(2) Celotno območje, za katerega je predvidena izdelava OPPN, meri 15.876,00 m².
(3) Ureditveno območje OPPN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(Strokovne rešitve za načrtovano prostorsko ureditev ter ostale strokovne podlage se pridobijo v času postopka, financirata jih investitorja. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati izhodišča planskih aktov Občine Divača in smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt in sicer po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------------+----------------+-------------+
|      Dejanje      |  Nosilec   |   Rok   |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|1  |začetek – sklep o     |župan      |junij 2010  |
|  |pripravi         |        |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|2  |pridobitev obvestila   |izdelovalec   |julij 2010  |
|  |Ministrstva za okolje in |OPPN      |(30 dni)   |
|  |prostor, Direktorata za  |        |       |
|  |okolje o izvedbi celovite |        |       |
|  |presoje vplivov na okolje |        |       |
|  |(v nadaljevanju: CPVO)  |        |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|3  |priprava osnutka OPPN   |izdelovalec   |julij 2010  |
|  |             |OPPN      |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|4  |pridobivanje smernic   |izdelovalec   |avgust 2010 |
|  |             |OPPN      |(30 dni)   |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|5  |izdelava CPVO, okoljsko  |izvajalec CPVO |do javne   |
|  |poročilo         |        |razgrnitve  |
|  |             |        |(oktober   |
|  |             |        |2010)    |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|6  |priprava dopolnjenega   |izdelovalec   |september  |
|  |osnutka OPPN       |OPPN      |2010     |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|7  |javna razgrnitev in javna |občina,     |oktober 2010 |
|  |obravnava         |izdelovalec   |(30 dni)   |
|  |             |OPPN      |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|8  |opredelitev občine do   |občina,     |november 2010|
|  |stališč,         |izdelovalec   |       |
|  |pripomb in predlogov   |OPPN      |       |
|  |javnosti         |        |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|9  |priprava predloga OPPN  |izdelovalec   |november 2010|
|  |             |OPPN      |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|10 |pridobivanje mnenj    |izdelovalec   |december 2010|
|  |             |OPPN      |(30 dni)   |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
|11 |sprejem odloka o OPPN ter |občinski svet, |januar 2011 |
|  |objava v uradnem glasilu |občina     |       |
+----+--------------------------+----------------+-------------+
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti za načrtovane prostorske ureditve)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k načrtovani prostorski ureditvi, so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za področje poselitve)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za CPVO)
- Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave)
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje varstva kulturne dediščine)
- Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje cest)
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje cest)
- Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)
- Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (za področje železnic)
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za načrtovanje in preventivne dejavnosti, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
- Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Partizanska cesta 47, 6210 Sežana (za področje elektro omrežja)
- Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana (za ravnanje s komunalnimi odpadki)
- Kraški vodovod d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (za področje oskrbe z vodo in področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
- Telekom Slovenije d.d., Območje Koper, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (za področje telekomunikacij)
- Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z zemeljskim plinom).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN in izdelavo OPPN zagotavljata investitorja: BKS d.o.o., 2. Prekomorske brigade 56, 6000 Koper, in DBS Leasing d.o.o., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana.
9. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0005/2010-2
Divača, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost