Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje, stran 7811.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07 - prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča - Brkina« Hrpelje (Uradni list RS, št. 67/97, 82/02, 59/08), se besedilo 10. člena Odloka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanoviteljev,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Svet osnovne šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
- sam zahteva razrešitev;
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
- je razrešen.
Člana sveta se razreši na način in po postopku, določenem za izvolitev oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2008-2
Hrpelje, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost