Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2844. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina, stran 7812.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 - odločba US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina
1.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas le v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo delno povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2010
Hrpelje, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost