Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2821. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)
2822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C)
2823. Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2824. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vitranc 2 v Kranjski Gori
2859. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače

Sklepi

2825. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Kuala Lumpurju
2826. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Caltanissetti

MINISTRSTVA

2827. Pravila gasilske službe
2828. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2010
2856. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
2857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
2858. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

USTAVNO SODIŠČE

2829. Odločba o razveljavitvi 27. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2830. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš
2831. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
2832. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica
2833. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica
2834. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2835. Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2010 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2836. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2837. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

OBČINE

Črnomelj

2838. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

Horjul

2839. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Horjul

Hrpelje-Kozina

2840. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
2841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje
2842. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hrpelje
2843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
2844. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina

Jesenice

2845. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
2846. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
2847. Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

2848. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010

Kranj

2849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Kuzma

2850. Spremembe Statuta Občine Kuzma
2851. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kuzma
2852. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2853. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Mežica

2854. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica
2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica

POPRAVKI

2860. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela

Ministrstvo za zunanje zadeve

67. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz okvirnega posojila Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o denarnem prispevku za program Investment Compact za Jugovzhodno Evropo za leti 2009 in 2010
70. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Nacionalno geoprostorsko obveščevalno agencijo Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike o izmenjavi geoprostorskih obveščevalnih podatkov in sodelovanju pri tem
71. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi
72. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi
73. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo
74. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju

Popravki

65. Šesti zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti