Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2836. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 7786.

Na podlagi prvega odstavka 71. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
- Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
- Združenje delodajalcev Slovenije in
- Zadružna zveza Slovenije
ter
kot predstavnik delojemalcev:
- Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2010)
Najnižje osnovne plače za mesec julij 2010 se zaradi predvidene inflacije v letu 2010 povečajo za 1,3% in znašajo:
+-------------------+---------------------+--------------------+
| Tarifni razred  | Mesečni znesek (€) | Znesek na uro (€) |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     I     |    450,66    |    2,59    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    II     |    490,68    |    2,82    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    III    |    544,62    |    3,13    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    IV     |    600,30    |    3,45    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|     V     |    671,64    |    3,86    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VI     |    793,44    |    4,56    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VII    |    892,62    |    5,13    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    VIII    |    1.054,44   |    6,06    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    IX     |    1.254,54   |    7,21    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
2. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2010)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar-december 2010 v primerjavi z obdobjem januar-december 2009 presegla 1,3 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2011 povečajo za razliko med 1,3 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar-december 2010 v primerjavi z obdobjem januar-december 2009 nižja od 1,3 odstotka, se razlika med dejansko povprečno letno inflacijo in 1,3 odstotka, upošteva pri naslednji uskladitvi najnižjih osnovnih plač.
3. člen
Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 4,15 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 3,69 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu zgornji znesek, ki ga za ta primer določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(2) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela znaša 70% cene javnega prevoza.
(2) V primeru, da javnega prevoza ni možno uporabljati pripada delavcu nadomestilo v višini 0,15 € za vsak polni kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
(3) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
- če službeno potovanje traja nad 6-8 ur in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2 uri po končanem delovnem času (6,12 €),
- če službeno potovanje traja nad 8-12 ur (9,00 €),
- če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini (18,00 €).
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba Vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(4) Službeno potovanje v tujini
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
(5) Terenski dodatek
(1) Terenski dodatek se izplačuje v višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
4. člen
Drugi osebni prejemki
(1) Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2010 znaša 734,15 €.
(2) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada
za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 460 €,
za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 689 €,
za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €,
za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €.
Izplačili jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se izključujeta.
Delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev in se ne upokoji, do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu ni upravičen.
(3) Solidarnostna pomoč
(1) Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
- smrti delavca                    1600 €
- smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana     800 €.
(4) Odpravnina ob upokojitvi
Višina odpravnine ob upokojitvi znaša 3050 € oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
5. člen
Prehodna in končna določba
Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 7. 2010 dalje.
Tarifna priloga velja in se uporablja do 31. 1. 2011.
Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije se uporabljajo do 31. 1. 2011.
Ljubljana, dne 23. junija 2010
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Predsednik
Iztok Bricl l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
 
Sindikat Kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.
 
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 6. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005/18 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 42/06) pod zaporedno številko 2/5.

AAA Zlata odličnost