Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje, stran 7809.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se potrdi Program opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje (skrajšano: program opremljanja) in na njegovi podlagi določijo pogoji, elementi in način izračuna komunalnega prispevka za območje individualne stanovanjske zazidave na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje (skrajšano: območje stavbnih zemljišč), ki se bo urejalo skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Sežana za območje občine Hrpelje - Kozina (Uradne objave PN, št. 28/91; Uradni list RS, št. 22/95, 102/05).
(2) S programom opremljanja, ki ga je izdelal Inženirski biro Koper, Dušan Ivančič, s.p., pod številko projekta IBK 04/10, v aprilu 2010, je za območje stavbnih zemljišč določena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati. Za predvideno komunalno opremo so v programu opremljanja določene tudi podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
2. člen
(1) Stavbna zemljišča so v lasti zasebne družbe in fizične osebe (skrajšano: investitor), ki sta izrazila namero, da nepremičninskemu trgu ponudita 15 komunalno opremljenih zemljišč namenjenih izradnji individualnih stanovanjskih stavb.
(2) Opremljanje območja stavbnih zemljišč s predvideno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo se izvaja na podlagi programa opremljanja iz prejšnje točke tega odloka.
(3) Program opremljanja je bil izdelan na podlagi projektne dokumentacije: PGD, Novogradnja komunalne infrastrukture na parcelah št. 186, 187/1, 187/2, 187/3 in 198, vse k.o. Hrpelje, št. projekta 081-07, ki ga je izdelala družba Studio Naris d.o.o., v aprilu 2010, ter PGD, Novogradnja komunalne infrastrukture na parceli št. 2457/1 k.o. Hrpelje, ki ga je izdelala družba Studio Naris d.o.o., v maju 2010.
II. PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
3. člen
(1) Ureditveno območje stavbnih zemljišč, ki se nahajajo v območju naselja Hrpelje južno od državne glavne ceste I. reda (Starod-Kozina), meri 10.550 m2 (1,05 ha). Območje se bo prometno napajalo iz obstoječe javne poti JP 625311 (Na Gorici), na katero se bo navezovala nova dovozna cesta A. V kasnejši fazi bo možno cesto A priključiti na javno pot JP 625192 Hrpelje-Slavnik oziroma na južno obodno cesto, ki jo občina načrtuje v sklopu opremljanja stanovanjske zazidave Hrpelje - Jug. S tem se bo bistveno povečala prometna varnost in dostopnost obstoječe stanovanjske pozidave. Priključitev stanovanjskih stavb na javno cestno omrežje bo omogočena z izgradnjo notranjih dovoznih cest - ceste 1 in ceste 2. Vse ceste bodo opremljene z javno razsvetljavo, meteorno odvodnjo in ustrezno signalizacijo. Cesta 2 se zaključi z obračališčem za intervencijska vozila in vozilo za odvoz. Predvidena je tudi ureditev pločnika za pešce in 8 parkirnih mest na javni površini ter ureditev javne pešpoti na severozahodnem robu zazidave. S kasnejšo dograditvijo ceste 1 do severozahodnega območja pozidav bo širše območje prometno povezano in zaključeno.
(2) Vodna oskrba in požarna varnost ureditvenega območja bo zagotovljena iz obstoječega vodovoda, ki poteka po javni poti JP 625311. Predvideni objekti se bodo oskrbovali z vodo iz novega razdelilnega cevovoda, ki bo potekal po predvidenih cestah. Za potrebe požarne varnosti je v osrednjem delu zazidave predviden hidrant. Zaradi naravnega padca terena proti zahodu je predviden tlačni vod s črpalkami, ki bo zbrane komunalne odpadne vode iz objektov odvedel do obstoječe javne kanalizacije, ki poteka po severnem robu zazidave. Na območju zazidave je predviden odvoz komunalnih odpadkov na komunalno odlagališče. Ločeno zbiranje odpadkov se bo izvajalo preko ekološkega otoka, lociranega na javni površini ob cesti 1.
(3) Program opremljanja obravnava predvideno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo:
- glavne dovozne ceste A z navezavo na JP 625311 v dolžini 176,0 m,
- notranje dovozne ceste 1 z navezavo na cesto A v dolžini 88,2 m
- notranje dovozne ceste 2 z obračališčem v dolžini 74,4 m,
- pešpoti na severozahodnem obodu zazidave v dolžini 65,0 m,
- povezovalnega vodovoda PEHD DN 90 v cesti A dolžine 178,0 m,
- razdelilnega vodovodnega omrežja PEHD DN 90 v cesti 1 in 2 v skupni dolžini 164,5 m,
- tlačnega voda s črpalkami za komunalne odpadne vode PEHD DN 200 v dolžini 121,2 m,
- gravitacijske kanalizacije za kom. odpadne vode PVC DN 150-250 v skupni dolžini 227,9 m,
- kanalizacije PVC DN 125-200 za odvodnjo voznih površin ceste A v dolžini 174,1 m,
- kanalizacije PVC DN 150 za odvodnjo voznih površin ceste 1 in 2 v skupni dolžini 159,6 m,
- platoja za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov - ekološki otok,
- javne razsvetljave glavne dovozne ceste A v dolžini 162,6 m,
- javne razsvetljave notranje dovozne ceste 1 in 2 ter drugih javnih površin v skupni dolžini 148,6 m,
- elektroenergetskega nizkonapetostnega omrežja,
- telefonskega omrežja,
- plinovodnega omrežja.
III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(1) Obračunsko območje posamezne vrste predvidne komunalne opreme, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na to vrsto komunalne opreme, je prikazano v grafičnem delu programa opremljanja. Obračunska območja vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja sovpadajo z ureditvenim območjem stavbnih zemljišč.
(2) Za predvideno izgradnjo glavne dovozne ceste A, ki bo napajala obravnavano območje stavbnih zemljišč, in bo v končni fazi izgradnje bistveno prispevala k prometni varnosti in dostopnosti širšega območja pozidav, se na obračunskem območju upošteva le sorazmerni delež stroškov te komunalne opreme.
5. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo so določene naslednje vrednosti: ΣA = 8261,8 m2 in ΣT = 3800,0 m2. Pri tem pomeni:
ΣA vsoto površin vseh parcel namenjenih za gradnjo na obračunskem območju in
ΣT vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju.
6. člen
(1) Območje stavbnih zemljišč je glede na namensko rabo opredeljeno kot poselitveno območje. Predvidene stanovanjske stavbe z (največ) dvema stanovanjskima enotama so uvrščene v skupino dejavnosti s šifro 1121 po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10).
(2) V skladu s 5. in 6. členom Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/07, 82/09) so za potrebe izračuna komunalnega prispevka določena naslednja podrobnejša merila:
- delež parcele je 30 odstotkov (Dp = 0,3),
- delež neto tlorisne površine objekta je 70 odstotkov (Dt = 0,7)
- faktor dejavnosti je 1. Za tiste dele podzemih etaž v stavbah, ki so namenjeni parkiranju, je faktor dejavnosti 0,7.
7. člen
Skupni stroški opremljanja, ki obsegajo vse stroške povezane s projektiranjem in gradnjo komunalne opreme iz 3. člena odloka, znašajo 676.568,54 EUR. V skupnih stroških so zajeti tudi stroški odkupov zemljišč v višini 71.522,00 EUR. Stroški odkupov zemljišč, namenjenih za notranje dovozne ceste in druge javne površine, so ovrednoteni ob upoštevanju povprečne vrednosti odkupa kvadratnega metra stavbnih zemljišč v občini, ki znaša 55 EUR/m2.
8. člen
(1) Obračunski stroški OS (i) so skupni stroški, zmanjšani za stroške, ki jih bo občina pridobila iz drugih virov. Obračunski stroški opremljanja, ki jih preko komunalnega prispevka pokrije investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, znašajo 550.378,14 EUR ali 81,3% skupnih stroškov opremljanja.
(2) Stroški pridobljeni iz drugih virov znašajo 126.190,40 EUR ali 18,7% skupnih stroškov opremljanja. Ta del stroškov se nanaša na sofinanciranje izgradnje glavne dovozne ceste A, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo ter podpornimi zidovi.
(3) Stroški projektne dokumentacije ter drugi stroški, ki bi nastali z gradnjo komunalne opreme, kot so stroški strokovnega nadzora, zakoličb, parcelacij, odškodnin, služnosti, ipd., so sorazmerno pripisani stroškom izgradnje posamezne vrste komunalne opreme. Stroški odkupov zemljišč iz prejšnjega člena so pripisani stroškom izgradnje te komunalne opreme.
9. člen
Obračunski stroški OS (i) za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju preračunani na površino parcel Cp (i) oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (i) iz 5. člena odloka so prikazani v preglednici 1:
Preglednica 1
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|  |Vrsta predvidene   |  OS(i)  |  Cp(i)  | Ct(i)  |
|  |komunalne opreme   |  (EUR)  | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|1  |Cestno omrežje    | 349834,70 |  42,3  |  92,1  |
|  |in druge javne    |      |      |     |
|  |površine       |      |      |     |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|2  |Vodovodno omrežje   | 66571,73 |  8,1  |  17,5  |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|3  |Fekalna kanalizacija | 78311,67 |  9,5  |  20,6  |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|4  |Meteorna kanalizacija | 43120,04 |  5,2  |  11,3  |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
|5  |Ravnanje z odpadki  | 12540,00 |  1,5  |  3,3  |
+----+----------------------+-----------+-----------+----------+
IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp(i) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(i) * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(i)      znesek dela KP, ki pripada posamezni vrsti
         komunalne opreme
– A(parcela)   površina parcele
– Cp(i)      obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele
– Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
– K(dejavnost)  faktor dejavnosti
– A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
– Ct(i)      obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta
– Dt       delež neto tlorisne površine objekta
– i        posamezna vrsta komunalne opreme.
(2) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KP(i), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem območju.
11. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp(i) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct(i), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
12. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski upravni organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo izračuna v skladu z 10. členom po stroških opredeljenih v 9. členu odloka.
(3) Komunalni prispevek za priključitev predvidenih objektov na obstoječo komunalno opremo se odmeri skladno z Odlokom o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina. Zavezancu oziroma investitorju predvidenega objekta, ki je predpisane obveznosti za novo komunalno opremo že izpolnil, se odmeri komunalni prispevek iz naslova obstoječe komunalne opreme pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
(4) Komunalni prispevek za objekte izven obračunskih območij iz 4. člena odloka, ki jih bo možno priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme, se smiselno izračuna po podatkih, ki veljajo za obračunsko območje, v katerem se priključujejo na to vrsto komunalne opreme.
13. člen
(1) Občina Hrpelje - Kozina in investitor iz 2. člena odloka skleneta pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorita, da bo investitor komunalno opremil območje stavbnih zemljišč. V tem primeru je investitor dolžan vse faze predvidene investicije izvajati skladno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo, ki je strošek investitorja.
(2) S pogodbo o opremljanju se v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Vse stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne in druge gospodarske infrastrukture nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, ki so skladno s projektom iz 2. člena odloka in drugimi predpisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo opravljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno premoženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice (služnosti) na zemljiščih po katerih bodo potekali komunalni vodi in naprave.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2010
Hrpelje, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost