Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2823. Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B), stran 7744.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2010.
Št. 003-02-6/2010-10
Ljubljana, dne 21. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-B)
1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena za dosedanjo četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»- 8. junij, dan Primoža Trubarja«.
Dosedanje peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja.
V drugem odstavku se za besedama »razen praznikov« doda besedilo »dan Primoža Trubarja,«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-07/09-1/16
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EPA 495-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost