Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, stran 7848.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in prvega odstavka 14. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1. člen
V Pravilniku o pogojih za zagotavljanje krme (Uradni list RS, št. 101/06, 70/07, 10/09 in 44/09) se v prvem odstavku 1. člena druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- nezaželene snovi v krmi v skladu z Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/6/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega Parlamenta in Sveta glede živega srebra, prostega gosipola, nitritov in Mowrah, Bassia, Madhuca (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/32/ES);«.
2. člen
V Prilogi 1 se 1. točka s pripadajočim besedilom spremeni tako, da se glasi:
+--------------+-------------------------------------+---------+
|»1. Arzen (5) |Posamična krmila, razen:       |    2|
|(16)     |– moke, pridobljene iz trave,    |     |
|       |posušene lucerne in posušene detelje,|    4|
|       |ter posušenih pesnih rezancev in   |  4 (6)|
|       |posušenih melasiranih pesnih     |    10|
|       |rezancev,              |    15|
|       |– luščin palmovih jeder,       |    20|
|       |– fosfatov in apnenčastih morskih  |  25 (6)|
|       |alg,                 |  40 (6)|
|       |– kalcijevega karbonata,       |    50|
|       |– magnezijevega oksida,       |    30|
|       |– krme, pridobljene iz predelave rib |    50|
|       |ali drugih morskih živali,      |   100|
|       |– moke iz morske trave in posamičnih |    2|
|       |krmil, pridobljenih iz morske trave. |  10 (6)|
|       |Železovi delci, ki se uporabljajo kot|    4|
|       |markerji.              |    12|
|       |Krmni dodatki, ki spadajo v     |     |
|       |funkcionalno skupino elementov v   |     |
|       |sledovih, razen:           |     |
|       |– bakrovega sulfata pentahidrata in |     |
|       |bakrovega karbonata,         |     |
|       |– cinkovega oksida, manganovega   |     |
|       |oksida in bakrovega oksida.     |     |
|       |Popolne krmne mešanice, razen:    |     |
|       |– popolnih krmnih mešanic za ribe in |     |
|       |popolnih krmnih mešanic za kožuharje.|     |
|       |Dopolnilne krmne mešanice, razen:  |     |
|       |– mineralnih krmnih mešanic.     |     |
+--------------+-------------------------------------+---------+
                               «.
4. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+--------------+-------------------------------------+---------+
|»4. Živo   |Posamična krmila, razen:       |   0,1|
|srebro (18)  |– krme, proizvedene iz rib ali s   |   0,5|
|(19)     |predelavo rib ali drugih morskih   |   0,3|
|       |živali,               |   0,1|
|       |– kalcijevega karbonata. Krmne    |   0,2|
|       |mešanice (dopolnilne in popolne),  |   0,2|
|       |razen:                |   0,3|
|       |– mineralnih krmnih mešanic,     |     |
|       |– krmnih mešanic za ribe,      |     |
|       |– krmnih mešanic za pse, mačke in  |     |
|       |kožuharje.              |     |
+--------------+-------------------------------------+---------+
                               «.
5. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+----------------+-----------------------------------+-------------------+
|»5. Nitriti   |Posamična krmila, razen:      |15 (izraženi kot  |
|        |– ribje moke,           |natrijev nitrit)  |
|        |– silaže.             |30 (izraženi kot  |
|        |Popolne krmne mešanice, razen:   |natrijev nitrit)  |
|        |– popolnih krmnih mešanic za pse  |–         |
|        |in mačke z vsebnostjo vlage, ki  |15 (izraženi kot  |
|        |presega 20%.            |natrijev nitrit)  |
|        |                  |          |
|        |                  |–         |
+----------------+-----------------------------------+-------------------+
                                    «.
9. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+--------------+-------------------------------------+---------+
|»9. Prosti  |Posamična krmila, razen:       |    20|
|gosipol    |– semen bombaževca,         |   5000|
|       |– pogač bombaževca in moke iz    |   1200|
|       |bombaževca.             |    20|
|       |Popolne krmne mešanice, razen:    |   500|
|       |– popolnih krmnih mešanic za odraslo |   300|
|       |govedo,               |   100|
|       |– popolnih krmnih mešanic za ovce  |    60|
|       |(razen jagnjet) in koze (razen    |     |
|       |kozličkov),             |     |
|       |– popolnih krmnih mešanic za     |     |
|       |perutnino (razen kokoši nesnic) in  |     |
|       |teleta,               |     |
|       |– popolnih krmnih mešanic za kunce, |     |
|       |jagnjeta, kozličke in prašiče (razen |     |
|       |pujskov).              |     |
+--------------+-------------------------------------+---------+
                               «.
10. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+---------------+------------------------------------+---------+
|»10. Teobromin |Popolne krmne mešanice, razen:   |   300|
|        |– popolnih krmnih mešanic za    |   200|
|        |prašiče,              |    50|
|        |– popolnih krmnih mešanic za pse,  |     |
|        |kunce, konje in kožuharje.     |     |
+---------------+------------------------------------+---------+
                               «.
14. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+--------------------------------------+-------------+---------+
|»14. Semena plevelov in nezmleto ter |Vsa krma   |   3000|
|nestrto sadje, ki vsebuje alkaloide, |       |     |
|glukozide ali druge toksične snovi,  |       |   1000|
|samostojne ali v kombinaciji, vključno|       |     |
|z                   |       |     |
|Datura sp.              |       |     |
+--------------------------------------+-------------+---------+
                               «.
15. točka s pripadajočim besedilom se spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------------+-------------+--------+
|»15. Semena in lupine Ricinus communis |Vsa krma   |   10|
|L., Croton tiglium L. in Abrus     |       |    |
|precatorius L. ter proizvodi, ki    |       |    |
|izhajajo iz njihove predelave (17),  |       |    |
|ločeno ali v kombinaciji.       |       |    |
+---------------------------------------+-------------+--------+
                               «.
32. in 34. točki se črtata.
Dodajo se opombe 16, 17, 18 in 19, ki se glasijo:
»(16) Maksimalna vrednost se nanaša na analitično določitev arzena, pri čemer se ekstrakcija izvaja 30 minut pri vrelišču v dušikovi kislini (5-odstotni masni delež). Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, če se lahko dokaže, da ima uporabljen postopek enakovredni učinek ekstrakcije.
(17) Če je določljivo z analitično mikroskopijo.
(18) Maksimalne vrednosti se nanašajo na skupno živo srebro.
(19) Maksimalna vrednost se nanaša na analitično določitev živega srebra, pri čemer se ekstrakcija izvaja 30 minut pri vrelišču v dušikovi kislini (5-odstotni masni delež). Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, če se lahko dokaže, da ima uporabljen postopek enakovredni učinek ekstrakcije.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 17. junija 2010
EVA 2010-2311-0010
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost